PZU

Nowy program grupowego ubezpieczenia Wojskowy 5.0

Dla żołnierzy oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz członków ich rodzin.

Nowy program ubezpieczenia składa się z:

 

Ostateczny kształt oferty zależy od decyzji konkretnej Jednostki Wojskowej.

Podstawowe ubezpieczenie na życie:

Największe zalety nowego programu

 • Podwyższyliśmy sumy ubezpieczenia oraz wysokości poszczególnych świadczeń w każdym z wariantów programu.
 • Całkowite zniesienie karencji dla wszystkich osób: żołnierzy i pracowników RON oraz ich małżonków albo partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci – jeśli przystąpią do nowego programu w ciągu 3 miesięcy od daty jego wdrożenia (dotyczy ubezpieczenia na życie typ P Plus).
 • Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem wypłacimy już za 1 dzień pobytu w szpitalu, a w przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą – jeśli pobyt trwał minimum 2 dni (poprzedni program: minimalny wymagany czas pobytu w szpitalu wynosił 4 dni).
 • Do zakresu ubezpieczenia dodaliśmy nowe świadczenie – utrata sprawności w życiu codziennym.
 • Dostosowaliśmy kluczowe definicje do specyfiki zawodowej służby wojskowej

Kto może przystąpić do ubezpieczenia

Do ubezpieczenia podstawowego na życie oraz do ubezpieczeń uzupełniających mogą przystąpić wszyscy żołnierze i pracownicy RON oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16. rok życia i nie ukończyli 69. roku życia, a w przypadku pełnoletniego dziecka – które ukończyło 18 lat i nie ukończyło 69 lat.

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Ubezpieczony podstawowy, przystępując do ubezpieczenia, nie składa oświadczenia o stanie zdrowia.

Zakres ubezpieczenia podstawowego typ P Plus

Prywatna Opieka Medyczna

Korzyści z ubezpieczenia zdrowotnego

Łatwy dostęp do usług

 • dysponujemy siecią prywatnych placówek medycznych w blisko 600 miastach (również powiatowych). Wykaz placówek medycznych znajdziesz na: zdrowie.pzu.pl/lekarze-i-placowki,
 • zapewniamy dostęp do wielu konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych.

Gwarancja dostępności

Umawiamy na wizyty z zakresu chorób wewnętrznych (interny), pediatrii i medycyny rodzinnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia, a na konsultacje specjalistyczne – w ciągu 5 dni roboczych. Czas oczekiwania może się wydłużyć, jeśli masz preferencje co do dnia, godziny, lekarza czy placówki.

Prosta obsługa bez zbędnych formalności

 • nie wymagamy skierowań na konsultacje specjalistyczne,
 • honorujemy skierowania na badania wydane w placówkach spoza sieci PZU,
 • oferujemy dogodne sposoby umawiania się na wizyty i badania.

E-recepta

Receptę na leki, które przyjmujesz stale, możesz uzyskać bez wizyty u lekarza.

Refundacja

Zapewniamy zwrot kosztów za badania lub wizyty lekarskie wykonane w dowolnej placówce medycznej. Zgodnie z „Cennikiem świadczeń zdrowotnych”.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • żołnierze lub pracownicy RON,
 • małżonkowie albo partnerzy życiowi,
 • dzieci (własne lub przysposobione) oraz dzieci partnera życiowego – które nie skończyły 18 lat lub 25 lat (jeśli sie uczą).

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego

 • Członkowie rodziny żołnierza lub pracownika RON mogą przystąpić do programu , jeśli przystąpi do niego sam żołnierz lub pracownik RON.
 • Członkowie rodziny żołnierza lub pracownika RON przystępują do tego samego zakresu opieki medycznej, co żołnierz lub pracownik RON.
 • Zakres opieki medycznej można zmienić tylko w rocznicę polisy

Zakres ubezpieczenia Opieka Medyczna S

Ubezpieczenia uzupełniające

Dodatkowa Ochrona Życia, Dodatkowa Ochrona Zdrowia

Wszyscy (w tym małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci), którzy wybrali wariant ubezpieczenia podstawowego na życie, mogą podwyższyć wybrane świadczenia, dokupując pakiet dodatkowy.

Zakres ubezpieczenia DOŻ i DOZ

PZU W Razie Wypadku

Wszyscy (w tym małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci), którzy wybrali wariant ubezpieczenia podstawowego na życie, mogą podwyższyć wybrane świadczenia, dokupując ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku.
Dzięki PZU WRW możesz otrzymać pomoc finansową w razie nieprzewidzianych wypadków.

Rozszerzyliśmy definicję wypadku przy pracy zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 roku poz. 2305)

Korzyści z posiadania PZU W Razie Wypadku:

 • Do ubezpieczenia możesz przystąpić bez ankiet i badań medycznych.
 • Otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • Zabezpieczysz finansowo swoją rodzinę na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.
 • Możesz objąć ochroną ubezpieczeniową również małżonka albo partnera życiowego, a także pełnoletnie dzieci.
 • W ramach ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku nie obowiązują okresy karencji.

Zakres ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku

Pakiet dodatkowy Wsparcie w razie nowotworu

Wszyscy (w tym małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci), którzy wybrali wariant ubezpieczenia podstawowego na życie, mogą podwyższyć wybrane świadczenia, dokupując pakiet dodatkowy Wsparcie w razie nowotworu.

Korzyści z ubezpieczenia

 • Szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego otrzymasz środki, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną.
 • Wypłacamy świadczenie nie tylko w razie zdiagnozowania nowotworu, lecz także m.in. jeśli przejdziesz chemioterapię albo radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi).
 • Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym stadium (tzw. in situ).
 • Po przystąpieniu do ubezpieczenia obowiązuje okres karencji 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, ciężka choroba, leczenie specjalistyczne.

Zakres ubezpieczenia dodatkowego Wsparcie w razie nowotworu

Pakiet dodatkowy Ochrona dla dziecka

Żołnierze i pracownicy RON, którzy wybrali wariant ubezpieczenia podstawowego na życie, mogą podwyższyć wybrane świadczenia, dokupując pakiet dodatkowy Ochrona dla dziecka.
Małżonkowie i partnerzy życiowi mogą przystąpić do ubezpieczenia, jeśli przystąpi do niego ubezpieczony podstawowy.

Korzyści z ubezpieczenia:

 • Szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) rodzic otrzyma środki, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.
 • Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, otrzymasz świadczenie za każdy dzień jego hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.
 • W ramach jednej składki ochroną objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego (własne i przysposobione).
 • Zniesienie karencji dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w dacie zawarcia umowy na świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego oraz wystąpienia ciężkiej choroby dziecka, po tym okresie, karencje zgodnie z OWU: 6 miesięcy – śmierć dziecka, 90 dni – ciężka choroba dziecka, 30 dni – leczenie szpitalne dziecka.

Zakres ubezpieczenia dodatkowego Ochrona dla dziecka

Indywidualna Kontynuacja grupowego ubezpieczenia

Indywidualna Kontynuacja grupowego ubezpieczenia dla byłych żołnierzy i pracowników RON oraz członków ich rodzin

Do ubezpieczenia mogą przystąpić byli żołnierze i pracownicy Wojska oraz ich małżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci w wieku od 18 do 71 lat.

Więcej informacji o programie Kontynuacji ubezpieczenia na mon.pga.pl.

W przypadku pytań do programu proszę o kontakt z: PGA Sp. z o.o., która obsługuje kontynuację ubezpieczenia:

 • telefonicznie – pod numerem 22 398 69 76 lub 22 398 69 86 (opłata zgodna z taryfą operatora)
 • e-mailowo – na adres biuro@pga.pl

Zakres ubezpieczenia Indywidualna Kontynuacja

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij