Wybrane dane Grupy PZU                   

III kw. 2018

III kw. 2017

zmiana r/r

I- III kw. 2018

I- III kw. 2017 

zmiana r/r

1.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

5 377  5 327  0,9%  17 258 16 933 1,9%

2. ​

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

(3 639) (4 038) (9,9)% (10 984) (11 252) (2,4)%

3.

Wynik netto na działalności inwestycyjnej (po kosztach odsetkowych)

2 222 2 351 (5,5)% 6 486 4 958 30,8%

3a. 

Przychody netto z inwestycji

3 026 2 910 4,0% 8 620 6 192 39,2%

3b.

Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji

(57) (19) 200,0% 42 219 (80,8)%

3c.

Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych

(432) (354) 22,0% (1 270) (893) 42,2%

3d.

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

201 264 (23,9)% 602 310 94,2%

3e.

Koszty odsetkowe

(516) (450) 14,7% (1 508) (870) 73,3%

4.

Zysk netto, w tym:

1 544   1 194 29,3% 3 902 2 899 34,6%

4a.

zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej

1 007 683 47,4% 2 432 2 121 14,7%

4b.

zyski przypisywane właścicielom udział w niekontrolujących

537 511 5,1% 1 470 778 88,9%

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij