Dla pracownika

Pracownicze plany kapitałowe PPK

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. To pracodawca jest odpowiedzialny za zapisanie Cię do PPK. Jako pracownik w wieku od 18 do 54 lat nie musisz więc robić nic, jednak warto znać zasady działania PPK.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Korzyści z udziału w PPK

Budowanie oszczędności na emeryturę

Dzięki oszczędzaniu w PPK możesz polepszyć swoją sytuację finansową po zakończeniu aktywności zawodowej.

Możliwość zgromadzenia dużego kapitału

Odkładanie małych kwot co miesiąc przez wiele lat daje szansę zgromadzenia dużych oszczędności. Im wcześniej zaczynasz, tym bardziej się to opłaca.

Korzystne finansowanie

Do każdej odłożonej przez Ciebie złotówki prawie drugie tyle co miesiąc dokłada Twój pracodawca, a dodatkowe dopłaty pochodzą od państwa.

Bezpieczeństwo środków

Instytucje zarządzające będą musiały spełnić rygorystyczne wymogi, aby móc oferować PPK.

Zapoznaj się z ryzykiem inwestycyjnym.

Preferencje podatkowe

Osoby, które zaczekają z wypłatą do 60. roku, mogą zostać zwolnione z podatku od zysków kapitałowych i opłaty na rzecz ZUS od wpłat pracodawcy.

Dodatkowe zabezpieczenie

W razie poważnej choroby, zakupu mieszkania lub budowy domu możesz wypłacić część lub całość środków bez utraty korzyści podatkowych.

Niskie koszty zarządzania PPK

PPK są jednym z najtańszych produktów oszczędnościowych na rynku. Limit całkowitych kosztów zarządzania PPK nie może przekroczyć 0,6% wartości aktywów netto w skali roku.

Zabezpieczenie bliskich

Oszczędności zgormadzone w PPK będą prywatne i dziedziczone bez podatku od spadków.

Czy wiesz, że…

80% Polaków chciałoby budować swoje oszczędności, ale tylko mniej niż 20% realnie oszczędza długoterminowo.

Udział w PPK z perspektywy pracownika

Zapis do PPK

Odpowiedzialny za uruchomienie planu będzie pracodawca, który zajmie się wszystkimi formalnościami. Początek obowiązywania przepisów dla największych firm zatrudniających co najmniej 250 osób nastąpi 1 lipca 2019 roku.
 • 1 stycznia 2020 r. przepisy obejmą pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób, 1 lipca 2020 r. - zatrudniających co najmniej 20 osób, a 1 stycznia 2021 r. – wszystkich pozostałych, w tym jednostki sektora finansów publicznych.
 • Dla pracowników w wieku od 18 do 54 lat funkcjonować będzie tzw. automatyczny zapis. Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą dołączyć do PPK na swój wniosek złożony pracodawcy.
 • Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników po upływie 3 miesięcy zatrudnienia u tego pracodawcy.
 • Pracownik może złożyć deklarację rezygnacji z udziału w PPK w dowolnym terminie. 1 kwietnia 2023 roku obowiązkiem każdego pracodawcy będzie ponowne zapisanie takiej osoby do PPK, chyba że wcześniej znowu zrezygnuje ona z dokonywania wpłat do PPK lub zakończy pracę. Taka procedura będzie powtarzana co 4 lata – zawsze 1 kwietnia.

Wpłaty do PPK

Środki w PPK będą finansowane z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz w formie dopłat ze środków publicznych.

Wpłaty dzielą się na podstawowe oraz dodatkowe zgodnie z poniższym schematem.

1,5%
Wpłata podstawowa (obligatoryjna)

2%
Wpłata podstawowa (obligatoryjna)

250 zł
Dopłata powitalna (jednorazowa)

do 2,5%
Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

do 2%
Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

240 zł
Dopłata roczna (coroczna)

 • Osoby, których dochód z różnych źródeł w danym miesiącu jest nie wyższy niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku jest to kwota 2700 zł brutto), mogą zadeklarować wpłatę podstawową w wysokości między 0,5% a 2% wynagrodzenia, zachowując prawo do wpłat pracodawcy w pełnej wysokości oraz zasileń ze środków publicznych.
 • Warunkiem do otrzymania dopłaty powitalnej ze środków publicznych jest uczestnictwo w PPK przez minimum 3 miesiące.

Formy i sposoby wypłaty

Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie środków przez pracownika z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wcześniejsze wypłacenie zebranego kapitału.

Po osiągnięciu 60 lat uczestnik będzie miał dwie możliwości:

 • jednorazową wypłatę maksymalnie 25% zgromadzonych oszczędności i rozłożenie pozostałej części (75%) na co najmniej 120 miesięcznych rat,
 • wypłatę kwoty większej niż 25% (nawet całości) lub w okresie krótszym niż 10 lat (nawet jednorazowo) – wtedy jednak konieczne będzie zapłacenie podatku od zysków kapitałowych od nadwyżki ponad 25%.

Ustawa dopuszcza również połączenie środków uczestników pozostających w związku małżeńskim i   wypłacanie ich w postaci wspólnego świadczenia małżeńskiego przez co najmniej 120 miesięcy, aż do wyczerpania środków. Powyższe świadczenie może być wypłacone tylko w przypadku, gdy mąż i żona posiadają PPK w jednej instytucji finansowej.

Zaletą PPK będzie możliwość wypłaty środków w określonych przez ustawę sytuacjach życiowych przed ukończeniem 60. roku życia:

 • w razie poważnej choroby uczestnika PPK, małżonka lub dziecka będzie można skorzystać z 25% zaoszczędzonych środków bez konieczności ich zwrotu,
 • w przypadku zakupu mieszkania albo zakupu lub budowy domu na kredyt będzie można skorzystać nawet ze 100% zgromadzonych środków, ale opcja ta będzie dostępna tylko dla osób przed 45. rokiem życia, a wypłacone w taki sposób środki trzeba zwrócić w ciągu maksymalnie 15 lat.

Istnieje możliwość wypłacenia wszystkich środków przed 60. rokiem życia także w innych sytuacjach, jednak wiąże się to z utratą ulg podatkowych i dopłat ze środków publicznych.

Środki zgromadzone w ramach PPK podlegają także dziedziczeniu na zasadach określonych w ustawie o PPK i w kodeksie cywilnym.

Koszty dla pracownika

Na koszty udziału w PPK składają się obowiązkowe i dobrowolne wpłaty, wynagrodzenie instytucji zarządzającej oraz podatek dochodowy od wpłat pracodawcy.
 • Wpłaty na PPK - 2% wynagrodzenia brutto wpłaty obowiązkowej i dodatkowo do 2% wynagrodzenia brutto wpłaty dobrowolnej.
 • Wynagrodzenie dla instytucji finansowej zarządzającej środkami w PPK - nie więcej niż 0,5% wartości zgromadzonych aktywów netto rocznie. Kwota ta może być zwiększona o 0,1% w przypadku osiągnięcia wyników inwestycyjnych lepszych niż określona stopa referencyjna. Opłata może zostać pobrana, jeśli fundusz osiągnie w danym roku dodatnią stopę zwrotu oraz stopa zwrotu przewyższy stopę referencyjną.
 • Podatek dochodowy od wpłat pracodawcy - wpłaty, które w ramach PPK finansuje pracodawca, stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Pracodawca będzie zobowiązany potrącić podatek dochodowy (17% lub 32% w 2020 roku) z wynagrodzenia pracownika.

Zarządzanie środkami w PPK

Oszczędności w ramach PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, czyli fundusze z określoną datą docelową inwestycji, która jest zbliżona do momentu przejścia na emeryturę.

W zależności od wieku uczestnika na początku środki będą inwestowane w aktywa o większym stopniu ryzyka (np. akcje) aby z czasem automatycznie zmieniać się w bezpieczniejsze (np. obligacje). Precyzyjnie określona polityka inwestycyjna funduszy zdefiniowanej daty zwiększa bezpieczeństwo związane z zarządzaniem środkami w ramach PPK.

Do 40. roku życia
20-40%
60-80%
Od 40. do 50. roku życia
30-60%
40-70%
Od 50. do 55. roku życia
50-75%
25-50%
Od 55. do 60. roku życia
70-90%
10-30%
Po 60. roku życia
min. 85%
maks. 15%
 • Każdy oferujący PPK musi zapewniać możliwości gromadzenia środków w ramach PPK w co najmniej ośmiu różnych funduszach zdefiniowanej daty, przeznaczonych dla różnych roczników osób zatrudnionych.
 • Każdy fundusz zdefiniowanej daty ma obowiązek lokować środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
 • Uczestnik PPK, bez względu na swój wiek, może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie funduszu zdefiniowanej daty, w ramach którego gromadzone są jego środki. Szczegółowe zasady dotyczące zmian regulują umowa o zarządzanie PPK oraz umowa o prowadzenie PPK zawarte przez danego pracodawcę.

Obowiązki i uprawnienia uczestników PPK

Przepisy PPK nakładają na uczestników PPK pewne obowiązki oraz dają im uprawnienia do efektywnego korzystania z PPK.

Oświadczenia woli uczestnika PPK – w sprawach dotyczących PPK uczestnik składa oświadczenia woli za pomocą systemu internetowego pozwalającego na ich utrwalenie na trwałym nośniku (np. w formie wydruku lub zapisu na pendrive). Wszystkie te oświadczenia uczestnik składa do instytucji finansowej. Dotyczy to także czasu po ustaniu zatrudnienia (art. 4 ust. 1 ustawy o PPK).

Informacja o zmianie danych identyfikujących uczestnika PPK – obowiązkiem uczestnika PPK jest niezwłoczne (nie później niż w terminie 30 dni) informowanie o zmianie jego danych identyfikujących (np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu osobistego). Dotyczy to także czasu po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego PPK (art. 4 ust. 2 ustawy o PPK).

Informacja o deklaracji niedokonywania wpłat – osoba zatrudniona może przed dniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK, a uczestnik PPK w każdym czasie, złożyć podmiotowi zatrudniającemu pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jest to uprawnienie, a nie obowiązek uczestnika PPK  (art. 16 ust. 1 oraz 23 ust. 2 ustawy o PPK).

Informacja o posiadanych innych PPK – w przypadku podjęcia zatrudnienia uczestnik PPK musi poinformować podmiot zatrudniający o rachunkach PPK założonych w jego imieniu przez innych pracodawców. Jeśli to zrobi, rozpocznie się procedura zmierzająca do dokonania wypłaty transferowej środków PPK do nowego pracodawcy. Co ważne,  pracownik może wyrazić brak zgody na taką wypłatę.

Możliwość wskazania osób uprawnionych – uczestnik PPK może w każdym czasie wskazać jedną lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mogą po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku. Takie oświadczenie należy złożyć wybranej instytucji finansowej w formie pisemnej. Jest to uprawnienie, a nie obowiązek uczestnika PPK (art. 21 ustawy o PPK).

Pytania i odpowiedzi

 • Co stanie się z moimi środkami w PPK w przypadku rozwodu?

  W przypadku rozwodu są możliwe 3 warianty:

  • środki zgromadzone w PPK, przypadające Twojemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego, będą przekazane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK,
  • jeśli Twój były współmałżonek nie będzie miał rachunku PPK, środki przypadające mu w wyniku podziału majątku będzie mógł otrzymać w formie pieniężnej lub wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty, na warunkach wskazanych w ustawie,
  • zwrot w formie pieniężnej (art. 80 ust. 2).
 • Co w przypadku, jeżeli nie dożyję wieku emerytalnego?

  Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu. Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać zgodnie z przepisami art. 13 środki zgromadzone na jego rachunku. Jeżeli nie wskaże takich osób, środki zgromadzone na rachunku podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

  Uczestnik PPK może wskazać udział poszczególnych osób w otrzymywanych przez nie środkach. Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że udziały tych osób są równe. Ponadto jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka (w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) albo na jego wniosek wypłaci mu te środki w formie pieniężnej.

 • Czy mogę obniżyć swoją wpłatę do PPK?

  Tak. Możesz obniżyć wpłatę podstawową (która standardowo wynosi 2% wynagrodzenia brutto) tylko wówczas, gdy Twoje łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto, tzn. może być niższa niż 2%, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto.

  Możesz też w dowolnym momencie decydować o wysokości dobrowolnej wpłaty dodatkowej, która zgodnie z ustawą o PPK może wynosić do 2% Twojego wynagrodzenia brutto. Wystarczy, że złożysz pracodawcy deklarację w tej sprawie. Możesz też z jej wnoszenia zrezygnować.

  Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że osiągąłeś w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość finansowanych przez Ciebie wpłat podstawowych wynosiła mniej niż 2% wynagrodzenia, dopłata roczna od państwa Tobie nie przysługuje.

 • Czy mogę przekazać środki na moje konto PPK z innych produktów emerytalnych?

  Nie, obecnie ustawa nie daje możliwości transferu środków z IKE, IKZE, PPE czy OFE do PPK.

 • Czy mogę skorzystać z pieniędzy w PPK przed ukończeniem 60. roku życia?

  Tak. Możesz w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Składając wniosek o zwrot środków, otrzymasz zgromadzone oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% aktualnej wartości wpłat pracodawcy - pobrane 30% zapisywane jest na Twoim indywidualnym koncie w ZUS,
  • środki pochodzące z dopłat od państwa.

  Ponadto ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, w których zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić przed 60. rokiem życia:

  • w sytuacji poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
  • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).
 • Czy mogę zrezygnować z udziału w PPK?

  Tak. Z PPK można zrezygnować podpisując specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz związanych z tym korzyści, takich jak np. wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa. Z uczestnictwa w PPK możesz zrezygnować zarówno na etapie tworzenia programu u danego pracodawcy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości.

 • Czy mój pracodawca może zrezygnować z PPK i przestać dokonywać wpłat na mój rachunek PPK?

  O ile sam nie zrezygnujesz z uczestnictwa w programie, Twój pracodawca nie będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat podstawowych na Twój rachunek w PPK. Będzie to jego obowiązek ustawowy.

 • Czy muszę sam utworzyć rachunek w PPK?

  O ile sam nie zrezygnujesz z uczestnictwa w programie, Twój pracodawca nie będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat podstawowych na Twój rachunek w PPK. Będzie to jego obowiązek ustawowy.

 • Czy od wpłaty pracodawcy na PPK zapłacę podatek?

  Tak. Wpłaty, które w ramach PPK finansuje pracodawca, stanowią w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Pracodawca będzie zobowiązany potrącić stosowny podatek z wynagrodzenia pracownika.

 • Czy po rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK znowu zostanę zapisany do programu?

  Tak. Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie zapisywany do programu. Będzie się to odbywać raz na 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Pracodawcy będą mieć ustawowy obowiązek informowania pracowników o zbliżającej się dacie ponownego zapisu.

 • Czy pracodawca będzie mnie informować o stanie mojego rachunku PPK?

  Nie. Taką informację powinieneś otrzymać od instytucji finansowej zarządzającej Twoim rachunkiem. Zgodnie z ustawą musi ona bowiem, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazywać każdemu uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej albo na Twój wniosek w postaci papierowej, roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na Twoim rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych zrealizowanych na nim w tym czasie transakcjach.

 • Czy trzeba spełnić jakieś warunki aby otrzymać dopłaty od państwa?

  Tak. Wpłatę powitalną (250 zł) otrzymają pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące będą uczestnikami PPK i za te miesiące dokonają wpłat podstawowych. Dopłatę roczną (240 zł) otrzymają natomiast wszyscy uczestnicy PPK (poza pewnymi wyjątkami opisanymi w ustawie), których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

 • Ile zapłacę podatku, jeśli będę chciał wypłacić zgromadzone środki przed 60. rokiem życia?

