IKZE w DFE PZU

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

IKZE stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez nas. Jednocześnie będziesz mógł korzystać z bieżących ulg podatkowych. 

Promocja dla nowych Klientów IKZE w DFE PZU:

Nowi klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lipca a 30 września 2024 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

PRZYSTĄP ONLINE

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym.

Dla kogo

IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE.

Co możesz zyskać z IKZE

 

Co roku zyskujesz ulgę podatkową

Wpłaty na IKZE możesz odliczyć w deklaracji PIT.

Oszczędności z IKZE są Twoją własnością

Pieniądze zgromadzone na IKZE należą do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Jeśli Cię zabraknie otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Jeżeli nie wskażesz nikogo, oszczędności otrzymają Twoi spadkobiercy.

Oszczędzasz na przyszłość

Dzięki oszczędnościom na IKZE, możesz zyskać źródło dodatkowych dochodów i tym samym zadbać o lepszy standard życia.

Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych

Zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Otrzymujesz oferty promocyjne

Oferty promocyjne dotyczą najczęściej wysokości opłat.

Sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy

Dlaczego IKZE w DFE PZU

Zobacz, jakie dodatkowe korzyści zyskasz, jeśli zainteresujesz się IKZE w DFE PZU.

Uruchomienie IKZE przez internet

Konto IKZE w DFE PZU zakładasz przez internet bez konieczności wysyłania dokumentów.
Wystarczy wypełnić  formularz on-line

Elastyczne terminy wpłat

Na IKZE w DFE PZU możesz wpłacać dowolną kwotę w dogodnym dla siebie czasie. Możesz odkładać małe kwoty już od 50 zł. Ważne aby robić to regularnie.

Jak działa IKZE

Jak i ile możesz wpłacać

To Ty decydujesz, jak często wpłacasz. Możesz to robić regularnie – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub kiedy chcesz. Pierwsza wpłata to minimum 50 .

Pamiętaj, o rocznym limicie wpłat:

 • 9 388,80  zł – tyle maksymalnie możesz wpłacić w 2024 roku dla limitu 1,2
 • 14 083,20 zł – tyle maksymalnie możesz wpłacić w 2024 roku dla limitu 1,8

Od 2021 r. obowiązują dwa limity wpłat na IKZE, których wysokość jest różna dla różnych grup oszczędzających. Wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć:

 • 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
 • 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Jest to nowy, wyższy limit tylko dla osób prowadzących pozarolnicza działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Kiedy możesz wypłacić pieniądze

W każdej chwili możesz otrzymać zwrot swoich pieniędzy. Pamiętaj, że w zależności od tego kiedy je wycofasz, zapłacisz inny podatek.

 • Wypłata następuje po ukończeniu 65 lat i dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat. W takim przypadku zapłacisz jedynie zryczałtowany podatek dochodowy od całości wypłacanych środków – w wysokości 10%. 
 • Jeśli wycofasz pieniądze wcześniej – czyli przed ukończeniem 65 roku życia i dokonywaniem wpłat przez 5 lat kalendarzowych – dokonasz zwrotu. W takiej sytuacji zapłacisz podatek od całości zwracanych środków wg skali podatkowej obowiązującej w roku, w którym zrealizujesz zwrot.
 • Pamiętaj jednak, że jeśli wystąpisz o zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową  w pierwszych 12 miesiącach, potrącimy opłatę dodatkową w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty, jednak nie mniej niż 50 zł.

Wylicz korzyści płynące z IKZE

W przypadku dokonania wpłat na IKZE, podatnik ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wpłaty na IKZE co w efekcie spowoduje zmniejszenie należnej kwoty podatku za dany rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w corocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku dokonania wpłat na IKZE, podatnik ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wpłaty na IKZE co w efekcie spowoduje zmniejszenie należnej kwoty podatku za dany rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w corocznym zeznaniu podatkowym.

Od 1 stycznia 2021 r. Ustawa o IKE i IKZE dopuszcza również wpłatę na IKZE w maksymalnej kwocie 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wyższy limit jest dostępny dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność (w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zakładany roczny wzrost Twoich wpłat. Należy wpisać %, o jaki średnio rocznie wzrosną Twoje wpłaty przez wszystkie lata, tj. od teraz do przejścia na emeryturę.

