Zasady prowadzenia działalności społecznej

 

Cel merytoryczny działalności prewencyjnej PZU
– zmniejszenie szkodowości ubezpieczeniowej poprzez:

 • likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi
 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa
 • likwidację zagrożeń dla szkód w mieniu

 

Kryteria kwalifikacji wniosków prewencyjnych:

 • działanie w ścisłej zgodności z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółkach, a w szczególności z Regulaminami działalności prewencyjnej PZU SA  i PZU Życie SA;
 • analiza wniosków prewencyjnych wg przyjętych w Regulaminie kryteriów oraz w ramach obowiązujących zadań prewencyjnych;
 • analiza związku z profilem działalności ubezpieczeniowej PZU;
 • nakierowane działań prewencyjnych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w firmach i instytucjach; 
 • rozpatrywanie wniosków prewencyjnych pod względem zasadności biznesowej 
  w celu zmniejszenia szkodowości ubezpieczeniowej;
 • przestrzeganie zasady informowania społeczności o fakcie zaangażowania środków prewencyjnych w dane przedsięwzięcie;
 • synergia i koordynacja działań Centrali i Oddziałów Regionalnych;

 

Kierunki działań prewencyjnych:

PZU SA:

 • działalność przeciwwypadkowa: bezpieczeństwo ruchu drogowego, zakłady pracy, szkolnictwo, wypoczynek, rolnictwo
 • działalność przeciwkradzieżowa: ochrona mienia podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych, współpraca z Policją
 • działalność przeciwpożarowa: ochrona przeciwpożarowa budynków i mienia podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych, współpraca z PSP i OSP
 • inna działalność prewencyjna: pozostałe działania prewencyjne zwiększające bezpieczeństwo

 PZU Życie SA:

 • prewencja w zakresie ochrony zdrowia: ochrona zdrowia i życia, profilaktyka zdrowotna, zakup sprzętu medycznego
 • prewencja związana z bezpieczeństwem w zakładach pracy: likwidacja zagrożeń w zakładach pracy, bhp
 • prewencja związana z bezpieczeństwem publicznym: ratownictwo górskie, wodne, drogowe, ekologiczne, chemiczne, współpraca z TOPR, GOPR, WOPR, Policją
 • prewencja związana z edukacją w placówkach oświatowych: poprawa bezpieczeństwa w oświacie oraz wspieranie zadań z zakresu nauki i edukacji

 

Zasady określające działalność prewencyjną PZU zawarte są w:

 • Regulaminie działalności prewencyjnej PZU 
 • Regulaminie Komitetu ds. sponsoringu i prewencji
 • Ustawie o działalności ubezpieczeniowej

 

Kierunki działań sponsoringowych PZU:

 • społeczności lokalne i przedsiębiorczość
 • kultura
 • wiedza
 • sport

 

Kryteria oceny i rozpatrywania wniosków sponsoringowych:

 • zgodność z Regulaminem działalności sponsoringowej PZU
 • zgodność ze Strategią Grupy PZU: działanie dwutorowe w celu budowy wizerunku i/lub wsparcia sprzedaży
 • potencjał budowania wpływu marki PZU (branding, wsparcie PR, narzędzia komunikacji)
 • potencjał budowania zasięgu marki PZU (zaangażowanie społeczności lokalnych, grupa docelowa, udział klientów PZU)
 • potencjał budowania wizerunku marki PZU (zgodność ze Strategią Grupy PZU, zgodność z założeniami realizacji działalności sponsoringowej i prewencyjnej PZU, potencjał ekspozycji marki, analizowanie wartości mediowej, potencjału promocyjnego dla marki)
 • analiza zasadności biznesowej: oczekiwane korzyści sprzedażowe z realizacji projektu, przy uwzględnieniu przypisu składki i szkodowości ubezpieczeniowej potencjalnych kontrahentów;
 • potencjał budowania wsparcia sprzedaży produktów PZU (wykorzystanie projektu pod kątem budowy kompetencji PZU w danym obszarze produktowym, możliwość prezentacji produktów ubezpieczeniowych PZU oraz potencjalne korzyści sprzedażowe dla Spółki)
 • przewaga konkurencyjna, jaką zapewnia udział w sponsorowanym wydarzeniu
 • stosunek korzyści marketingowych do kosztów zaangażowania sponsorskiego
 • badanie ekwiwalentności świadczeń, tj. relacji kosztów realizacji do uzyskiwanych korzyści wyrażonych w pakiecie sponsorskim
 • zaopiniowanie projektu przez biura sprzedażowe Centrali i/lub właściwe terytorialnie Oddziały Regionalne PZU oraz ewentualnie przez inne biura merytoryczne
 • dążenie do uzyskania tytułu sponsora lub partnera głównego, strategicznego lub wyłącznego
 • preferowanie imprez, w których nazwę można wpisać nazwę „PZU” oraz takich, które mają starannie przygotowaną akcję promocyjną

 

Kategorie projektów sponsoringowych i prewencyjnych:

 • ponadlokalne: realizowane przez Centralę PZU działania w skali korporacyjnej
 • lokalne: realizowane przez Oddziały Regionalne PZU działania w skali społeczności lokalnych
 • zadania własne – inicjowane przez jednostki PZU
 • zadania realizowane przez podmioty zewnętrzne w oparciu o wnioski składane do PZU

 

Rodzaje podmiotów zewnętrznych mogących wnioskować o środki prewencyjne i sponsoringowe PZU:

 • klienci korporacyjni PZU
 • klienci indywidualni PZU
 • potencjalni klienci PZU

 

Podmioty decydujące o przyznaniu środków sponsoringowych i prewencyjnych PZU:

 • Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych PZU
 • Dyrektor Biura Marketingu PZU
 • Komitet ds. sponsoringu i prewencji PZU (dla projektów o skali ponadlokalnej)
Zamknij