  Chęć wypłaty środków (zwrotu) z rachunku PPK przed 60. rokiem życia wiązać się będzie z utratą ulg podatkowych i zmniejszeniem kwoty zgromadzonych środków o:

  • potrącenie do ZUS kwoty odpowiadającej 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający,
  • potrącenie do urzędu skarbowego kwoty podatku od zysku wypracowanego z 70% wpłat podmiotu zatrudniającego,
  • potrącenie do urzędu skarbowego kwoty podatku od zysku wypracowanego z wpłat uczestnika PPK,
  • potrącenie pełnej kwoty pochodzącej z odkupienia jednostek objętych za wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne.
 • Jak zmiana pracodawcy wpłynie na moje oszczędzanie w PPK?

  W przypadku zmiany pracy będziesz oszczędzał w instytucji finansowej, którą wybrał Twój nowy pracodawca. Zostanie utworzony dla Ciebie kolejny rachunek PPK. Pamiętaj jednak o poinformowaniu nowego pracodawcy o wszystkich dotychczasowych umowach o prowadzenie PPK zawartych w Twoim imieniu. Środki już zgromadzone możesz zostawić w starej instytucji (po kilku zmianach pracodawcy możesz mieć kilka rachunków PPK) lub przenieść do nowej, aby wszystkie środki zgromadzić na jednym rachunku. W przypadku zmiany pracy masz cztery możliwości:

  • pozostawić środki w PPK byłego pracodawcy celem ich dalszego pomnażania,
  • dokonać wypłaty transferowej do PPK prowadzonego u Twojego nowego pracodawcy,
  • dokonać wypłaty transferowej do innego posiadanego przez Ciebie PPK,
  • dokonać zwrotu środków, tracąc ulgi podatkowe.

  Co ważne, wszystkie powyższe decyzje możesz podjąć w każdym czasie, nie tylko zaraz po ustaniu zatrudnienia, ale również w późniejszym terminie.

 • Kto wybiera instytucję finansową zarządzającą PPK?

  Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli w firmie, w której pracujesz, nie działają związki zawodowe, wybory dokonuje się w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Pracownik nie ma możliwości przystąpić do innej instytucji finansowej niż wybrana przez pracodawcę.

 • Mam jednoosobową działalność. Czy będę mógł uczestniczyć w PPK?

  Nie. Samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, są wyłączeni spod obowiązywania ustawy. Jeśli natomiast będą zatrudniać pracowników, a będąc bardziej precyzyjnym, będą podmiotami zatrudniającymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, będą musieli utworzyć PPK dla tych pracowników.

  Warto wiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2021 r. podwyższeniu ulegnie limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących jednoosobową działalność. Jeżeli prowadzisz taką działalność, ułatwi Ci to oszczędzanie. Limit z 1,2-krotności średniego wynagrodzenia (w 2019 r. to 5718 zł) wzrośnie do 1,8-krotności średniego wynagrodzenia (w 2019 r. wyniósłby 8577 zł). Należy wskazać, że osoby oszczędzające na IKZE, a więc i samozatrudnieni, sumę wpłat dokonanych na IKZE w danym roku mogą odpisać od podstawy opodatkowania.

 • Nadal jestem członkiem OFE, a chcę przystąpić także do PPK. Czy można być członkiem obu programów?

  Tak, ponieważ nie mają one ze sobą nic wspólnego. Ustawa o PPK nie jest reformą systemu emerytalnego i nie ma żadnego związku z OFE. Pracownicze plany kapitałowe można wpisać w dotychczasowy system jako kolejny prywatny III filarowy produkt oszczędnościowy. Oszczędności zebrane na indywidualnym koncie pracownika są jego własnością, mogą być w każdej chwili wypłacone i podlegają dziedziczeniu.

 • Od kiedy mogę przystąpić do PPK?

  Do PPK może Cię zapisać tylko Twój pracodawca. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy pracodawców – od największych po najmniejsze:

  • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.),
  • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.),
  • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.),
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

  Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do grupy kapitałowej, to może on przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot z grupy z największą liczbą osób zatrudnionych.

Pokaż więcejZwiń

Informacja prawna

Niniejsze treści zostały przygotowane wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez TFI PZU SA.

Zobacz pełną informację prawną

Informacja o ryzyku TFI PZU

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij