Polityka informacyjna dla rynku kapitałowego

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego jest integralną częścią funkcjonowania zarówno PZU SA jak i całej Grupy PZU. Wysokie  standardy w tym zakresie są istotne z punktu widzenia sprawności funkcjonowania wszelkich procesów biznesowych oraz zapewnienia długoterminowej i przewidywalnej stabilności finansowej. Z punktu widzenia Grupy, to także wspólna rynkowa odpowiedzialność za kreowanie i podnoszenie obowiązujących standardów postępowania
i zarządzania.
 

  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021;
  • Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych;
    a także przepisy wynikające z KSH, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  oraz ustaw regulujących działalność spółek akcyjnych na rynku kapitałowym oraz wewnętrznych regulacjach, w tym m.in. "Zasady prowadzenia polityki informacyjnej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej względem uczestników rynku kapitałowego".
     
  • Dobre Praktyki Grupy PZU;
  • Kanon dobrych praktyk rynku finansowego;
  • Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych; 
  • Zasady reklamowania usług ubezpieczeniowych oraz Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU.

W ramach Grupy PZU funkcjonują również dwa banki, które z racji odrębnego profilu funkcjonowania stosują specyficzne dla swojej działalności zasady ładu korporacyjnego:

Strukura organizacyjna Grupy PZU.

Informacje rejestrowe: PZU SA; Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, NIP: 526-025-10-49
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831 (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs)

Ład korporacyjny dla instytytucji nadzorowanych

Zarząd PZU SA oraz Rada Nadzorcza PZU SA przedstawiły w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZU SA (dalej: „ZWZ PZU SA”), które odbyło się 30 czerwca 2015 roku, informację o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego.

ZWZ PZU SA podjęło Uchwałę nr 36/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ZWZ PZU SA zadeklarowało, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się Zasadami ładu korporacyjnego w brzmieniu wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.,
z zastrzeżeniem zasad określonych w § 10 ust. 2, § 12 ust. 1 oraz § 28 ust. 4 Zasad ładu, od których stosowania ZWZ PZU SA odstąpiło.

 

Zamknij