IKE w DFE PZU

opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Promocja dla nowych Klientów IKE w DFE PZU

Nowi Klienci IKE w DFE PZU, którzy zawrą umowę między 23 marca 2024 roku a 31 stycznia 2025 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych na indywidualne konto emerytalne.

0 zł opłaty od wpłacanych środków pieniężnych w czasie trwania promocji dla nowych Klientów IKE w DFE PZU.

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie oszczędzasz na IKE w DFE PZU?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKE w DFE PZU online.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj „kodu promocji nr 43”.
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKE w DFE PZU w okresie między 23.03.2024 r. – 31.01.2025 r.zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Co to jest IKE?

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne to produkt, dzięki któremu możesz systematycznie odkładać dodatkowe pieniądze na przyszłość. W ten sposób dbasz o lepszy standard życia na emeryturze. Środki wpłacone na IKE są inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną DFE PZU.

Dlaczego warto oszczędzać na IKE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Spełniając ustawowe warunki do wypłaty nie zapłacisz 19% podatku od zysków kapitałowych.

Oszczędności z IKE są Twoją własnością

Pieniądze zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Jeśli Cię zabraknie, otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Jeżeli nie wskażesz nikogo, oszczędności otrzymają Twoi spadkobiercy. 

Jak działa IKE

Wpłaty

Pieniądze w ciągu roku możesz wpłacać jednorazowo lub w dowolnych terminach, np. miesięcznie, kwartalnie.

 • 50 zł – minimalna jednorazowa wpłata
 • 23 472 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2024 roku

Ważne: gdy suma wpłat na IKE w DFE PZU w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalny limit wpłat, to nadpłata zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłata została dokonana.

Wypłata zgromadzonych środków

 • Środki wypłacisz po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. Musisz również dokonywać wpłat przez co najmniej 5 dowolnych lat albo wpłacić ponad połowę wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.
 • Ty decydujesz, czy chcesz wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, czy w ratach.
 • Jeśli nie spełniasz powyższych warunków do wypłaty, możesz złożyć wniosek o całkowity lub częściowy zwrot środków, ale  wtedy zapłacisz podatek od osiągniętego zysku.

WYNIKI INWESTYCYJNE DFE PZU

21,75%  

stopa zwrotu DFE PZU za ostatni rok (w okresie 30.02.2023 - 29.02.2024)

17,40%  

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 3 lata (w okresie 26.02.2021 - 29.02.2024)

21,41%  

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 5 lat (w okresie 28.02.2019 - 29.02.2024)

63,04%  

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 10 lat (w okresie 28.02.2014 - 29.02.2024)

241,40%

stopa zwrotu DFE PZU od początku działalności (w okresie 18.01.2012 – 29.02.2024)

Źródło: pzu.pl. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie dają żadnych gwarancji uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Dlaczego IKE w DFE PZU

Założysz IKE przez Internet

IKE w DFE PZU możesz założyć przez internet bez konieczności wysyłania dokumentów.

Wpłacasz, kiedy chcesz

Możesz wpłacać w dogodnym dla siebie czasie już od 50 zł.

Otrzymujesz oferty promocyjne

Oferty promocyjne najczęściej dotyczą okresowego zwolnienia z opłat od wpłacanych środków pieniężnych.

Przejrzyste opłaty

Wysokość opłaty od wpłacanych środków pieniężnych jest zależna od Twojego stażu w DFE PZU i jest tym niższa, im dłużej jesteś członkiem DFE PZU.

Opłata od wpłacanych środków pieniężnych
 • do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
 • 6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
 • 11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
 • powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.
Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu nie wyższa niż 2,99% w skali roku.
Opłata zmienna za zarządzanie maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.
Opłata likwidacyjna przy wypłacie środków w pierwszym roku umowy – 10% wypłaconych środków, jednak nie mniej niż 50 zł.


Pełną informację o opłatach znajdziesz w Statucie DFE PZU.

Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta emerytalne (IKE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę.

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu wynosi 50% w akcje oraz 50% w instrumenty dłużne. Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych. DFE PZU nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat IKE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w prospekcie informacyjnym DFE PZU na stronie pzu.pl. Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Nie ma żadnej gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości.

Aktualny Statut DFE PZU oraz Regulamin korzystania z usług świadczonych przez PTE PZU dostępne są na stronie pzu.pl/ike.

Aktualne promocje i oferty dla Klientów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU znajdziesz pod linkiem.

Zamknij