Rozwój w Grupie PZU

Doskonalimy umiejętności biznesowe oraz interpersonalne. Oferujemy nowoczesne formy szkoleń i różnorodne programy rozwojowe. Zasadę work-life balance realizujemy poprzez rozwój efektywności osobistej pracowników. Wspieramy awanse i rekrutacje wewnętrzne.

Aktualne oferty

Chcemy, aby PZU było inspirującym miejscem pracy zapewniającym ponadstandardowe możliwości rozwojowe. Tworzymy warunki zachęcające pracowników do brania odpowiedzialności za swój rozwój, aktywnego dzielenia się wiedzą, jak również wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce poprzez poszukiwanie nowych sposobów działania.

Naszą ambicją jest rozwijanie oferty szkoleniowej w taki sposób, aby odpowiadała na realne potrzeby i była dostępna dla każdego pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko, doświadczenie czy miejsce pracy. W tym celu doskonalimy i łączymy różnorodne formy działań rozwojowych (np. kursy online, warsztaty stacjonarne, podcasty) oraz wykorzystujemy nowoczesne narzędzia np. VR. Prowadzimy regularny dialog z pracownikami, w cyklicznych badaniach pytamy o bieżące potrzeby i wyzwania. Zebrane opinie pracowników, trendy rynkowe, wyzwania biznesowe są dla nas podstawą do budowania różnorodnych programów rozwojowych. 

Inwestujemy w rozwój kompetencji zawodowych i osobistych, wspierając pracowników zarówno w realizacji ambitnych celów biznesowych, jak również osiąganiu dobrostanu. Promujemy równowagę między pracą a życiem prywatnym. 

Dostarczamy wiedzy i rozwijamy umiejętności niezbędne w realizacji celów biznesowych

Planując działania indywidualne i dla poszczególnych zespołów osadzamy je w kontekście strategicznych, biznesowych celów – one mają priorytet. Dobieramy najbardziej optymalne formy rozwoju, aby zapewnić najlepszy efekt uczenia się. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby wiedza zdobywana na szkoleniach mogła być wykorzystywana w praktyce, dlatego szkolenia i warsztaty często są uzupełniane działaniami, które pracownicy podejmują samodzielnie przed szkoleniem (forma przygotowania) lub po szkoleniu (utrwalenie wiedzy). Działania rozwojowe dla poszczególnych biur planujemy w cyklach rocznych.

Wspieramy efektywną pracę w modelu hybrydowym

Nawyki i metody działania mogą nie być tak samo skuteczne w pracy w biurze i w domu. Funkcjonowanie w nowej, „rozproszonej” rzeczywistości rodzi zupełnie nowe wyzwania. Uruchomiliśmy program rozwojowy Rozproszeni-Połączeni, aby utrzymać wysoką efektywność pracy w nowym modelu pracy. Ten cel realizujemy poprzez wyposażanie pracowników w narzędzia wspierające, rozwijanie nowych kompetencji i promowanie dobrych praktyk, takich jak dbanie o współpracę  wewnątrz i między zespołową. Pracownicy i menedżerowie zyskują narzędzia gotowe do wykorzystania na co dzień.

Promujemy postawę odpowiedzialności za swój rozwój i wspieramy współpracę międzyobszarową

Program #TyTworzyszPZU ma na celu tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy chętnie przejmują inicjatywę, czują, że mają realny wpływ na sposób swojej pracy, a także biorą odpowiedzialność za swój rozwój. W ramach programu zapraszamy pracowników z różnych struktur i stanowisk na wspólne warsztaty popularyzujące narzędzia i metody pracy wspierające efektywność i innowacyjność. Każdego roku dobieramy tematykę dwóch ścieżek rozwojowych pod kątem bieżących wyzwań lub inicjatyw podjętych po badaniu zaangażowania. W 2021 roku promowaliśmy rozwiązania opracowane w oparciu o metody pracy problem solving i service design. Każdy temat to cykl trzech trzygodzinnych warsztatów (od 2020 r. w wersji online). Pracownicy poznają praktyczne narzędzia, które mogą wykorzystać w codziennej pracy oraz wymieniają się doświadczeniem z osobami z różnych obszarów firmy.

Zachęcamy do rozwijania kompetencji przyszłości

Coroczna konferencja #TyTworzyszPrzyszłość przybliża i wyjaśnia trendy rynkowe, dostarcza wiedzy z obszaru nowych technologii oraz tego jaki mają wpływ na biznes, pracę i nasze życie. Prelegenci z kraju i ze świata prezentują rozwiązania, które będą kształtować naszą przyszłość nie tylko w kontekście pracy w PZU, lecz także relacji międzyludzkich, życia osobistego, edukacji. Celem wydarzenia jest inspiracja i zachęta pracowników do podejmowania inicjatyw, szukania nowych rozwiązań, łamania schematów. Konferencja trwa 2 dni i jest organizowana w pełni online, co pozwala nam zaprosić na nią każdego pracownika.

Uczymy jak się uczyć efektywnie i promujemy online’owe formy rozwoju

Klik na rozwój to stały program promujący możliwości rozwoju w formie online – dostępne niemal „na jedno kliknięcie”. Przybliżając pracownikom nowoczesne technologie wspierające edukację, pokazujemy wysoką efektywność rozwiązań digital learning i korzyści uczenia się we własnym tempie i dowolnym momencie. W PZU dysponujemy szerokim katalogiem kursów e-learningowych, z których wszyscy pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń. W poszukiwaniu najciekawszych form rozwoju, śledzimy rynek technologii i testujemy nowe rozwiązania. Tworzymy kursy online, które rozwijają  technologiczne kompetencje pracowników. Organizujemy warsztaty i webinary promujące model efektywnego uczenia się. Nagrywamy własny podcast ”Klik na rozwój”, w którym promujemy naukę online. Co roku organizujemy konferencję online  z motywem przewodnim wynikającym z aktualnych potrzeb edukacyjnych.

Nowym Menedżerom pomagamy wejść na ścieżkę liderską

Dla osób obejmujących po raz pierwszy stanowiska kierownicze w PZU przygotowaliśmy program rozwojowy Nowy Menedżer. Jego celem jest zapoznanie się z oczekiwaniami stawianymi kadrze menedżerskiej w PZU. W czasie warsztatów kierownicy szkoleni są z kluczowych kompetencji menedżerskich, m.in. z udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, zarządzania zadaniami i planowania pracy zespołu. Program odbywa się w formie stacjonarnej i online, a warsztaty uzupełniają konsultacje trenerskie, teleklasy w mniejszych grupach, zadania indywidualne. Dodatkowo organizujemy warsztaty dla przełożonych nowo mianowanych menedżerów. Ich celem jest przybliżenie treści przekazywanych w ramach „Nowego Menedżera” oraz zapewnienie kierownikom najlepszego wsparcia w ich nowej roli.

Doświadczonym liderom pomagamy nadążać za zmieniającymi się oczekiwaniami

Odporność psychiczna, umiejętność radzenia sobie z długotrwałym stresem to kompetencje menedżerskie szczególnie istotne w czasach turbulencji i przeprowadzania pracowników przez zmiany. Zmienia się rynek pracy, zwiększyło się tempo i ilość zadań, a menedżerowie zarządzają różnorodnymi, wielopokoleniowymi zespołami o różnych aspiracjach i potrzebach. Od menedżerów wymaga się wejścia w nową rolę – empatycznego i wspierającego lidera, odpowiedzialnego za dobrostan własny i zespołu, dbającego o zaangażowanie i efektywną pracę. Program Wspierający Lider ma na celu wzmacnianie menedżerów w budowaniu ich nowej roli.

Rozwijamy innowacyjność

W 2020 roku uruchomiliśmy program Future On, którego celem jest dostarczenie wiedzy i narzędzi dla poszczególnych obszarów organizacji tak, by wesprzeć je w generowaniu i wdrażaniu pomysłów, będących odpowiedzią na realne wyzwania biznesowe. Uczestnicy Future On biorą udział cyklicznych cross-obszarowych warsztatach generowania innowacji, adaptując kreatywne metody pracy w codzienna pracę swoich zespołów. Adepci programu to grupa Liderów Innowacji wyposażonych w narzędzia i kompetencje potrzebne do wdrażania nowatorskich rozwiązań w naszej firmie. 

Wspieramy różnorodność w PZU

Obecnie na rynku pracy i w PZU funkcjonują 4 pokolenia pracowników. Coraz częściej spotykamy się ze zróżnicowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracowników m.in. w zakresie organizacji pracy, dbania o ich motywację. Jednocześnie dostrzegamy duże szanse wynikające z funkcjonowania w różnorodnych zespołach. Dlatego uruchomiliśmy program szkoleniowy Potencjał Zespołów wprowadzający w tematykę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pomagamy zrozumieć z czego wynikają różnice między pracownikami, związane nie tylko z wiekiem, ale ze względu na preferowane style funkcjonowania, płeć, sytuację życiową itp. Wskazujemy jak unikać uprzedzeń i czerpać z siły różnorodności budując jednocześnie przyjazną atmosferę pracy.

Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników

Program #DobryStan skupia swoje działania wokół filarów strategii wellbeingu: dbanie o energię życiową, budowanie odporności psychicznej, optymalizowanie stylu pracy. W ramach programu rozwijamy świadomość jakie zachowania zapewniają wysoki poziom energii fizycznej, emocjonalnej i mentalnej, uczymy jak sobie radzić z wysokim tempem życia, jak również kreujemy środowisko pracy, które sprzyja efektywności i godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Udostępniamy materiały edukacyjne, zapraszamy na podcasty, webinary i warsztaty. Celem programu jest profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i budowane nawyków sprzyjających długoterminowej efektywności.

Wspieramy naukę języka angielskiego

Pracownikom, którzy chcą rozwijać znajomość języka angielskiego udostępniamy kurs na profesjonalnej platformie językowej. Nauka języka z wykorzystaniem platformy przynosi bardzo dobre efekty -  narzędzie pozwolą uczyć się w dowolnym momencie, zachęca do systematyczności orz motywuje przez wygodne samodzielnie śledzenie postępów.

Zamknij