Twoja szacunkowa ulga podatkowa
w 2024 roku wyniesie

Po osiągnięciu 65 roku życia:

Zgromadzony kapitał na IKZE

Wypłata w miesięcznych ratach

Do wyliczenia tej wartości przyjeliśmy:

Przyjęta roczna stopa zwrotu w IKZE:

Przewidywany roczny wzrost wpłaty:

Kalkulator IKZE w DFE PZU


Kalkulator emerytalny IKZE w DFE PZU ma charakter szacunkowy i edukacyjny. Prezentowane wyniki nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Nie mogą być więc podstawą do zgłaszania roszczeń co do wysokości wypłat środków zgromadzonych na IKZE.


Założenia


Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania wpłat na IKZE w kwocie i częstotliwości wskazanej przez użytkownika. Użytkownik samodzielnie określa wiek, w którym chciałby rozpocząć oszczędzanie na IKZE oraz stawkę podatkową, w której dokonuje odliczenia w corocznym zeznaniu podatkowym. Zakładamy, że oszczędzający będzie w danym progu podatkowym przez cały okres oszczędzania. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Użytkownik ma możliwość wyboru „opcji zaawansowanych” i samodzielnego wybrania oczekiwanej rocznej stopy zwrotu oraz przewidywanego rocznego wzrostu wpłaty. W przypadku nie wybrania tych wartości przez użytkownika zostanie zastosowana domyślna roczna stopa zwrotu wynosząca 3,5% oraz domyślny przewidywany roczny wzrost wpłaty wynoszący 3%. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.

Uwaga: od 2021 roku obowiązują dwa limity wpłat na IKZE. Maksymalnie można wpłacić kwotę równą 1,2 albo 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok: z wyższego limitu mogą skorzystać tylko osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Cele i polityka inwestycyjna DFE PZU

Celem inwestowania środków Funduszu jest:
 
1. maksymalizacja wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej, przy założonym poziomie akceptowanego ryzyka i zachowaniu wymogów dotyczących płynności Funduszu;
2. osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu w długim okresie;
3. zapewnienie bezpieczeństwa lokat Funduszu, poprzez ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.
 

Fundusz może inwestować w różne instrumenty finansowe w tym m.in.:

 • akcje;
 • bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne,
 • depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, 
 • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 
 • listy zastawne.

Najwyższy udział w aktywach funduszu stanowią akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu wynosi 50% w akcje oraz 50% w instrumenty dłużne. Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym.

Sposób inwestowania DFE PZU opisany jest w Prospekcie informacyjnym DFE PZU.

Ryzyko inwestycyjne DFE PZU

Inwestujemy aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantujemy ich osiągnięcia. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza w przypadku funduszy o charakterze akcyjnym, do których zalicza się Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU). Ceny akcji mogą ulegać okresowym znacznym spadkom, związanym z pogorszeniem koniunktury gospodarczej lub obawami o jej pogorszenie. Możliwe są też przejściowe lub trwałe problemy finansowe poszczególnych spółek z portfela inwestycyjnego funduszu, a w skrajnych przypadkach – całkowita utrata ich wartości. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Wyniki uzyskane w przyszłości mogą się okazać zarówno lepsze, jak i gorsze od wyników uzyskanych dotychczas. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Należy pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie dają żadnych gwarancji uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, są dostępne w Prospekcie informacyjnym DFE PZU.

Jakie pobieramy opłaty

Opłata od wpłaconych środków pieniężnych

 • do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
 • 6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
 • 11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
 • powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.

Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu

 • nie wyższa niż 2,99% w skali roku.

Opłata zmienna za zarządzanie

 • maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.

Opłata dodatkowa

W przypadku dokonania:

 • wypłaty
 • wypłaty transferowej
 • zwrotu

przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie IKZE - 10% środków zgromadzonych na rachunku oszczędzającego, jednak nie mniej niż 50 zł.

Prospekt informacyjny DFE PZU

Pamiętaj, aby przed założeniem IKZE w DFE PZU zapoznać się z Prospektem informacyjnym DFE PZU.

Raz w roku ogłaszamy nasz Prospekt informacyjny, który zawiera statut DFE PZU, informacje o wynikach działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu.

Zobacz Prospekt informacyjny DFE PZU

Zobacz deklarację zasad polityki inwestycyjnej DFE PZU

Dlaczego warto

 • Masz szansę zyskać dodatkowe środki na swoją przyszłość. 
 • Nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.
 • Możesz wykorzystać oszczędności na IKZE jako wkład własny na mieszkanie lub dom.
 • Środki są Twoją własnością i podlegają dziedziczeniu.

Notowania DFE PZU

Sprawdź bieżące notowania.

