PZU Zwierzęta

Nasze ubezpieczenie łatwo dopasujesz do swoich potrzeb. Oferujemy ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa i ubezpieczenia komercyjne. Pokryjemy koszty strat w hodowli zwierząt i drobiu z powodu ich choroby, wypadku, ale też huraganu, powodzi, ognia i innych zdarzeń losowych. 

Dla kogo

Ubezpieczenie dla:

 • właścicieli zwierząt hodowlanych i gospodarskich,
 • hodowców zwierząt.

Co ubezpieczamy

Hodujesz zwierzęta? Zabezpiecz się przed stratami, które w hodowli może spowodować np. choroba, wypadek zwierzęcia lub inne zdarzenie losowe. Zobacz, jakie zwierzęta możesz ubezpieczyć. 

Niedotowane ubezpieczenie zwierząt

Ubezpieczeniem obejmujemy:

 • zwierzęta gospodarskie, np. konie robocze, bydło, owce, kozy,
 • konie wyścigowe, także konie sportowe i rekreacyjne,
 • trzodę chlewną – w gospodarstwach wielkostadnych,
 • zwierzęta futerkowe hodowlane, np. lisy, norki,
 • pasieki – powyżej 5 uli,
 • ryby hodowlane – w stawach hodowlanych.

Ubezpieczenie drobiu

Ubezpieczeniem obejmujemy drób w gospodarstwach fermowych, m.in.:

 • kury,
 • kaczki,
 • kaczki piżmowe,
 • indyki,
 • gęsi.

Możesz ubezpieczyć drób tuczony, młodzież w odchowie na nioski czy drób nieśny, np. kury nioski.

Od czego ubezpieczamy zwierzęta

W ubezpieczeniu niedotowanym wypłacimy odszkodowanie, jeśli stracisz zwierzęta hodowlane lub drób (padną albo konieczne będzie ich dobicie w wyniku poniższych zdarzeń). 

Ogień

Huragan

Powódź

Piorun

Choroba

Wypadek

Sprawdź, przed czym jeszcze możemy chronić Twoje zwierzęta i Twój drób

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć swoją hodowlę, możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pasiek

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli:

 • ule w pasiece (min. 5 uli) uszkodzi np. ogień, powódź, huragan lub uderzenie pioruna, lawina, obsunięcie się ziemi,
 • nieznani sprawcy uszkodzą lub ukradną ule,
 • dojdzie do wypadku podczas transportu uli na pożytki.

Dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę w razie kradzieży uli lub rodzin pszczelich, a także jeśli pszczoły zatrują się środkami ochrony roślin, którymi opryskuje się pola, sady lub lasy.

Ubezpieczenie hodowli ryb i chowu stawowego

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli w stawie hodowlanym będzie za mało wody lub ryby:

 • zatrują się,
 • uduszą się,
 • wypłyną ze stawu hodowlanego. 

Ubezpieczenie zwierząt futerkowych

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli hodowane przez Ciebie zwierzęta futerkowe (np. lisy, norki) padną lub konieczne będzie ich dobicie (tzw. ubój z konieczności) z powodu:

 • choroby, wypadku,
 • ognia, powodzi, huraganu, pioruna,
 • lawiny, obsunięcia się ziemi.

Dlaczego warto

 • Ubezpieczenie możesz wykupić na rok lub na czas określony, np. transportu, wystaw, zawodów, opasu.
 • Za dodatkową opłatą nasza ochrona może obejmować wypadki, które zdarzyły się poza Polską w ubezpieczeniu na czas transportu, wystawy, zawodów.
 • Składka płatna ratalnie lub jednorazowo.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dodatkowa ochrona

Dobrowolne dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Hodujesz np. krowy lub świnie? Zabezpiecz się dodatkowo przed stratami w ich hodowli.

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli hodowane przez Ciebie zwierzęta: bydło, konie, owce, kozy, świnie lub drób, padną lub konieczne będzie ich dobicie (tzw. ubój z konieczności) z powodu:

 • powodzi, 
 • huraganu, 
 • gradu,
 • pioruna,
 • lawiny,
 • deszczu nawalnego,
 • obsunięcia się ziemi,
 • wypadku zwierzęcia, do którego przyczyniły się powyższe zdarzenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij