Promocja dla nowych Klientów IKZE w DFE PZU

Wszystkie wpłaty na IKZE w DFE PZU dokonane w okresie 01.07.2024 r. – 30.09.2024 r. będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

0 zł – opłaty od wpłacanych środków pieniężnych​ w czasie trwania promocji dla nowych Klientów DFE PZU.

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie oszczędzasz na IKZE w DFE PZU?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj „kodu promocji nr 45”.
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 .
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.07.2024 r. – 30.09.2024 r. będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to prosty sposób, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych. Środki wpłacone na IKZE są inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną DFE PZU.

Zyskaj ulgę podatkową

Wpłacone środki możesz odliczyć od podstawy opodatkowania.

Dla limitu 1,2 gdzie roczna maksymalna kwota wpłat wynosi 9 388,80 zł.

3 004,42 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%

1 126,66 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%

Dla limitu wpłat 1,8 tylko dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, gdzie maksymalna kwota wpłat wynosi 14 083,20 zł.

4 506,62 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%

2 675,81 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 19%

1 689,98 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%

Jak działa IKZE

Wpłaty

IKZE w DFE PZU to elastyczność wpłat. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość miesięcznych wpłat albo je zawiesić. Możesz odkładać małe lub większe kwoty – ważne jednak, żeby robić to regularnie.

 • 50 zł – minimalna jednorazowa wpłata
 • 9 388,80 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2024 roku dla limitu 1,2
 • 14 083,20 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2024 roku dla limitu 1,8

Uwaga: od 2021 roku obowiązują dwa limity wpłat na IKZE. Maksymalnie można wpłacić kwotę równą 1,2 albo 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok: z wyższego limitu mogą skorzystać tylko osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wypłata zgromadzonych środków

W każdej chwili możesz otrzymać zwrot swoich pieniędzy. Pamiętaj, że w zależności od tego kiedy je wycofasz, zapłacisz inny podatek.

 • Wypłata następuje po ukończeniu 65 lat i dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat. W takim przypadku zapłacisz jedynie zryczałtowany podatek dochodowy od całości wypłacanych środków – w wysokości 10%. 
 • Jeśli wycofasz pieniądze wcześniej – czyli przed ukończeniem 65 roku życia i dokonywaniem wpłat przez 5 lat kalendarzowych – dokonasz zwrotu. W takiej sytuacji zapłacisz podatek od całości zwracanych środków wg skali podatkowej obowiązującej w roku, w którym zrealizujesz zwrot.

WYNIKI INWESTYCYJNE DFE PZU

19,89%  

stopa zwrotu DFE PZU za ostatni rok (w okresie 30.05.2023 - 31.05.2024)

  8,62%  

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 3 lata (w okresie 31.05.2021 - 31.05.2024)

27,98%  

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 5 lat (w okresie 31.05.2019 - 31.05.2024)

76,00%  

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 10 lat (w okresie 30.05.2014 - 31.05.2024)

249,00%

stopa zwrotu DFE PZU od początku działalności (w okresie 18.01.2012 – 31.05.2024)

Źródło: pzu.pl. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie dają żadnych gwarancji uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Dodatkowe zalety IKZE

Brak podatku od zysków kapitałowych

Wypłata środków z IKZE jest zwolniona z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Dziedziczenie oszczędności

Środki zgromadzone na IKZE należą wyłącznie do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zapłacą jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków), ale nie będą musiały tego robić, jeżeli przeniosą dziedziczone pieniądze na własne IKZE.

Otrzymujesz oferty promocyjne

Oferty promocyjne najczęściej dotyczą okresowego zwolnienia z opłat od wpłacanych środków pieniężnych.

Przejrzyste opłaty

DFE PZU pobiera opłatę od wpłaty oraz opłatę za zarządzanie, które ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.
 

Opłata od wpłacanych środków pieniężnych
 • do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
 • 6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
 • 11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
 • powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.
Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu nie wyższa niż 2,99% w skali roku.
Opłata zmienna za zarządzanie maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.
Opłata dodatkowa przy wypłacie środków w pierwszym roku umowy – 10% wypłaconych środków, jednak nie mniej niż 50 zł.

 

Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe.

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu wynosi 50% w akcje oraz 50% w instrumenty dłużne. Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych. DFE PZU nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl.

Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Nie ma żadnej gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości.

Aktualny Statut DFE PZU oraz Regulamin korzystania z usług świadczonych przez PTE PZU dostępne są na stronie pzu.pl/ikze.

Aktualne promocje i oferty dla Klientów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU znajdziesz pod linkiem.

 

Zamknij