PZU Sejf+ z ochroną kapitału

Połączenie inwestycji w fundusze inwestycyjne i darmowego ubezpieczenia straty finansowej. Niski poziom ryzyka inwestycyjnego – zalecany na min. 12 miesięcy i maks. 39 miesięcy.

Zalety Programu PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału

Dzięki takiemu rozwiązaniu:

 • masz możliwość zysku, którą dają fundusze in­westycyjne

 • w razie słabszych wyników inwestycyjnych otrzy­masz odszkodowanie, które pokryje Twoją stratę

 • możesz posiadać kilka programów jednocześnie

Szczegółowy opis działania programu znajdziesz w Regulaminie uczestnictwa w Programie PZU Sejf+ z ochroną kapitału.

Chroń swoje inwestycje

Dla kogo

Dla osób i firm, które:

 • chcą rozpocząć swoją pierwszą inwestycje w fundusze i zależy im na opcji ochrony kapitału
 • chcą bezpiecznie zainwestować pieniądze
 • chcą połączyć inwestycję z darmowym ubezpieczeniem ewentualnej straty finansowej
 • oczekują swobodnego dostępu do zgromadzonych środków
 • chcą efektywnie ulokować swoje oszczędności bez opłat manipulacyjnych przy nabyciu i umorzeniu jednostek uczestnictwa

Jak działa ochrona ubezpieczeniowa

Jeśli inwestycja przyniesie stratę, to tylko w trzynastym miesiącu każdego z trzech okresów można wystąpić z programu. Wówczas oprócz zwrotu bieżącej wartości inwestycji, otrzymasz odszkodowanie, które wyrówna Twoją stratę.

Przykład:

Wpłaciłeś 5000 zł. Po 12. miesiącach okazało się, że na Twoim rejestrze jest 4900 zł. Jeśli w 13. miesiącu wycofasz pieniądze, to otrzymasz 100 zł odszkodowania, które wyrówna Twoją stratę.

Jak działa program

 • Wpłacasz minimum 5000 zł
 • 100% Twoich pieniędzy inwestujemy
 • Program możesz zamknąć w każdej chwili – niezależnie od wyników, jednak pamiętaj, ochrona kapitału działa tylko w trzynastym miesiącu każdego okresu inwestycyjnego
 • Jeśli Twoje inwestycje przyniosą stratę, to w trzynastym miesiącu każdego okresu możesz wystąpić z programu. Wówczas oprócz zwrotu bieżącej wartości inwestycji, otrzymasz odszkodowanie, które wyrówna Twoją stratę
 • Program trwa maksymalnie 39 miesięcy i obejmuje trzy 13-miesięczne okresy inwestycyjne
 • Możesz być uczestnikiem subfunduszu także po upływie 39 miesięcy, w ramach regularnego rejestru w subfunduszu
 • Możesz rozpocząć jednocześnie kilka programów

Minimalne kwoty wpłat

 • Minimalna kwota wpłaty wynosi: 5000 zł
 • Maksymalna kwota wpłaty: brak limitu

Charakterystyka funduszy

W ramach Programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału pieniądze inwestowane są w subfundusz PZU SEJF+. Inwestuje on aktywa w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe). Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo.

Jak przystąpić do programu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa w Programie PZU Sejf+ z ochroną kapitału i OWU
 2. Kontakt z dystrybutorem
  Skontaktuj się z wybranym oddziałem PZU
 3. Zlecenie
  podpisz deklarację przystąpienia do Programu, którą otrzymasz w oddziale PZU
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek bankowy wskazany w deklaracji

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij