Polityka kapitałowa i dywidendowa 2021-2024

25 marca 2021 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 – 2024. Przyjęta polityka jest kontynuacją zasad, które zostały określone w Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016-2020.

 

Zgodnie z Polityką Grupa PZU dąży do:

1) efektywnego zarządzania kapitałem poprzez optymalizację wykorzystania kapitału z perspektywy Grupy;

2) maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez organiczny wzrost oraz akwizycje;

3) zapewnienia wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań Grupy wobec klientów.

 

Polityka zarządzania kapitałem opiera się na następujących zasadach:

1) zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy PZU na poziomie PZU;

2) utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 200% dla Grupy PZU, PZU SA oraz PZU Życie SA (wg Wypłacalność II);

3) utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej Grupy PZU na poziomie nie wyższym niż 25%;

4) zapewnienie środków na rozwój i akwizycje;

5) utrzymanie nadwyżki funduszy własnych konglomeratu finansowego ponad wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego;

6) brak emisji akcji przez PZU w okresie obowiązywania Polityki.

Zakłada się możliwość wystąpienia tymczasowych odchyleń rzeczywistego współczynnika wypłacalności powyżej lub poniżej poziomu docelowego.

 

Polityka dywidendowa Grupy PZU i PZU SA opiera się na następujących zasadach:

1) Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;

2) wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU SA za dany rok obrotowy, jest ustalana na podstawie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej, przy czym:

a) nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych;

b) nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy;

c) pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć

- z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

3) zgodnie z planami Zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego środki własne podmiotu dominującego oraz Grupy PZU po deklaracji o wypłacie lub wypłacie dywidendy, pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w polityce kapitałowej;

4) przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w sprawie dywidendy.

Dywidenda 2021/2022

W dniu 7 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.072.455.200,00 złotych (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00 gr), tj. 2,40 złotych (słownie: dwa złote 40 gr) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863.523.000.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, został ustalony na 7 września 2023 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 28 września 2023 roku. 

Dywidenda 2020/2021

29 czerwca 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1.675.234.620,00 złotych (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00 gr), tj. 1,94 złotych (słownie: jeden złoty 94 gr) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, został ustalony na 29 września 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 20 października 2022 roku.

Dywidenda 2019/2020

16 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 3.022.330.500,00 złotych (słownie: trzy miliardy dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00 gr), tj. 3,50 złotych (słownie: trzy zł 50 gr) na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863.523.000. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku został ustalony na 15 września 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 6 października 2021 roku. 

Dywidenda 2018

W dniu 24 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.417.864.400,00 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta zł 00 gr), tj. 2,80 złotych (słownie: dwa zł 80 gr) na jedną akcję. 

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku został ustalony na 14 sierpnia 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 5 września 2019 roku.

Dywidenda 2017

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.158.807.500,00 złotych (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedem tysięcy pięćset zł 00 gr), tj. 2,50 złotych (słownie: dwa zł 50 gr) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku został ustalony na 12 września 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 3 października 2018 roku.

 

Dywidenda 2016

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 208 932 200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych), tj. 1,40 złotych (słownie: jeden złoty i 40 groszy) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku został ustalony na 29 września 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 19 października 2017 roku.

Dywidenda 2015

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1.796.127.840,00 złotych (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych), tj. 2,08 złotych (słownie: dwa złote i 08 groszy) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku został ustalony na 30 września 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 21 października 2016 roku.

Dywidenda za 2014

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.590.569.000,00 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00 groszy), tj. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku został ustalony na 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 21 października 2015 roku.

(Archiwum) Polityka kapitałowa i dywidendowa 2016-2020

W dniu 3 października 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016 - 2020 („Polityka”).

Wprowadzenie Polityki wynika z wdrożenia od 1 stycznia 2016 roku Dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), z późniejszymi zmianami, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku oraz wygaśnięcia „Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 – 2015” zaktualizowanej w maju 2014 roku.

Zgodnie z Polityką Grupa PZU dąży do:

 1. efektywnego zarządzania kapitałem poprzez optymalizację wykorzystania kapitału z perspektywy Grupy;
 2. maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;
 3. zapewnienia wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań Grupy wobec klientów.

Polityka zarządzania kapitałem opiera się na następujących zasadach:

 1. zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy PZU na poziomie PZU SA jako podmiotu dominującego;
 2. utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 200% dla Grupy PZU, PZU SA oraz PZU Życie SA (wg. Wypłacalność II);
 3. utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej Grupy PZU na poziomie nie wyższym niż 0,35;
 4. zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach;
 5. brak emisji akcji przez PZU SA w okresie obowiązywania Polityki.

Polityka dywidendowa Grupy PZU i PZU SA opiera się na następujących zasadach:

 1. Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;
 2. wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU SA za dany rok obrotowy, ustalana jest w oparciu o skonsolidowany wynik finansowy Grupy PZU przypisany jednostce dominującej, przy czym:
  1. nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych;
  2. nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy; pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji w danym roku istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć;
   z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej;
 3. zgodnie z planami Zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego środki własne podmiotu dominującego oraz Grupy PZU po deklaracji lub wypłacie dywidendy, pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w polityce kapitałowej;
 4. przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w zakresie dywidendy.
Pokaż więcej

Historia wypłat

Zamknij