Grupa PZU dane roczne

Grupa PZU  
  Dane po audycie, zgodnie z MSSF (tys. złotych)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 14 563 147 14 362 717 14 541 022 15 279 262 16 243 131 16 480 003 16 884 639 18 359 044
2 Przychody z tytułu prowizji i opłat* 338 022 340 876 288 037 281 351 237 102 299 169 350 764 242 799
3 Dochód z działalności lokacyjnej 579 898 3 469 001 2 777 774 1 593 826 3 704 729 2 514 555 2 733 518 1 739 277
3a Przychody netto z inwestycji 2 411 755 2 363 384 1 824 518 1 970 254 2 047 054 1 866 650 1 793 838 1 571 268
3b Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji -855 895 261 310 199 451 -187 247 521 268 42 547 427 147 -223 239
3c Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej -975 962 844 307 753 805 -189 181 1 136 407 605 358 512 533 391 248
4 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -8 592 057 -9 436 281 -10 384 062 -10 221 122 -12 218 731 -11 161 224 -11 541 708 -11 857 102
5 Koszty akwizycji -1 668 023 -1 839 605 -1 911 255 -1 961 986 -2 000 351 -2 015 938 -2 147 024 -2 376 305
6 Koszty administracyjne -1 774 846 -1 808 881 -1 505 784 -1 383 897 -1 440 301 -1 406 480 -1 527 699 -1 657 878
7 Zysk z działalności operacyjnej 2 931 058 4 601 751 3 088 085 2 956 727 4 080 198 4 180 758 3 913 083 2 939 385
8 Zysk netto 2 329 718 3 762 911 2 439 229 2 343 947 3 253 826 3 294 955 2 967 627 2 342 196
Kapitały własne 20 052 390 11 266 879 12 799 926 12 869 505 14 269 269 13 127 631 13 167 628 15 178 907
10 Aktywa finansowe 54 220 993 48 237 593 45 345 032 46 775 359 50 423 076 56 560 498 58 996 038 90 477 568
11 Aktywa ogółem 59 359 041 53 287 438 50 670 557 52 129 282 55 909 560 62 787 304 67 572 761 105 429 009
12 Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe 30 767 412 30 825 046 31 822 990 32 522 729 35 400 778 37 324 416 40 166 885 41 280 321
  &ROE ** 12% 24% 20% 18% 24% 24% 23% 18%

* Przychody z tytułu prowizji i opłat - segment ubezpieczeń emerytalnych
** Obliczenie na podstawie średniego kapitału własnego w okresie
 

PZU SA dane roczne

PZU SA  
  Dane po audycie, zgodnie z MSSF (tys. złotych)  
  PZU SA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Składka przypisana brutto 8 217 789 7 791 169 7 780 501 8 247 241 8 453 498 8 273 900 8 261 752 8 858 036
2 Odszkodowania i świadczenia -5 063 091 -5 480 170 -5 632 235 -5 386 563 -5 473 011 -5 047 077 -5 230 864 -5 036 629
3  Koszty działalności ubezpieczeniowej -2 080 925 -2 220 299 -2 130 198 -2 118 773 -2 170 992 -2 029 501 -2 252 028 -2 325 217
3a  Koszty akwizycji * -1 141 647 -1 240 934 -1 466 483 -1 484 866 -1 494 696 -1 366 807 -1 522 886 -1 571 480
5 Koszty administracyjne -939 278 -979 365 -663 715 -633 907 -676 296 -662 694 -729 142 -753 737
6 Wynik na pozostałej działalności technicznej -355 510 75 608 -262 793 -409 608 -169 377 -135 467 -214 431 -859 856
7  Wynik techniczny 718 263 166 308 -244 725 332 297 640 118 1 061 855 564 429 636 334
8  Dochody z lokat  2 794 899  2 837 383  4 234 061  2 843 963  2 472 660  4 633 302  2 568 038 2 023 981
9  Wynik finansowy netto  3 026 798  2 510 379  3 516 709  2 582 303  2 580 720  5 106 345  2 636 733 2 248 522
10  w tym dywidenda z PZU Życie SA  2 167 253  1 419 146  3 120 000  1 987 282  1 177 476  3 842 875  2 060 000 2 420 174
                   
11  Kapitały własne 19 151 569 10 411 542 11 902 186 11 745 410 13 452 581 12 259 761 12 328 724 12 378 733
12  Lokaty 30 451 371 26 765 773 23 832 035 24 882 946 27 591 485 27 609 398 31 030 939 32 356 048
13  Aktywa razem 32 725 514 28 936 978 26 349 819 27 397 857 29 913 216 30 136 572 34 629 778 36 358 361
14  Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe ** 11 729 124 11 955 963 13 101 608 13 895 347 15 654 411 15 912 942 16 861 181 17 540 493

* Koszty akwizycji pomniejszone o otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów
** na udziale własnym, pomniejszone o oszacowane regresy i odzyski
 

Zmiany w sprawozdawczości w 2011 roku i wpływ na dane porównywalne za 2010 rok
1 Od 1 stycznia 2011 roku dokonano zmiany polegającej na rozpoznawaniu przychodu z tytułu przypisu składki w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej zamiast w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Dodatkowo, analogicznej zmianie podlegała data rozpoznania kosztów prowizji dotyczących zawieranych umów. Zmiana nie miała wpływu na wynik finansowy, gdyż został skompensowany zmianami w zasadach wyliczania rezerwy składki i odraczania kosztów akwizycji w czasie.
2 W 2011 roku w PZU wprowadzono model alokacji kosztów pośrednich na poszczególne produkty ubezpieczeniowe wg rachunku kosztów działań ("rachunek ABC" - ang. activity based costing), który powoduje przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztowymi takimi jak akwizycja, administracja, likwidacja oraz działalność lokacyjna. Nie ma natomiast wpływu na łączny wolumen kosztów pośrednich.

 
 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.