Dla pracodawcy

Pracownicze plany kapitałowe PPK

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, będzie zobowiązany utworzyć pracowniczy plan kapitałowy (PPK). Najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników zostaną objęci nowymi przepisami 1 lipca 2019 roku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dlaczego warto

 • Ulga podatkowa
  Prowadzenie PPK będzie wliczone w koszty uzyskania przychodu.
 • Mniejsza rotacja pracowników
  PPK może mieć wpływ na niższy wskaźnik rotacji pracowników, a tym samym niższe koszty ich rekrutacji. Stając się elementem pakietu świadczeń dla pracowników, umożliwią pracodawcy kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy.
 • Benefit dla pracowników
  Wpłaty dodatkowe mogą być wykorzystane jako benefit dla pracowników, wg przyjętych kryteriów - zbiorowego układu pracy, stażu pracy, regulaminu wynagradzania.
 • Zwolnienie z ZUS

  Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kiedy utworzyć PPK

Utworzenie PPK będzie obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Termin, od którego daną firmę obowiązują przepisy o PPK, zależy od liczby pracowników.

co najmniej 250
31 grudnia 2018
1 lipca 2019
co najmniej 50
30 czerwca 2019
1 stycznia 2020
co najmniej 20
31 grudnia 2019
1 lipca 2020
pozostałe podmioty
Nie dotyczy
1 stycznia 2021
podmioty sektora finansów publicznych
Bez względu na wielkość podmiotu liczoną liczbą osób zatrudnionych
1 stycznia 2021

Pracodawcy należący do jednej grupy kapitałowej mogą przystąpić do PPK w terminie, w którym do planu przystępuje podmiot z grupy z największą liczbą osób zatrudnionych.

 

Przewidziane zostały wyjątki od obowiązku prowadzenia PPK, które obejmują:

 • pracodawcę, który w pierwszym dniu stosowania do niego ustawy prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło 25% osób zatrudnionych,
 • mikroprzedsiębiorcę, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • osobę fizyczną, która zatrudnia (w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością) osobę fizyczną (w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby), np. opiekunkę do dziecka.

Kogo zgłosić do PPK

Do PPK należy zgłosić wszystkie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat. W rozumieniu ustawy są to:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów agencyjnych, umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tego tytułu,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą (tzw. chałupniczą),
 • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim,
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzani za pełnienie swojej funkcji,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych.

Do osób zatrudnionych nie wliczamy: osób współpracujących na podstawie umów o dzieło, osób na urlopach bezpłatnych oraz osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne.

Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą dołączyć do PPK na własny wniosek, który powinni złożyć u pracodawcy.

Jak wprowadzić PPK w firmie

 1. Przygotuj swoją organizację do utworzenia PPK:
  - określ wielkość zatrudnienia, od której zależy termin wprowadzenia PPK,
  - zidentyfikuj konieczne zmiany w procesach kadrowych i płacowych oraz infrastrukturze IT, a także oferowane świadczenia, na które ma wpływ PPK,
  - przygotuj harmonogram tworzenia PPK i zadecyduj o składzie zespołu odpowiedzialnego za jego wdrożenie,
  - podejmij decyzję dotyczącą elementów zmiennych PPK i zaplanuj budżet na wpłaty do PPK.
 2. Wybierz instytucję finansową zarządzającą PPK w porozumieniu z reprezentacją pracowników lub organizacją związkową.
 3. Podpisz umowę na zarządzanie PPK w swoim imieniu jako pracodawcy oraz na prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swoich pracowników.
 4. Wprowadź PPK w swojej organizacji:
  - wprowadź niezbędne zmiany administracyjne i komunikacyjne,
  - obliczaj i odprowadzaj wpłaty za pracowników,
  - dbaj o bieżącą współpracę z instytucją zarządzającą PPK.

Wybór dostawcy PPK

Kluczową decyzją pracodawcy jest wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK. Ta instytucja stanie się partnerem pracodawcy na wiele lat i będzie zarządzała środkami gromadzonymi przez uczestników PPK.

Na co zwracać uwagę

Wybór instytucji zarządzającej PPK powinien być przeprowadzony z należytą uwagą. Należy kierować się kryteriami określonymi przez ustawodawcę w przepisach ustawy o PPK.

Są to:

 • warunki zarządzania gromadzonymi środkami, czyli koszty w zakresie opłaty za zarządzanie w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty, 
 • efektywność w zarządzaniu aktywami, czyli przede wszystkim osiągane przez potencjalnych zarządzających PPK stopy zwrotu/wyniki inwestycyjne,  
 • posiadane doświadczenie w zarządzaniu aktywami, czyli wielkość i dotychczasową strukturę aktywów w zarządzaniu, 
 • najlepiej rozumiany interes pracowników.

Ponadto podmiot zatrudniający może ustanowić własne, dodatkowe kryteria wyboru instytucji finansowej, takie jak np. pozycja rynkowa, doświadczenie w oferowaniu grupowych produktów emerytalnych, jakość wsparcia administracyjnego czy komunikacyjnego zarówno na etapie wdrożenia, jak i na etapie funkcjonowania PPK.

Kto może zarządzać PPK

Możliwość oferowania pracowniczych planów kapitałowych jest ograniczona wyłącznie do instytucji finansowych, których oferty prowadzenia PPK zostaną umieszczone w tzw. ewidencji PPK oraz udostępnione na internetowym portalu PPK.

PPK mogą oferować tylko cztery typy instytucji finansowych:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych ,
 • towarzystwa ubezpieczeń na życie,
 • powszechne towarzystwa emerytalne,
 • pracownicze towarzystwa emerytalne.

Co istotne, spośród tych instytucji PPK będą mogły oferować tylko te, które spełniają rygorystyczne wymogi formalne:

 • zarządzanie przez dany podmiot zarządzający co najmniej ośmioma funduszami zdefiniowanej daty utworzonymi właśnie dla celów PPK, spełniającymi wymogi określone w ustawie o PPK,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • posiadanie kapitału własnego, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego.

Kto dokonuje wyboru dostawcy

Utworzenie PPK i wybór instytucji finansowej zarządzającej zgromadzonymi środkami wymaga współpracy pracodawcy z przedstawicielami pracowników.

Dotyczy to każdego pracodawcy bez względu na wielkość czy status właścicielski. Wyboru instytucji finansowej należy dokonać z zakładową organizacją związkową, a jeśli taka nie istnieje - z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Rola przedstawicieli pracowników ma charakter konsultacyjny. 

W razie nieosiągnięcia przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi czy reprezentacją pracowników na miesiąc przed ostatecznym terminem na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, decyzję w tym zakresie pracodawca podejmuje samodzielnie - związki zawodowe lub reprezentacja pracowników nie są stroną żadnej umowy zawieranej w ramach PPK.

Zmiana instytucji zarządzającej PPK

Wybór dostawcy PPK nie jest nieodwracalny - pracodawca może w dowolnym terminie dokonać zmiany instytucji finansowej i związać się z nowym podmiotem.
 • W takim przypadku pracodawca może zawrzeć umowę z nową instytucją, a następnie wypowiedzieć dotychczasową umowę.
 • Po zawarciu umowy o zarządzanie z nową instytucją finansową, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, pracodawca zawiera nową umowę o prowadzenie PPK. Informuje osoby zatrudnione, posiadające środki w PPK prowadzonym przez dotychczasową instytucję finansową, o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o dokonanie wypłaty transferowej.
 • Osoba zatrudniona może nie zgodzić się na dokonanie wypłaty transferowej. Wtedy środki pozostaną w zarządzaniu dotychczasowej instytucji finansowej do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Kolejne wpłaty przekazywane są jednak do nowej instytucji finansowej.

Zarządzanie środkami

Oszczędności w ramach PPK inwestowane będą w fundusze zdefiniowanej daty, czyli fundusze z określoną datą docelową inwestycji, która jest zbliżona do momentu przejścia na emeryturę.
 • W zależności od wieku uczestnika poziom ryzyka będzie ograniczany - na początku środki będą inwestowane w aktywa o większym stopniu ryzyka (np. akcje), aby z czasem automatycznie zmieniać się w bezpieczniejsze (np. obligacje).
 • Dzięki precyzyjnie określonej polityce inwestycyjnej funduszy zdefiniowanej daty rośnie bezpieczeństwo związane z zarządzaniem środkami w ramach PPK. 
 • Podmiot oferujący PPK powinien dać możliwość gromadzenia środków w ramach PPK w co najmniej ośmiu różnych funduszach zdefiniowanej daty przeznaczonych dla różnych roczników osób zatrudnionych.
 • Każdy fundusz zdefiniowanej daty zobowiązany jest lokować środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Koszty PPK

Środki w PPK będą finansowane z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz dopłat ze środków publicznych. Podobnie jak w przypadku wpłat pracownika, również wpłaty pracodawcy dzielą się na obligatoryjne i dodatkowe.

Obligatoryjna wpłata podstawowa - 1,5%

Najważniejszym kosztem pracodawcy, związanym z PPK, jest wpłata podstawowa, którą ustawodawca ustalił na poziomie 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.
 • 1,5% powinno być naliczane na każdym składniku wypłacanego uczestnikowi wynagrodzenia stanowiącego obowiązkową podstawę ustalenia wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Na jej wysokość nie wpływa to czy taki pracownik dokonuje wpłaty podstawowej w wysokości 2%, czy jako osoba zarabiająca nie więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę korzysta z możliwości dokonywania wpłat w wysokości niższej niż 2%.

Dobrowolna wpłata dodatkowa - do 2,5%

Niektórzy pracodawcy, np. działający na bardzo konkurencyjnych rynkach, mogą chcieć przekazywać dodatkowe wpłaty do PPK na rzecz swoich pracowników.
 • Wpłata dodatkowa nie może przekroczyć wartości 2,5% wynagrodzenia. Maksymalnie więc pracodawca może dokonywać wpłat do PPK w wysokości 4% wynagrodzenia danego uczestnika PPK.
 • Kwestia dokonywania wpłat dodatkowych musi zostać uregulowana na poziomie dokumentacji w danym podmiocie zatrudniającym.
 • Pracodawca może zawrzeć postanowienia dotyczące finansowanej przez niego wpłaty dodatkowej w umowie o zarządzanie PPK podpisywanej z instytucją finansową.

Wpłaty pracodawcy a składki ZUS

Wpłaty do PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający, nie stanowią podstawy naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dlaczego PPK w PZU

TFI PZU SA, stanowiące część Grupy PZU, przygotowuje się obecnie do pełnienia roli instytucji finansowej, z którą będzie można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Po wpisaniu do ewidencji PPK, TFI PZU SA służyć będzie swoją pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie.

Wieloletnie doświadczenie

Od ponad 200 lat ubezpieczamy mienie i życie naszych klientów oraz mamy 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi.

Mocna pozycja rynkowa

Jesteśmy największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej – 22 mln klientów i 300 mld zł aktywów.

Zaufany dostawca produktów emerytalnych

Jesteśmy nr 1 na rynku pracowniczych programów emerytalnych (PPE) – obsługujemy ponad 600 firm, co stanowi 50% udziału w runku.

Wsparcie w każdej sytuacji

Jesteśmy do dyspozycji Twojej i Twoich pracowników. Mamy rozbudowaną sieć doradców i kilkaset oddziałów w Polsce. Dodatkowo uruchomiliśmy dedykowaną infolinię PPK: +48 22 640 06 22.

Wygodna obsługa

Stworzyliśmy dedykowany portal do obsługi pracowniczych planów kapitałowych, dzięki któremu możesz łatwo zarządzać PPK w swojej organizacji.

Jak utworzyć PPK w PZU

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób, a przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności.

Zadzwoń:

 22 640 06 22*

*Opłata zgodna z taryfą operatora

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

TFI PZU SA, stanowiące część Grupy PZU, przygotowuje się obecnie do pełnienia roli instytucji finansowej, z którą będzie można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Po wpisaniu do ewidencji PPK, TFI PZU SA służyć będzie swoją pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie.

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

 • Co się stanie, jeśli dotychczasowy pracownik rozpocznie działalność gospodarczą?

  Jeśli ten pracownik nadal będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który prowadzi dla niego PPK, rozpoczęcie prowadzenia działalność gospodarczej jest bez znaczenia dla tego pracownika z punktu regulacji dotyczących PPK. Nadal będą dokonywane za niego wpłaty do PPK od wynagrodzenia, które będzie otrzymywał u swojego pracodawcy.

  Inaczej będzie w sytuacji, kiedy rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej będzie związane z rozwiązaniem stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy. W takiej sytuacji rachunek uczestnika PPK nie będzie zasilany nowymi wpłatami. Mimo to zgromadzone dotychczas w PPK środki będą nadal inwestowane i uczestnik będzie mógł nimi dysponować w sposób przewidziany w ustawie o PPK.

 • Co się stanie, jeśli jako pracodawca nie wybiorę instytucji finansowej?

  Wyboru instytucji finansowej powinienieś dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym jako pracodawca powinieneś utworzyć PPK (podpisać umowę o zarządzanie PPK), takie porozumienie nie zostanie osiągniete będziesz musiał dokonać samodzielnego wyboru instytucji finansowej.

  Jeśli nie utworzysz PPK w przewidzianym terminie, PFR pisemnie wezwie Cię jako pracodawcę do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI S.A.) albo do przekazania do PFR S.A. informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją.

 • Czy członkowie zarządów podmiotów zatrudniających mogą uczestniczyć w PPK?

  Uczestnikami PPK mogą też być członkowie organów korporacyjnych danego pracodawcy, np. członkowie zarządu czy rady nadzorczej. W przypadku członków rad nadzorczych możliwość uczestnictwa takiej osoby w PPK wynika wprost z przepisów ustawy o PPK. W przypadku członków zarządu decydujące znaczenie będzie miał rodzaj umowy łączący te osoby z danym pracodawcą. Członek zarządu będzie mógł zostać uczestnikiem PPK w przypadku, gdy jest pracownikiem danego podmiotu zatrudniającego lub gdy wiąże go z pracodawcą taki kontrakt menedżerski, od którego pracodawca odprowadza do ZUS składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli jednak to on sam opłaca składki do ZUS, to z tytułu łączącej go umowy z pracodawcą nie będzie mógł stać się uczestnikiem PPK.

 • Czy po rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK pracownik znów zostanie zapisany do programu?

  Tak. Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK będzie ponownie zapisywany do programu. Będzie się to odbywać raz na 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. pracodawcy będą mieć ustawowy obowiązek informowania pracowników o zbliżającej się dacie ponownego zapisu.

 • Czy pracodawca może różnicować wysokości procentowe wpłat dodatkowych dla poszczególnych pracowników?

  Pracodawca będzie mógł różnicować wpłaty dodatkowe biorąc pod uwagę długość okresu zatrudnienia w danym podmiocie albo treść obowiązującego regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy. Pracodawca musi ustalić jasne kryteria różnicowania wysokości wpłat.

 • Czy pracownicy mogą domagać się zmiany wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej?

  Pracownicy będą mogli domagać się zmiany wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej. Ostateczna decyzja, czy ta zmiana zostanie dokonana, należy do pracodawcy.

 • Czy pracownik może wybrać inną instytucję finansową niż ta, którą wybierze pracodawca?

  Samodzielnie nie. Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub - jeżeli taka nie działa w jego firmie - z reprezentacją pracowników wybraną w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

 • Jakie kary finansowe grożą mi za niewypełnienie obowiązków związanych z PPK?

  Podmiot zatrudniający, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w terminie lub nakłania pracownika do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym, poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Natomiast pracodawca, który:

  • nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK,
  • nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach,
  • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
  • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK,

  ​podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Pokaż więcejZwiń

Informacja prawna

Niniejsze treści zostały przygotowane wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez TFI PZU SA.

Zobacz pełną informację prawną

Informacja o ryzyku TFI PZU

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij