Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość/Pracowniczy Program Emerytalny z TFI (PPE TFI)

Pracowniczy program emerytalny (PPE)

Benefit płacowy i dodatkowa prywatna emerytura, którą finansuje Twój pracodawca. 

Dla kogo

PPE to dobrowolny program dla pracowników, który uruchamia pracodawca. Mogą do niego przystąpić pracownicy, którzy nie ukończyli 70. roku życia, pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz na podstawie umowy:

 • o pracę (także spółdzielczej),
 • powołania, wyboru, mianowania,
 • powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną.

Chcesz przekonać swoich przełożonych, że warto zadbać o wizerunek firmy oraz emeryturę pracowników?

Jesteś pracodawcą i chcesz wyróżnić się na rynku pracy oraz zadbać o emeryturę swoich pracowników ?

Przejdź do oferty dla pracodawców

 

Co możesz zyskać

Dodatkowe środki na emeryturę

Dzięki temu, że pracodawca odprowadza składki do PPE w wysokości do 7% wynagrodzenia brutto pracownika, to pracownicy zyskują źródło dodatkowych oszczędności na emeryturę.

Możliwość zwolnienia z podatku

Wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.

Zobacz więcej w sekcji "Kiedy możesz wypłacić pieniądze".

 

Dziedziczenie oszczędności

Oszczędności w PPE są własnością pracownika. W razie jego śmierci osoby wskazane przez niego otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn.

Niskie koszty zarządzania

Dzięki niskim kosztom zarządzania aktywami możemy osiągnąć wyższą zyskowność naszych inwestycji, a pracownik może zgromadzić więcej oszczędności.

Zobacz więcej informacji

Wygodna obsługa

Pracownik otrzymuje dostęp do rejestru on-line oraz elektronicznego potwierdzenia transakcji.

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

PPE podlegają szczególnemu, rygorystycznemu nadzorowi wynikającemu z przepisów prawa. 

Jak działa program

Kto i ile wpłaca na PPE

W PPE występują dwa rodzaje składek: podstawowa i dodatkowa.

Składka podstawowa:

 • opłaca ją Twój pracodawca,
 • nie może być wyższa niż 7% Twojego wynagrodzenia,
 • może być określona albo kwotowo, albo jako procent Twoich zarobków, albo jako procent Twoich zarobków – lecz nie więcej niż kwota wskazana w umowie zakładowej.

Składka dodatkowa:

 • opłacasz ją Ty za pośrednictwem pracodawcy – na Twój wniosek pracodawca potrąca z Twojego wynagrodzenia wskazaną kwotę i przekazuje ją do PPE,
 • maksymalna wpłata dodatkowa w 2023 r. wynosi 31 207,50 zł.

Kiedy możesz wypłacić pieniądze

Możesz wypłacić pieniądze z PPE:

 • jeśli ukończysz 60. rok życia,
 • jeśli ukończysz 55. rok życia oraz uzyskasz wcześniejsze uprawnienia emerytalne,
 • automatycznie – gdy ukończysz 70. rok życia,
 • na wniosek osoby uposażonej – w przypadku Twojej śmierci.

Jeżeli wypłata nastąpi w powyższych sytuacjach, nie będzie pobrany podatek od zysków kapitałowych.

Po odejściu z firmy możesz przenieść pieniądze z PPE do innego PPE lub na indywidualne konto emerytalne (IKE).

Jak lokujemy pieniądze

Docelowo składki inwestujemy w subfundusze inwestycyjne, którymi zarządza TFI PZU.  Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób inwestowania w PPE – dostosowany do Twojego wieku, poziomu akceptacji ryzyka oraz preferowanego stylu oszczędzania.

Oferujemy dwa modele inwestowania składek.

 • Indywidualny – to Ty decydujesz, jak lokujesz pieniądze. Masz do wyboru fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.
 • Rekomendowany – nie wymaga on od Ciebie decyzji inwestycyjnych. Jest to model dopasowany do Twojego wieku i zmienia się wraz z nim.

Jak uruchomić PPE

 1. PPE może uruchomić tylko pracodawca.
 2. Pracodawca ustala z przedstawicielami pracowników lub organizacji związkowych warunki PPE m.in.: 

  •  minimalny staż pracy, który uprawnia do przystąpienia do PPE,
  •  wysokość składki podstawowej – maks. 7% Twojego  wynagrodzenia,
  •  ew. zakres ubezpieczenia i wysokość kosztów ochrony ubezpieczeniowej.
 3. Pracodawca zawiera z reprezentacją pracowników umowę zakładową, która określa zasady funkcjonowania PPE.
 4. Pracodawca zawiera umowę z PZU.
 5. Wniosek o wpis programu do rejestru PPE wraz z wymaganymi dokumentami składany jest w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 6. KNF wpisuje program do rejestru pracowniczych programów emerytalnych.

Jakie pobieramy opłaty

PPE w PZU Życie

Opłata za ochronę ubezpieczeniową – jest ustalana indywidualnie i wynosi minimum 1% składki podstawowej. Koszty zakładu ubezpieczeń są ustalane indywidualnie.

PPE z TFI PZU

Opłata za zarządzanie – jej wysokość jest ustalana indywidualnie i zapisana w umowie. Brak innych dodatkowych opłat.

 

Inne rozwiązania emerytalno-oszczędnościowe

Istnieją również inne formy budowania kapitału na emeryturę. Potrzebne informacje uzyskasz, jeśli skontaktujesz się z nami pod nr tel. 22 582 28 99. Możesz też napisać na adres ppe@pzu.pl.​

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich w razie śmierci

PPE w PZU Życie jest ubezpieczeniem na życie. Oznacza to, że gdy Cię zabraknie wypłacimy Twoim bliskim nie tylko 100% środków zgromadzonych w PPE, ale także dodatkowe pieniądze (tzw. sumę ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalamy z pracodawcą indywidualnie. 

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich pełną listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • PPE to źródło dodatkowych pieniędzy na emeryturę.
 • Składki podstawowe opłaca pracodawca. Ty możesz wpłacać składki dodatkowe i tym samym zaoszczędzić więcej.
 • Pieniądze są Twoją własnością. Jeśli Cię zabraknie otrzymają je – bez podatku od spadków i darowizn – osoby, które wskażesz.

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Podstawy prawne

Zasady funkcjonowania i formy PPE określa Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.2014 poz.710).

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Informacja o ryzyku TFI PZU

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij