Strefa wiedzy

W sekcji „Pytania i odpowiedzi” znajdziesz informacje na temat roli Opiekuna PZU, form pomocy po wypadku oraz obsługi Twojej szkody.
W sekcji „Porady ekspertów” dowiesz się jak odnaleźć się w wielu trudnych aspektach powypadkowej rzeczywistości.

Pytania i odpowiedzi

 • 01. W jakim celu powstała strona internetowa pzu.pl/opiekun?

  Strona internetowa www.opiekun.pzu.pl powstała, aby:

  • informować poszkodowanych w wypadkach, których sprawca ma polisę OC w PZU, o możliwości uzyskania wielowymiarowej pomocy ze strony Opiekuna
  • promować aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych
  • edukować o prawach przysługujących osobom z niepełnosprawnością
  • dzielić się poradami eksperckimi dotyczącymi osób, których życie w wielu jego aspektach zmieniło się po wypadku
  • relacjonować wydarzenia angażujące środowiska osób niepełnosprawnych.
 • 02. Kim są Opiekunowie?

  Zajmujemy się organizacją pomocy dla osób poważnie poszkodowanych w wypadkach, których sprawcą była osoba posiadająca ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU SA. Udzielamy również wsparcia osobom najbliższym Poszkodowanemu, który zginął w wypadku. Posiadamy praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie przepisów prawa cywilnego i ubezpieczeń. Mamy również wieloletnie doświadczenie w obsłudze szkód osobowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

  Dowiedz się o nas więcej, wchodząc do sekcji Opiekunowie.

 • 03. Na czym polega pomoc Opiekunów?

  Pomoc Opiekunów zależy od indywidualnych problemów i potrzeb, które pojawiły się
  w związku z wypadkiem. Naszym celem jest wsparcie Poszkodowanych w odzyskaniu możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej sprzed wypadku. Ten proces jest długotrwały, ale mimo to uczestniczymy w nim od pierwszego spotkania do momentu uzyskania maksymalnej poprawy stanu zdrowia przez Poszkodowanego.

  Wskazujemy możliwe ścieżki leczenia, rehabilitacji medycznej i społecznej, wsparcia psychologicznego i aktywizacji zawodowej. Doradzamy, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jak dokonać właściwego wyboru urządzeń kompensujących dysfunkcje i inwalidztwo. Pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem należnych świadczeń od PZU. Udzielamy wsparcia w uzyskaniu pomocy lub świadczeń z instytucji państwowych (NFZ, PFRON, ZUS, KRUS, MOPS, MOPR), fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz ofiar wypadków.  

  Każda sytuacja jest inna, dlatego chcemy osobiście spotkać się z Poszkodowanym. Podczas rozmowy dokładnie dowiadujemy się, w jakiej sytuacji aktualnie znajduje się Poszkodowany i z jakimi problemami boryka się w związku z wypadkiem. Wspólnie ustalamy, czego od nas oczekuje i w czym możemy mu pomóc.

  Organizujemy wsparcie psychologiczne dla najbliższych członków rodziny Poszkodowanego, szczególnie wtedy, gdy poniósł on śmierć w wyniku wypadku.

  Każde działanie wykonujemy za zgodą i wiedzą Poszkodowanego lub jego rodziny. Oferowana przez nas pomoc jest całkowicie bezpłatna.

 • 04. Do kogo skierowana jest pomoc Opiekunów?

  Naszą pomoc kierujemy do:

  1. Osób, które zostały poważnie ranne w wypadku, za który PZU ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. O włączeniu do sprawy Opiekuna decyduje zazwyczaj osoba obsługująca szkodę, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Opiekun może przystąpić do sprawy, jeżeli Poszkodowany wskutek wypadku doznał wielonarządowych obrażeń ciała, skomplikowanych złamań, niedowładów, paraliżu, amputacji, skutkujących koniecznością:

  - długotrwałego leczenia lub rehabilitacji,
  - likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
  - likwidacji barier w przemieszczaniu się (urządzenia kompensujące dysfunkcje i inwalidztwo),
  - świadczenia przez inne osoby pomocy i opieki,
  - przekwalifikowania się do nowego zawodu i znalezienia zatrudnienia,
  -wsparcia psychologa lub psychoterapeuty.

  ​2. Najbliższych członków rodzin osób, które zginęły w wyniku wypadku, za który PZU ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. O włączeniu do sprawy Opiekuna decyduje zazwyczaj osoba obsługująca szkodę, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Opiekun może przystąpić do sprawy w sytuacjach, które  wskazują na konieczność:

  - wsparcia psychologa lub psychoterapeuty,
  - pomocy w zgłoszeniu szkody i zgromadzeniu dokumentacji,
  - udzielenia porad prawnych i urzędowych (np. w zakresie formalności związanych z pogrzebem, postępowaniem spadkowym, uzyskaniem renty ZUS itd.).

  Każde działanie wykonujemy za zgodą i wiedzą Poszkodowanego lub jego rodziny. Oferowana przez nas pomoc jest całkowicie bezpłatna.

 • 05. Z kim współpracują Opiekunowie, aby pomagać Poszkodowanym?

  Współpracujemy z wieloma instytucjami oraz organizacjami publicznymi i niepublicznymi, a także przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi, których działalność umożliwia nam zorganizowanie dla Poszkodowanych szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej, zawodowej i psychologicznej.

  Podmioty te wspierają nasze działania fachową wiedzą, długoletnim doświadczeniem i osiągnięciami w pracy z osobami po wypadkach, w tym borykającymi się z niepełnosprawnością.

  Dzięki tej współpracy możemy:

  • zorganizować leczenie i rehabilitację medyczną,
  • umożliwić osobom niepełnosprawnym likwidację barier architektonicznych i barier w przemieszczaniu się,
  • zapewnić wsparcie psychologa, psychoterapeuty, a w przypadku dzieci dodatkowo zapewnić im możliwość udziału w turnusach terapeutyczno-wypoczynkowych wraz z opiekunami prawnymi,
  • wskazać możliwości i zasady pozyskania wsparcia systemowego od instytucji państwowych,
  • pomóc w przekwalifikowaniu zawodowym i znalezieniu zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania.

  To nie są wszystkie nasze możliwości. Działamy niestandardowo, ponieważ za każdym razem szukamy nowych sposobów udzielania pomocy, aby jak najlepiej dopasować je do oczekiwań i potrzeb wynikających z wypadku.

  ​Oferowana przez nas pomoc jest całkowicie bezpłatna, jedyne, co musi zrobić Poszkodowany, to wyrazić na nią zgodę. 

 • 06. W którym momencie Opiekun może włączyć się do sprawy?

  Możemy włączyć się do sprawy na każdym etapie obsługi szkody osobowej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zależności od sytuacji i indywidualnych potrzeb. O powołaniu Opiekuna w sprawie zazwyczaj decyduje osoba prowadząca sprawę, która analizuje i ocenia zgromadzoną w szkodzie dokumentację.

  ​W niektórych przypadkach (np. szkody katastroficzne) możemy podjąć działania, zanim szkoda zostanie zgłoszona, po to, by udzielić wsparcia ofiarom wypadku na wczesnym etapie postępowania.

 • 07. Jak będzie wyglądało moje pierwsze spotkanie z Opiekunem?

  Każdy przypadek jest inny, dlatego chcemy dokładnie poznać Twoją relację, aby móc stworzyć całościowy obraz sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Zawsze na początku proponujemy osobiste spotkanie, np. u Ciebie w domu lub innym dogodnym dla Ciebie miejscu.

  Podczas pierwszego spotkania zależy nam przede wszystkim na tym, aby ustalić, jakie są Twoje potrzeby i problemy, które powstały wskutek wypadku. Wspólnie ustalamy, czego od nas oczekujesz i w czym możemy Ci pomóc.

  Oferowana przez nas pomoc jest całkowicie bezpłatna, jedyne, co musisz zrobić, to wyrazić na nią zgodę.

 • 08. Czy za pomoc Opiekunów muszę zapłacić?

  Jesteśmy pracownikami PZU. Nie pobieramy żadnych pieniędzy za udzielaną przez nas pomoc. Oferowane przez nas wsparcie nic nie kosztuje.

 • 09. Jaka jest różnica między Opiekunem, pełnomocnikiem, a prowadzącym sprawę?

  Opiekun to pracownik PZU, którego zadaniem jest udzielenie kompleksowego i fachowego wsparcia, w zależności od potrzeb Poszkodowanego. Może być to na przykład pomoc przy organizacji rehabilitacji medycznej, zakupie niezbędnego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego lub uzyskaniu fachowej porady psychologicznej. Opiekun podejmie wszelkie działania, które pozwolą Poszkodowanemu na jak najszybszy powrót do zdrowia oraz aktywności społecznej i zawodowej. Udzieli również odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z procesem obsługi szkody i wypłatą odszkodowania. Pomoc Opiekuna jest bezpłatna.

  Osoba prowadząca sprawę to również pracownik PZU, który jest odpowiedzialny za wnikliwe zapoznanie się z przedłożoną dokumentacją. Ustala on odpowiedzialność PZU za wypadek i zajmuje stanowisko o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania w określonej wysokości.

  Pełnomocnik to osoba, która na podstawie umowy cywilnoprawnej działa w imieniu Poszkodowanego w zakresie wynikającym z udzielonego przez niego pełnomocnictwa. Najczęściej pełnomocnictwo dotyczy:

  • występowania do organów i instytucji państwowych w celu pozyskania informacji potwierdzających odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę,
  • występowania do placówek medycznych w celu uzyskania dokumentacji związanej z leczeniem Poszkodowanego,
  • występowania do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
  • negocjowania zakresu roszczeń i wysokości odszkodowania,
  • odbioru przyznanej kwoty odszkodowania,
  • występowania w procesie sądowym.​

  Pełnomocnik za swoje usługi zazwyczaj pobiera określoną prowizję.

 • 10. Jakie przysługują mi roszczenia z tytułu obrażeń ciała i rozstroju zdrowia?

  Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, którego sprawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU SA, możesz zgłosić roszczenia o wypłatę:

  1. Zadośćuczynienia pieniężnego za ból i cierpienia psychiczne, związane z następstwami wypadku. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy, a zarazem całościowy. Przysługuje tylko osobom bezpośrednio poszkodowanym w wyniku określonego wypadku. Obejmuje więc wszystkie negatywne doznania zarówno obecne, jak i te, które możesz odczuwać w przyszłości. Wysokość zadośćuczynienia miarkujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy i kryteria ustalone w przepisach prawnych i orzecznictwie. Jego wysokość jest odpowiednia do stopnia uszczerbku na zdrowia, cierpień natury fizycznej i psychicznej, długości leczenia, wieku, poczucia bezradności życiowej po wypadku i widoków powodzenia na przyszłość.

  2. Odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, które zostały poniesione na:

  - zabiegi i operacje,
  - rehabilitację medyczną i społeczną,
  - opiekę lekarską i pielęgniarską,
  - leki, środki opatrunkowe,
  - przejazdy do i z placówek medycznych.

  3. Odszkodowania z tytułu zwrotu pozostałych kosztów, w tym:

  - zakup urządzeń kompensujących dysfunkcje i inwalidztwo (wózek inwalidzki, protezy, aparaty słuchowe, okulary, sprzęt ortopedyczny, materiały pomocnicze),
  - zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  - udzielona przez inne osoby pomoc i opieka,
  - odpowiednie lub specjalne odżywianie,
  - wyrównanie utraconych na skutek wypadku zarobków i innych dochodów,
  - ​przejazdy bliskich osób do i ze szpitala,
  - przygotowanie do innego zawodu, jeżeli z powodu wypadku nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy.​

  4. Renty stałej lub czasowej.
  Renta ustalana jest w momencie, gdy tymczasowo lub na stałe zmniejszyły się wskutek wypadku Twoje dochody. Może również zostać przyznana, jeżeli jesteś zmuszony do zwiększenia wydatków związanych z powrotem do zdrowia. W niektórych przypadkach może zostać ustalona, gdy wskutek wypadku zmniejszyły się Twoje widoki powodzenia na przyszłość. 

 • 11. Jakie dokumenty są szczególnie ważne do rozpatrzenia mojego roszczenia z tytułu obrażeń ciała?

  Do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia będziemy od Ciebie potrzebować:

  1. Dokumentów medycznych opisujących przebieg leczenia, takich jak:

  - karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub leczenia w innych placówkach medycznych bezpośrednio po zdarzeniu. Karta ta powinna zawierać rozpoznania i opis doznanych obrażeń,
  - dokumenty z przebiegu dalszego leczenia, np. gdy kontynuujesz leczenie u lekarzy specjalistów,
  - dokumenty, które potwierdzają zakres i rodzaj zastosowanej rehabilitacji.

  2. Dokumentów potwierdzających poniesione koszty: 

  - wizyt lekarskich, zabiegów medycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, leków, środków opatrunkowych i medycznych,
  - zakupu wyrobów medycznych takich jak proteza, wózek  inwalidzki, kule, orteza, gorset ortopedyczny,
  - stosowania specjalnych diet,
  - dojazdów do placówek medycznych.

  3. Dokumentów potwierdzających utracone dochody, takich jak:

  - dokumentacja potwierdzająca okres niezdolności do pracy (zwolnienie lekarskie) oraz wynikającą z tej niezdolności stratę finansową. 

  4. Rachunków/ faktur za zakup uszkodzonych w wypadku rzeczy osobistych (ewentualnie wykazu i opisu uszkodzonych rzeczy zawierających datę i cenę zakupu).

  5. Numeru Twojego konta bankowego lub informację o innym dogodnym dla Ciebie sposobie wypłaty (np. odbiór gotówki w banku).

  Jeżeli posiadasz notatkę policyjną lub inną dokumentację z prokuratury lub sądu, możesz dołączyć ją do zgłoszenia szkody. Ułatwi nam to ustalenie okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność sprawcy. 

 • 12. Kiedy może przysługiwać mi renta z tytułu utraty zdolności zarobkowych? Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia tego roszczenia?

  Renta z tytułu utraconych w wyniku wypadku zdolności zarobkowych będzie Ci przysługiwała, jeżeli doznałeś obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, które na stałe lub na określony czas doprowadziły do utraty całkowicie lub częściowo możliwości wykonywania pracy.

  Renta z tytułu utraty zdolności zarobkowych określana jest często mianem renty wyrównawczej. Przyznanie tej renty jest bowiem formą naprawienia szkody, jaką stanowi różnica między możliwymi do uzyskania zarobkami, gdyby nie wydarzył się wypadek, a kwotą renty (np. ZUS, KRUS) i ewentualnego wynagrodzenia, które aktualnie uzyskujesz w ramach swoich zmniejszonych możliwości zarobkowych.

  Do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia o przyznanie renty z tytułu utraty zdolności zarobkowych (w zależności od Twojej sytuacji) będziemy Cię prosić o:

  • dokumenty potwierdzające Twoją stałą lub okresową niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej (orzeczenia o niepełnosprawności itp.),
  • rozliczenia podatkowe aktualne i za lata poprzedzające wypadek,
  • zaświadczenia od pracodawców o wysokości uzyskiwanych dochodów,
  • kopie umów dotyczących Twojego zatrudnienia,
  • dokumenty dotyczące prowadzonej przez Ciebie przed i po wypadku działalności gospodarczej lub działalności rolniczej, w tym wysokości ponoszonych kosztów działalności,
  • dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych przez Ciebie świadczeń ZUS, KRUS (np. kopie decyzji).
 • 13. Kiedy może przysługiwać mi renta z tytułu zwiększonych potrzeb? Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia tego roszczenia?

  Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, często pojawiają się zwiększone potrzeby, które powodują systematycznie pojawiające się koszty. Najczęściej są to potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, opieką.

  W takim przypadku możesz wystąpić z wnioskiem o przyznanie stałej lub czasowej renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Renta ta w istocie jest odszkodowaniem, tyle że rozłożonym na raty i obejmującym koszty, które ze znacznym prawdopodobieństwem pojawią się w niedalekiej przyszłości.

  Do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia o przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb będziemy potrzebować od Ciebie informacji o wysokości cyklicznie ponoszonych przez Ciebie wydatków na:

  • leczenie, pielęgnację, rehabilitację (uwzględniając możliwe do uzyskania przez Ciebie refundacje i dofinansowania w ramach publicznej służby zdrowia),
  • koszty opieki, pomocy domowej, związane np. z robieniem zakupów, sprzątaniem mieszkania, wykonywaniem codziennych prac domowych,
  • koszty odpowiedniej, zaleconej przez specjalistów diety, której stosowanie ma bezpośredni związek z następstwami wypadku.

  W celu ustalenia wysokości świadczenia, które Ci przysługuje z tytułu zwiększonych potrzeb, możemy Cię również prosić o:

  • dokumentację medyczną potwierdzającą zakres zwiększonych potrzeb i prawdopodobny czas, w jakich będą one występowały,
  • dokumentację potwierdzającą wysokość otrzymywanych przez Ciebie świadczeń na pokrycie zwiększonych potrzeb (np. zasiłku pielęgnacyjnego).
 • ​14. Jak mogę uzyskać dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i pomocniczego?

  Jeśli zostałeś poważnie poszkodowany w wypadku, możesz mieć potrzebę, by zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny lub środki pomocnicze. Są to m.in. kule, laski, wózki, aparaty i obuwie  ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, inhalatory, cewniki, okulary. Każdy ubezpieczony w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych może ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a także ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Aby uzyskać refundację z NFZ, należy otrzymać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza, a następnie zlecenie to potwierdzić w wojewódzkim oddziale NFZ (osobiście, poprzez inną osobę w Twoim imieniu lub drogą pocztową). Mając potwierdzenie refundacji, należy zgłosić się do wybranego świadczeniodawcy na terenie całego kraju (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z NFZ i odebrać sprzęt. Refundacja może nie objąć pełnej kwoty zakupu sprzętu z uwagi na limity, do jakich NFZ finansuje określone sprzęty.

  Szczegółowe zasady, listę przedmiotów objętych refundacją oraz limity cen znajdziesz tutaj.
  Wykaz autoryzowanych przez NFZ punktów znajdziesz tutaj.

  W sytuacji, gdy cena przewyższa limit NFZ, możesz ubiegać się o pokrycie tej różnicy ze środków PFRON, jeśli spełnisz określone kryteria (m.in. dochodowe). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania środków oraz składania wniosków znajdziesz w odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

  Jeśli środki uzyskane od instytucji państwowych okażą się niewystarczające, możesz zgłosić wniosek do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, w którym zostałeś poszkodowany.

 • 15. Jakie przysługują mi roszczenia, jeżeli w wypadku zginęła najbliższa mi osoba?

  Jeżeli w wypadku, którego sprawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU SA, zginęła najbliższa Ci osoba, możesz zgłosić roszczenia o wypłatę:

  1. Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci najbliższej osoby. Jest to świadczenie przyznawane wtedy, gdy jesteś osobą najbliższą zmarłemu. Jego wysokość jest miarkowana w zależności od stopnia więzi uczuciowych i emocjonalnych, jakie łączyły Cię ze zmarłym. Uwzględnia krzywdę, ból, poczucie osamotnienia i pustki, jakie zazwyczaj towarzyszą utracie najbliższej osoby.

  2. Stosownego odszkodowania po śmierci najbliższej osoby z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.
  Stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej otrzymasz, jeżeli na skutek śmierci najbliższej osoby nastąpiło znaczne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej. Przy ustaleniu tego odszkodowania ważny jest faktyczny układ stosunków rodzinnych i majątkowych, a nie kolejność pokrewieństwa. 

  3. Odszkodowania za koszty leczenia Poszkodowanego od wypadku do momentu śmierci.

  4. Zwrotu kosztów związanych z pogrzebem, w tym za:

  - uroczystości pogrzebowe,
  - transport osoby zmarłej,
  - nabycie trumny, urny,
  - zakup wieńców,
  - nabycie garderoby dla osoby zmarłej,
  - zakup odzieży żałobnej dla najbliższych,
  - wykup miejsca na cmentarzu,
  - wydatki na posługę religijną,
  - kremację,
  - poczęstunek po pogrzebie,
  - postawienie nagrobka.

  5. Renty alimentacyjnej tymczasowej lub stałej.
  Świadczenie to przysługuje wtedy, gdy osoba zmarła miała wobec bliskich obowiązki alimentacyjne. Otrzyma ją również osoba, której zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków na utrzymanie.
  Rentę alimentacyjną określa się przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych zmarłego. Czas trwania obowiązku rentowego będzie zróżnicowany i uzależniony od szacunkowego trwania obowiązku alimentacyjnego, na przykład okresu kontynuowania nauki, a także indywidualnej możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

 • 16. Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z tytułu śmierci najbliższej osoby?

  Do rozpatrzenia zgłoszenia będziemy od Ciebie potrzebować:

  1. Kopii aktu zgonu Poszkodowanego.

  2. Dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo (akt małżeństwa, akt urodzenia, inny dokument, np. postanowienie o przysposobieniu).

  3. Twoich aktualnych danych osobowych i adresowych z posiadanych przez Ciebie dokumentów.

  4. Dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty związane z pochówkiem, dotyczące: 

  - przewozu zwłok, zakupu odzieży żałobnej dla zmarłego, zakupu trumny, miejsca na cmentarzu, usługi pogrzebowej, nabożeństwa żałobnego,
  - organizacji przyjęcia po pogrzebie, zakupu odzieży żałobnej dla najbliższej rodziny,
  - postawienia nagrobka.

  5. Numeru Twojego konta bankowego lub informacji o innym dogodnym dla Ciebie sposobie wypłaty (odbiór gotówki w banku).

  Jeżeli posiadasz notatkę policyjną lub inną dokumentację z prokuratury lub sądu, możesz dołączyć ją do zgłoszenia szkody. Ułatwi nam to ustalenie okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność sprawcy.

 • 17. Kiedy może mi przysługiwać renta po śmierci bliskiej osoby? Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia tego roszczenia?

  Jeżeli utraciłeś w wypadku najbliższą osobę, która miała względem Ciebie obowiązki alimentacyjne (np. rodzic), możesz zwrócić się o przyznanie tzw. renty alimentacyjnej.

  Takie samo świadczenie uzyskasz, jeżeli w wyniku wypadku zmarła osoba (np. dalszy krewny), która stale i dobrowolnie dostarczała Ci środków na utrzymanie.

  Renta alimentacyjna zostanie ustalona z uwzględnieniem możliwości zarobkowych zmarłego, jego wydatków na własne potrzeby po pomniejszeniu o świadczenia rentowe przyznane Ci przez instytucje takie jak ZUS, KRUS.

  Renta będzie przyznana na czas, w którym na Poszkodowanym spoczywałby obowiązek alimentacyjny, tj. do ukończenia szkoły nie dłużej niż do 25. roku życia, a także indywidualnej możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

  Do rozpatrzenia zgłoszenia o przyznanie renty po śmierci najbliższej osoby (w zależności od Twojej sytuacji) będziemy prosić Cię o dostarczenie:

  • kopii aktu zgonu Poszkodowanego, 
  • kopii Twojego aktu urodzenia,
  • dokumentów potwierdzających dochody zmarłego (rozliczeń podatkowych za kilka ostatnich lat, odcinków emerytury/ renty),
  • informacji na temat wydatków, jakie zmarły ponosił na własne potrzeby (utrzymanie własnego gospodarstwa domowego, dodatkowe koszty na kształcenie się itp.),
  • potwierdzenia otrzymywania kwot, jakie zmarły stale i dobrowolnie płacił na Twoją rzecz (np. wyciągi bankowe),
  • dokumentów potwierdzających niemożność podjęcia przez Ciebie pracy i samodzielnego utrzymania się (zaświadczenie o kontynowaniu nauki, dokumenty potwierdzające Twoją stałą lub okresową niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej, np. orzeczenia o niepełnosprawności oraz otrzymywane w związku z tym świadczenia i zasiłki),
  • informacji potwierdzających wysokość otrzymywanych przez Ciebie świadczeń z ZUS, KRUS (np. kopie decyzji),
  • innych dokumentów, w zależności od sytuacji. Przykładowo: gdy zmarły był Twoim współmałżonkiem – będziemy potrzebować kopii aktu małżeństwa, oświadczenia o niepozostawaniu w separacji; w przypadku zasądzonych od zmarłego wobec Ciebie alimentów – kopii wyroku sądu o ich wysokości.
 • 18. Jak mogę zgłosić szkodę?

  Jeżeli zostałeś poszkodowany lub straciłeś najbliższą osobę w wypadku, a sprawca posiada ubezpieczenie OC w PZU SA, możesz zgłosić szkodę w dogodny dla Ciebie sposób:

  1. w zakładce kontakt zgłoś szkodę
  2. na stronie: http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia
  3. telefonicznie: 801 102 102 lub 22 566 55 55
  4. osobiście w dowolnym Oddziale PZU
  5. pisemnie na adres: PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
  6. mailowo na adres: kontakt@pzu.pl
  7. na Czacie Video: http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia
 • 19. Ile mam czasu na zgłoszenie szkody osobowej?

  Kiedy wracasz do zdrowia po wypadku, nie musisz martwić się o natychmiastowe zgłoszenie swojej szkody osobowej. Nie oznacza to jednak, że masz nieograniczony czas, w którym możesz poinformować o tym ubezpieczyciela. Terminy są dość długie, jednak nie powinieneś zwlekać, aby Twoje roszczenia nie przedawniły się. Standardowo masz na to 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeśli szkoda na osobie wynikła z przestępstwa, na zgłoszenie masz 20 lat od dnia jego popełnienia. Trzeba przy tym pamiętać, że jeśli poszkodowany jest niepełnoletni, to czas na zgłoszenie szkody na osobie nie może upłynąć wcześniej niż 2 lata po uzyskaniu przez niego pełnoletniości.

 • 20. Jak wygląda proces obsługi po zgłoszeniu szkody osobowej?

  Osoba prowadząca sprawę analizuje zgromadzone dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę. Jeżeli dostarczone na etapie zgłoszenia szkody dokumenty nie są wystarczające – występuje o przekazanie wszelkich niezbędnych dokumentów do osoby poszkodowanej lub innych podmiotów (np. policji, sądu).

  Ponadto może zaistnieć potrzeba poddania się przez Poszkodowanego badaniu lekarskiemu, mającemu na celu kompleksową ocenę medyczną następstw wypadku.

  Prowadzący sprawę może w razie potrzeby zorganizować oględziny mienia i miejsca wypadku.

  Może także w przypadku bardzo poważnych w skutkach wypadków powołać w szkodzie Opiekuna, który zorganizuje kompleksową pomoc dla osób poszkodowanych i ich bliskich.

 • 21. Jak długo będę czekać na rozpatrzenie zgłoszonych przeze mnie roszczeń?

  Podstawowym obowiązkiem ubezpieczyciela jest rozpatrzenie zgłoszenia szkody w terminach określonych przez przepisy prawa.

  W przypadku zgłoszenia szkody osobowej zajmiemy stanowisko w sprawie zgłoszonych roszczeń najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie.

  Jeśli wyjaśnienie w terminie 30 dni wszystkich okoliczności, potrzebnych do ustalenia naszej odpowiedzialności za szkodę albo wysokości odszkodowania, było niemożliwe, decyzję podejmiemy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w  którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

  W przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej decyzję podejmiemy nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że toczy się proces karny lub cywilny, mający wpływ na ustalenie naszej odpowiedzialności za szkodę lub wysokość odszkodowania.

 • ​22. Jaka może być maksymalna kwota mojego odszkodowania?

  Roszczenia, za które można uzyskać odszkodowanie, wynikają z przepisów obowiązującego prawa i są uzależnione od rodzaju powstałej szkody.

  W przypadku szkody niemajątkowej wypłacone świadczenie ma zrekompensować krzywdę wynikającą z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub utraty w wypadku najbliższej osoby.

  Szkoda majątkowa to natomiast każdy uszczerbek powstały w dobrach materialnych osoby poszkodowanej. Na szkodę majątkową składa się rzeczywista strata (polegająca na zmniejszeniu majątku, np. poniesieniu kosztów na leczenie, opiekę innych osób) oraz utracone korzyści (spodziewane korzyści majątkowe, na które można byłoby liczyć, gdyby nie wypadek).

  Odszkodowanie, które Ci przysługuje, wypłacamy w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby objętej ubezpieczeniem. Kwota odszkodowania nie może być jednak większa niż suma gwarancyjna w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

  W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej górna granica odpowiedzialności nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia, na jaką została zawarta dana umowa.

  Wysokość odszkodowania, jakie możesz otrzymać, może być w niektórych przypadkach zmniejszona o określoną kwotę lub udział procentowy (5, 10, 15% przyznanego świadczenia). Chodzi tu o umowną, ustaloną w czasie zawierania umowy ubezpieczenia franszyzę oraz udział własny ubezpieczonego. Przy tego typu potrąceniach będzie Ci przysługiwała możliwość zwrócenia się o zwrot potrąconej kwoty świadczenia bezpośrednio do ubezpieczonego, odpowiedzialnego za szkodę.

 • 23. W jakich sytuacjach moje działanie może zostać uznane za przyczynienie się do szkody?

  Twoje świadczenie może zostać zmniejszone, jeśli jako Poszkodowany doprowadziłeś do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. W takiej sytuacji mówimy o tzw. przyczynieniu, czyli zachowaniu Poszkodowanego, które pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze szkodą i jest obiektywnie nieprawidłowe. 

  Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub kasku ochronnego, przemieszczanie się rowerzystów poboczem jezdni bez właściwego oznakowania lub oświetlenia, brawurowe zachowania na drodze przez kierowców, rowerzystów lub pieszych,  jazda z nietrzeźwym kierowcą  to tylko niektóre z przykładów, gdzie jest możliwe zastosowanie przyczynienia.

  Przyczynienie oznacza, że możesz otrzymać niższe świadczenia. Na przykład: jeżeli ustalimy, że przyczyniłeś się do powstania szkody w 30% - wszystkie świadczenia, które otrzymasz będą o 30% niższe. 

  Ta sama zasada dotyczy odszkodowania, które przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli przyczynił się on do powstania lub zwiększenia szkody.

  Osoba prowadząca sprawę (Likwidator) każdą sytuację bada osobno. Ocenia okoliczności, przebieg i skutki wypadku. Sprawdza, czy dokumenty, które posiada, potwierdzają przyczynienie. Opiera się na praktyce sądowniczej oraz na własnej wiedzy i doświadczeniu.

 • 24. Gdzie znajdę przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC?

  Takie informacje możesz znaleźć w:

Pokaż więcejZwiń

Poszkodowani i Eksperci

  Sortuj wg:
  Filtry
  FiltryTag:
  Nie znaleziono aktualności dla wybranych kryteriów.
  Zmień kryteria wyszukiwania lubwyczyść filtry
  Przepraszamy, wystąpił błąd w działaniu wyszukiwarki.
  Brak wyników
  Zamknij