Przejdź do notowań

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Sprawozdania z WZA

Jak założyć IKZE w DFE PZU

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez internet

lub na infolinii 801 102 102

Przystąp online

w Banku Pekao

Znajdź

u agenta lub w oddziale

Znajdź

Pytania i odpowiedzi

 • Jak otworzyć IKZE w DFE PZU?

  IKZE stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez nas. Jednocześnie będziesz mógł korzystać z bieżących ulg podatkowych.

  IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE. 

  Pamiętaj, aby przed założeniem IKZE w DFE PZU zapoznać się z prospektem informacyjnym DFE PZU, który zawiera m.in. statut DFE PZU, informacje o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, informacje o wynikach działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu. Prospekt informacyjny DFE PZU dostępny jest na stronie pzu.pl. Przed zawarciem umowy zapoznaj się także z Informacją dotycząca Art. 6 Rozporządzenia UE nr 2019/2088.

  IKZE w DFE PZU możesz otworzyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Jak można wpłacać na IKZE w DFE PZU?

  W 2024 r. na IKZE możesz wpłacić maksymalnie 9 388,80 zł albo 14 083,20 zł zależnie od limitu wpłat, który przysluguje oszczędzaącemu.

  Limit wpłat jest równy sumie odpowiadającej 1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok albo 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok:  z wyższego limitu mogą skorzystać tylko osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

  Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie: minister rodziny, pracy i polityki społecznej).

  50 zł – tylko tyle wynosi minimalna wpłata na IKZE w DFE PZU

  Na IKZE w DFE PZU możesz wpłacać w wybrany przez Ciebie sposób:​

  • przelewem (swój indywidualny numer rachunku bankowego znajdziesz na umowie),
  • przekazem pocztowym.

  DFE PZU dokłada wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony mu kapitał. Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, znajdują się w prospekcie informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

 • Sprawdź czy masz prawo do wyższego limitu wpłat na IKZE
  Jak już zapewne wiesz, suma wpłat na IKZE w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty określonej w przepisach prawa. Od 2021 r. obowiązują dwa limity wpłat na IKZE przeznaczone dla różnych grup oszczędzających: 
  • LIMIT 1,8 - limit w wysokości 1,8- krotności  przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok – przeznaczony wyłącznie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • LIMIT 1,2 - limit w wysokości 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok – przeznaczony dla pozostałych osób.
  Czy masz prawo do  LIMITU 1,8 ?
  Do LIMITU 1,8 masz prawo gdy jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jako:
   

  - przedsiębiorca - osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych;

  - twórca lub  artysta;

  - osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu:
  a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  b)  z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

  -wspólnik jednoosobowej spółki   z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik  spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

  - akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług – obowiązuje od 1 marca 2021 r. 

  - osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe. 

  Poinformuj DFE PZU o  prawie do LIMITU 1,8 i ustaniu tego prawa
  Jeśli masz prawo do LIMITU 1,8  i chcesz abyśmy rozliczali Twoje wpłaty do wysokości tego limitu  koniecznie poinformuj nas o prawie do LIMITU 1,8. Możesz to zrobić wybrany sposób:
  • wpisując w tytule przelewu bankowego: „Wpłata na PZU IKZE, imię i nazwisko, limit 1,8" ,
  • na koncie online, 
  • na infolinii 801 102 102,
  • mailem: kontakt@pzu.pl, 
  • osobiście w siedzibie Funduszu lub  Agenta Transferowego Funduszu,
  • listownie pod adresem: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.

  Ważne abyś poinformował nas także o ustaniu prawa do LIMITU 1,8. Możesz to zrobić: na koncie online, na infolinii, mailem, osobiście albo listownie.

  Uwaga:

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie uważa za przedsiębiorcę, osoby która nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 miesięcy od:
  • podjęcia działalności po raz pierwszy albo
  • ponownego jej podjęcia  po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje  jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  W tym okresie nie można skorzystać z LIMITU 1,8.  Przedsiębiorca może jednak  zgłosić się do ubezpieczeń społecznych, w okresie w którym ustawa zwalnia go z tego obowiązku.

   

 • Jak uzyskać hasło do konta on-line?

  Hasło do konta ustawisz samodzielnie na tej stronie, należy je następnie zatwierdzić Kodem jednorazowym.

  Kod jednorazowy zamówisz:

  • wypełniając formularz internetowy w zakładce „Nie znam hasła” na tej stronie. Zamówienie zrealizujemy, o ile podasz: numer umowy, PESEL  a w przypadku jego braku data urodzenia, zgodne z danymi zapisanymi na Twoim rachunku IKZE w DFE PZU. Kod jednorazowy wyślemy w formie wiadomości SMS na polski numer telefonu zapisany na Twoim rachunku. Jeśli nie posiadasz numeru telefonu kod wyślemy na Twój adres e-mail zapisany na rachunku;
  albo
  • kontaktując się z DFE PZU listownie, e-mailem lub telefonicznie. Wówczas Kod jednorazowy wyślemy na adres korespondencyjny zapisany na Twoim rachunku IKZE.

  Po otrzymaniu Kodu jednorazowego na tej stronie ustaw hasło przy pierwszym logowaniu oraz zatwierdź je otrzymanym Kodem jednorazowym.

  Prawidłowe Hasło powinno składać się z co najmniej 12 (maksymalnie 20) znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne (?~!#$%^&*_- +|\;:’”<>,./). Zalogowanie następuje poprzez button „Zaloguj”.  

  Trzykrotne błędne podanie PIN, Hasła lub Kodu jednorazowego powoduje automatyczną blokadę dostępu do konta online. Aby odblokować konto należy zamówić nowy Kod jednorazowy. 

   

 • Jak zmienić dane osobowe?

  Zmianę danych osobowych zgłoś  na piśmie – możesz skorzystać z Formularza zmiany danych dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

  • wyślij informację na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   skrytka pocztowa 16
   02-696 Warszawa 113

  Część danych osobowych i dane kontaktowe możesz zmienić także po zalogowaniu na koncie online. Zmiany wprowadzone online wymagają zatwierdzenia kodem jednorazowym.

  Dane kontaktowe: adres email, numer telefonu, adres do korespondencji możesz zmienić także dzwoniąc na infolinię 801 102 102 po podaniu numeru rachunku oraz numeru PIN/TelePIN.

 • Jak wskazać lub zmienić uposażonych?

  W każdej chwili możesz zmienić  dyspozycję np. wskazać inne osoby uprawnione.

  Warto aktualizować dane uposażonych, ponieważ:

  • Twoje pieniądze otrzyma ta osoba, którą wskażesz 
  • jeśli dane osoby uposażonej będą aktualne, szybciej wypłacimy jej pieniądze,
  • wyznaczona przez Ciebie osoba uniknie postępowania spadkowego.

  Dane osób uposażonych zmienisz: 

  • w formie pisemnej, możesz skorzystać z formularza zmiany danych. Pismo albo formularz prześlij na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   skrytka pocztowa 16
   02-696 Warszawa 113

  albo 

 • Jak wypłacić pieniądze zgromadzone na IKZE w DFE PZU?

  Pieniądze zgromadzone na IKZE możesz wypłacić w całości lub w ratach, kiedy ukończysz 65 lat i wpłacałeś na IKZE co najmniej 5 lat. W takim przypadku zapłacisz tylko 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. 

  Jak możesz wypłacić pieniądze, które zgromadziłeś na IKZE w DFE PZU?

  • Złóż pisemny wniosek o wypłatę w Pekao Financial Services Sp. z o.o.,  ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.
  • Pieniądze otrzymasz w ciągu 14 dni jednorazowo lub w ratach.
  • Od wypłaconej kwoty potrącimy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% i przekażemy do Urzędu Skarbowego, dlatego przychodu nie będziesz musiał wykazywać w deklaracji PIT. Tyle samo zapłacą uposażeni i spadkobiercy.

  Uwaga: jeśli wycofasz pieniądze wcześniej – czyli przed ukończeniem 65 roku życia i dokonywaniem wpłat przez 5 lat kalendarzowych – dokonasz zwrotu. W takiej sytuacji zapłacisz podatek od całości zwracanych środków wg skali podatkowej obowiązującej w roku, w którym zrealizujesz zwrot.

  Zastanawiasz się czy pobierzemy jakieś opłaty za zamknięcie IKZE w DFE PZU?

  Nie poniesiesz dodatkowych kosztów, jeżeli zamkniesz IKZE w DFE PZU po roku od zawarcia umowy. Jeśli zamkniesz IKZE w DFE PZU wcześniej, pobierzemy 10% wypłaconych pieniędzy (minimum 50 zł).

 • Jak zgłosić reklamację?

  Możesz złożyć reklamację w wybrany przez Ciebie sposób:

  • wypełnij formularz internetowy zgłoszenie reklamacji,
  • wyślij e-mail na adres kontakt@pzu.pl lub reklamacje@pzu.pl 
  • wyślij pismo na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   skrytka pocztowa 16
   02-696 Warszawa 113
  • zadzwoń pod numer 801 102 102,
  • napisz na czacie na stronie pzu.pl.

  Podaj w treści reklamacji dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszany problem:

  • imię i nazwisko autora reklamacji/nazwę firmy,
  • PESEL/REGON,
  • adres/siedzibę firmy,
  • nr umowy
  • nr telefonu/adres e-mail (dane nieobowiązkowe),
  • opis przedmiotu reklamacji. Dopisz, że reklamacja dotyczy PTE PZU.

  Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji, poinformuj nas o tym.

   

  Jak rozpatrujemy reklamacje?

  1. Dokładnie zbadamy okoliczności sprawy i sprawdzimy, czy zastrzeżenia są zasadne. Następnie formułujemy nasze stanowisko oraz podejmujemy kroki, które pozwolą usunąć uchybienia.

  2. Reklamację rozpatrzymy – nie później niż w 30 dni od daty jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach rozpatrywanie reklamacji może trwać dłużej. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia i nowym terminie. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

  3. Odpowiedź prześlemy pocztą tradycyjną lub na Twój wniosek pocztą elektroniczną. Na Twoją prośbę możemy również napisać odpowiedź dużą czcionką.

  4. W odpowiedzi zawrzemy:

  • uzasadnienie i podstawę prawną – chyba, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z Twoją wolą,
  • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, a zwłaszcza wskazanie odpowiednich fragmentów umowy oraz stosownych przepisów prawa – chyba że nie wymaga tego charakter sprawy,
  • wskazanie osoby, która przygotowała odpowiedź (imię, nazwisko, stanowisko).

  5. Jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią, możesz:

  • wystąpić o ponowne rozpatrzenie skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na skargę,
  • wystąpić w wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego – dotyczy osób fizycznych,
  • zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów – dotyczy konsumentów,
  • złożyć odwołanie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego,

  Wszystkie zgłoszenia – zgodnie z przepisami prawa – rejestrujemy w wewnętrznej elektronicznej bazie reklamacji. 
  Informację o zasadach rozpatrywania reklamacji w PZU może Ci przekazać nasz pracownik. Zasady rozpatrywania skarg w PTE PZU określa Regulamin

  PTE PZU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Informację o zasadach przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w PZU przygotowano zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 • Bezpośrednia obsługa klientów

  Bezpośrednia obsługa klientów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU (OFE PZU) i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE PZU) odbywa się w siedzibie Pekao Financial Sevices Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Postępu 21A, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.  wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym i kontakcie z infolinią 801 102 102.

  Zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu. Informacje o obu naszych funduszach mogą Państwo znaleźć bez wychodzenia z domu na:

   

  koncie online  

  W każdej chwili mają Państwo dostęp do swojego prywatnego konta online.  Za jego pośrednictwem, po zalogowaniu na stronie pzu.pl  mogą Państwo sprawdzać stan środków zgromadzonych w OFE PZU oraz DFE PZU, a także zaktualizować swoje dane, takie jak: adres e-mail, numer telefonu.

   

  stronie internetowej

  Zapraszamy na nasza stronę internetowa pzu.pl, gdzie w specjalnej zakładce znajdą Państwo więcej informacji na temat OFE PZU oraz IKZE w DFE PZU. 

  Infolinia: 

  Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod numerami naszej infolinii: 801 102 102 oraz 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfa operatora).

   

  Poświadczanie dokumentów: 

  Kopie dokumentów wymagające poświadczenia za zgodność z oryginałem można poświadczyć:

  • u notariusza,
  • w urzędzie, który wydał dokument,
  • w siedzibie Pekao Financial Sevices Sp.z o.o. w Warszawie, ul. Postepu 21A

  Kontakt korespondencyjny:

  Korespondencję prosimy kierować na nasz adres korespondencyjny: 

  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,

  skrytka pocztowa 16, 

  02-696 Warszawa 113.

Pokaż więcejZwiń

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Zasady funkcjonowania i formy IKZE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 

DFE PZU dokłada wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony mu kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie dają żadnej gwarancji uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

IKE w DFE PZU

IKE w DFE PZU

Dzięki IKE możesz systematycznie odkładać dodatkowe pieniądze na przyszłość. W ten sposób dbasz o lepszy standard życia na emeryturze. Środki wpłacone na IKE są inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną DFE PZU. Opłaty maleją wraz z rosnącym stażem w DFE PZU, a dodatkowo otrzymujesz oferty promocyjne dotyczące okresowego zwolnienia z opłat od wpłacanych środków pieniężnych.

 
Zamknij