Konsensus kwartalny (1Q24)

Pobierz w formacie .xls


Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 9.05.2024 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków HSBC, Citi, PKO BP, Trigon, Ipopema, JPM, Wood, Santander, Erste, Autonomous.

* W tym: przychody odsetkowe wyliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, pozostałe przychody inwestycyjne netto, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji, zmiana stanu odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych, zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej oraz koszty odsetkowe.

Konsensus roczny (2024-2025)

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 16.05.2024. Sporządzony na podstawie prognoz analityków z: Citi Research, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 16.05.2024. Sporządzony na podstawie prognoz analityków z: Citi Research, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

 

Zmiany konsensusu rynkowego na wynik Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej

Źródło: opracowanie własne sporządzone na podstawie analiz instytucji i analityków.

Zagregowane rekomendacje

Średnia cena docelowa

50,78

 

Rekomendacje

Liczba

Kupuj

7

Trzymaj

3

Sprzedaj

1

 

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 16.05.2024. Sporządzony na podstawie prognoz analityków z: Citi Research, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

Analitycy - kontakt / Zastrzeżenia prawne

Instytucja

Analityk

Mail

Telefon 

Autonomous Research

Youdish Chicooree

ychicooree@autonomous.com

+44 207
776 34 42

Citi

Andrzej Powierża

n/a

+48 22
690 35 66

Erste
Securities 

Łukasz Jańczak

Lukasz.Janczak@erstegroup.com

+48 22
257 57 54

HSBC

Bhavin Rathod

bhavinkumarrathod@hsbc.co.in

+91 804 550 29 93

Ipopema

Marta Czajkowska-Bałdyga

marta.czajkowska-baldyga@ipopema.pl

+48 22
236 92 31

JP Morgan

Samuel Goodacre

samuel.goodacre@jpmorgan.com

+44 207
134 67 20

mBank

Michał Konarski

michal.konarski@mdm.pl

+48 22
697 47 37

PKO BP

Jaromir Szortyka

jaromir.szortyka@pkobp.pl

+48 22
580 39 47

Raiffeisen CB

Rok Stibric

rok.stibric@rbinternational.com

+43 171 7075975 

Trigon

Maciej Marcinowski

maciej.marcinowski@trigon.pl

+48 22
433 83 75

Santander

Kamil Stolarski

kamil.stolarski@santander.pl

+48 22
586 81 00

UBS

Michał Potyra

michal.potyra@ubs.com

+44 20 75681935

Wood
& Company

Marta Jeżewska-Wasilewska

marta.jezewska-wasilewska@wood.com

+48 22
222 15 48

 

Zastrzeżenia prawne

Grupa PZU nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstwie powyższych informacji.

Jednocześnie, powyższe informacje nie mogą być traktowane jako część zaproszenia czy oferty do nabycia papierów wartościowych lub do dokonania inwestycji. Nie stanowią również oferty ani zaproszenia do przeprowadzenia innych transakcji dotyczących papierów wartościowych.

Prezentowane informacje stanowią własne opracowanie Spółki sporządzone na podstawie analiz wyszczególnionych instytucji i analityków i nie mogą być traktowane jako streszczenia lub wyciągi z rekomendacji sporządzanych przez osoby trzecie, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Zamknij