Odpowiedzialne społecznie zarządzanie biznesem w Grupie PZU

Zarządzamy biznesem w odpowiedzialny sposób uznając, że wzrost wartości Grupy PZU powinien być zgodny z potrzebami otoczenia oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów.

Włączamy się do walki z koronawirusem!

Wszyscy angażujemy się w walkę ze skutkami pandemii wywołanej koronawirusem, bo Pomoc To Moc.

Zdrowie jest najważniejsze! 

 • Przyłączyliśmy się do pomocy placówkom medycznym -  przekazaliśmy im 6 mln zł z funduszu prewencyjnego. Dzięki naszej pomocy szpitale kupiły m.in. kardiomonitory, bronchoskopy, aparaty ESG czy Echo Serce, respiratory, testy CoV-2 i zestawy indywidualnej ochrony osobistej: maski P3, kombinezony z kapturem, gogle, ochraniacze na obuwie.
 • Przeznaczyliśmy 2,3 mln zł na zapewnienie aut do transportu dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Udostępnimy 200 aut do transportu próbek do badań od osób, które są w domowej kwarantannie na terenie całego kraju.
 • Dofinansowaliśmy 143 tys. zł Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, aby doposażyć linię diagnostyczną do badań laboratoryjnych w kierunku ostatecznego potwierdzenia zakażeń koronawirusem. Jest to niezbędne, aby zapewnić  wystarczającą zdolność diagnostyki i weryfikacji wyników badań diagnostycznych. Dzięki temu skróci  się także oczekiwanie na wynik.
 • Wspieramy służby mundurowe. Zgodziliśmy się na kupno środków ochrony osobistej przeciwko COVID19 służbom, z którymi łączą nas długoletnie kontrakty – Policji, Straży Granicznej, GOPR.

Bądźmy odpowiedzialni! Wszyscy możemy zaangażować się w walkę z koronawirusem  - stosujcie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Zostańcie w domach i  przestrzegajcie zasad higieny. W ten sposób ograniczycie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Bo zdrowie jest najważniejsze. Dbajmy o nie wszyscy.

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

Grupa PZU chce być dla klientów stabilnym i godnym zaufania partnerem. Dlatego planujemy naszą relację z klientami długofalowo i staramy się przewidywać jego potrzeby. Klient zajmuje centralne miejsce w Strategii CSR. W obszarze ubezpieczeń pod marką PZU chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z firmą ubezpieczeniową, gdzie kontakt sprowadza się do podpisania polisy i ewentualnej likwidacji szkody. Podobnie jak w innych segmentach naszych działań, pragniemy nawiązać z naszymi klientami stabilny kontakt, oparty na zrozumieniu jego motywacji i zintegrowanym wsparciu życiowych inicjatyw.

Tworzymy inspirujące miejsce pracy

Ambicją Grupy PZU jest dążenie do bycia najlepszym pracodawcą na rynkach, na których Grupa PZU świadczy usługi. Oznacza to bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży finansowej, posiadanie najlepszej na rynku i zaangażowanej kadry oraz utrzymanie wysokiego poziom retencji największych talentów w organizacji. 

W realizacji tak ambitnych celów ma pomóc: 

 • zapewnienie przejrzystych ścieżek kariery, 
 • umożliwienie rozwoju w ramach największej instytucji finansowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 
 • budowanie nowej jakości kultury organizacyjnej, poprzez promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i pracy zespołowej, 
 • poprawa czasu reakcji na zgłoszoną chęć odejścia, 
 • rozwinięcie opracowanego zestawu działań na rzecz utrzymania w Grupie PZU kluczowych pracowników.

Grupa PZU stawia sobie za cel czynienie z podmiotów Grupy PZU atrakcyjnego miejsca pracy oferując przyjazne środowisko i atmosferę, szanse na rozwój. Daje gwarancję poszanowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, tzw. work and life balance, co przekłada się to na większe zaangażowanie i efektywność pracowników. 

Rozwijamy system zarządzania ryzykiem, kulturą etyki i compliance

Ryzyka związane z działalnością PZU są objęte Systemem zarządzania ryzykiem, zbudowanym w oparciu o cztery poziomy kompetencyjne: Radę Nadzorczą, Zarząd, Komitety oraz poziom operacyjny (zgodny z koncepcją tzw. trzech linii obrony).

Ryzyka związane z obszarami: społecznym, pracowniczym, środowiskowym, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji, mieszczą się w kategorii ryzyka operacyjnego oraz ryzyka braku zgodności. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niewłaściwych lub błędnych procesów wewnętrznych, działań ludzi, funkcjonowania systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko braku zgodności to ryzyko niedostosowania się lub naruszenia przez PZU przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania, w tym norm etycznych, które skutkują lub mogą skutkować poniesieniem przez PZU lub osoby działające w jej imieniu sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności. 

Budujemy nowe standardy relacji z dostawcami

Grupa PZU ma świadomość, że w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i bierze odpowiedzialność za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne opracowało Kodeks dobrych praktyk CSR Dostawców Grupy PZU.

Grupa PZU chce promować ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami tj. współpracować tylko z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka, działają zgodnie z regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji. Dostawcy współpracujący z podmiotami Grupy PZU powinni zapewniać bezpieczne i godne warunki pracy swoim pracownikom oraz stosować najwyższe standardy etyczne i dbać o środowisko naturalne.

Jesteśmy liderem działań społecznych

Bycie liderem zobowiązuje nie tylko do odpowiedzialnego zachowania, ale również do kształtowania wzorców odpowiedzialnych zachowań. Aspekt zarządzania, jakim jest zaangażowanie społeczne, w przypadku ubezpieczyciela nabiera szczególnego znaczenia. Sensem istnienia ubezpieczyciela jest odpłatne przejmowanie odpowiedzialności za ryzyka innych osób, któremu z kolei od bardzo wielu już lat towarzyszy podejmowanie konkretnych i mierzalnych działań, które pozwolą zmniejszyć to ryzyko u źródła z wykorzystaniem funduszu prewencyjnego. To inwestycje społeczne, które realizowano w branży ubezpieczeniowej na długo przed tym, nim zostały one przez ekspertów od zarządzania nazwane zaangażowaniem społecznym, zgodnym z koncepcją wartości współdzielonej (ang. corporate shared value). 

Grupa PZU, obok działalności sponsoringowej czy działalności charytatywnej, realizowanej przez Fundację PZU, angażuje się w inwestycje społeczne mające na celu obniżanie ryzyka i przynoszące tym samym jednoczesne korzyści biznesowe i społeczne. Są to inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom, zmniejszanie ich skutków oraz wspieranie aktywności, które promują profilaktykę zdrowotną.

Strategicznymi filarami zaangażowania społecznego PZU są: bezpieczeństwo (drogowe, publiczne, w wymiarze lokalnym), zdrowie, kultura i eksperckość, które powinny zostać odzwierciedlone w działaniach podmiotów Grupy PZU z uwzględnieniem specyfiki ich działalności. 

Złóż wniosek

Dowiedz się więcej

Świadomie zarządzamy wpływem na środowisko

Grupa PZU tworzy własny standard środowiskowy, określający kluczowe założenia podejścia zarządczego w kwestiach środowiskowych. Fundamentami podejścia zarządczego obowiązującego w Grupie PZU są zasady:

 • zrównoważonego rozwoju,
 • wysokiego poziomu ochrony środowiska,
 • przezorności i przewidywania ewentualnych negatywnych skutków działań,
 • prewencji, zapobiegania zanieczyszczeniom i likwidacji ich u źródła,
 • włączania elementów z zakresu ochrony środowiska do strategii i polityki biznesowej,
 • partnerstwa – konieczności podejmowania przez wszystkie podmioty z Grupy PZU wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Kluczowe mierniki

Budowanie pozycji CSR w branży

 • Obecność w indeksie giełdowym spółek odpowiedzialnych Respect Index

Poziom 2020

 • Obecność w indeksie na poziomie min. średnim dla branży

Klienci

 • Wskaźnik NPS klienta detalicznego w ubezpieczeniach vs. konkurencja

Poziom 2020

 • >konkurencji

 

 • Wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji

Poziom 2020

 • 95% do 28 dni

Pracownicy

 • Wskaźnik zaangażowania pracowników

Poziom 2020

 • 55%

 

 • Procent kobiet na stanowiskach kierowniczych

Poziom 2020

 • min. 50%

Środowisko

 • Wdrożenie standardu Grupy „Zielone PZU”

Poziom 2020

 • Wdrożony w 100%

Zarządzanie ryzykiem

 • Ocena BION dla PZU i PZU Życie

Poziom 2020

 • Poziom dobry

Działania społeczne

 • Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną

Poziom 2020

 • >50 mln PLN rocznie

Dostawcy

 • Odsetek dostawców przestrzegających "Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców PZU"

Poziom 2020

 • 90% umów zawiera zobowiązanie do przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców PZU” 

Respect Index

Od 2012 PZU SA utrzymuje obecność w składzie Indeksu RESPECT - pierwszego w regionie CEE indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. PZU SA dołączył w ten sposób do grona firm spełniających najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt RESPECT Index realizowany jest przez GPW SA od 2009 r. Ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony we wszystkich obszarach z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Rewizja składu Indeksu RESPECT odbywa się raz w roku. Obecnie w skład Indeksu RESPECT wchodzi 28 spółek giełdowych.

Dowiedz się więcej o RESPECT Index

Kontakt

Wyślij email na adres:

csr@pzu.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij