Bezpieczna przyszłość na horyzoncie

PZU Perspektywa na Przyszłość

Zadbaj o ochronę życia i zbuduj kapitał na przyszłość. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premiami PZU Perspektywa na Przyszłość może zapewnić Ci potrójną korzyść – poczucie bezpieczeństwa, oszczędności i szansę na zysk w postaci premii oraz wsparcie dla Ciebie i bliskich w ramach szerokiej oferty umów dodatkowych.

NOWOŚĆ

Dla kogo i na jak długo

Ubezpieczenie oferujemy w 2 wariantach, w których może być ubezpieczona osoba w wieku:

W wariancie Konserwatywnym:

  • 13–65 lat – dla składki regularnej
  • 13–70 lat – dla składki jednorazowej

W wariancie Umiarkowanym:

  • 13–63 lat – dla składki regularnej

To Ty decydujesz o wyborze wariantu i rodzaju składki, a także, jak długo będzie trwała Twoja umowa. Najkrótszy okres to 5 lat, najdłuższy – nawet 30 lat. Umowa kończy się najpóźniej w roku, w którym ukończysz 75 lat.

Co można zyskać

Ubezpieczenie łączy w sobie 3 elementy:

Finansowe zabezpieczenie bliskich na wypadek Twojej śmierci

Gdyby Ciebie zabrakło, wskazane przez Ciebie osoby otrzymają świadczenie w wysokości wskazanej w polisie. Wysokość tego świadczenia może wzrastać w kolejnych latach umowy dzięki premiom i waloryzacji składki. 

Gromadzenie środków na przyszłość

Na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz całą sumę zgromadzoną na polisie (gwarantowaną początkową sumę ubezpieczenia oraz kwotę dodatkową uzyskaną dzięki premiom i waloryzacji składki), czyli świadczenie z tytułu dożycia końca okresu ubezpieczenia.

Dodatkowa ochrona dla Ciebie i bliskich

Dzięki ubezpieczeniom dodatkowym możesz zapewnić sobie, swojemu małżonkowi albo partnerowi i dzieciom ochronę m.in. w razie następstw nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń związanych z ciężkimi chorobami.

Szczegóły ubezpieczenia

 

Wariant Konserwatywny

Wariant Umiarkowany

Okres
ubezpieczenia

Od 10 do 30 lat (jeśli wybierzesz składkę regularną)
albo od 5 do 20 lat (jeśli wybierzesz składkę jednorazową).

Od 12 do 30 lat (składka regularna). 

Premia okresowa

Wyznaczana co roku. Wyznaczana co 3 lata.
Przyznawana w postaci dodatkowej sumy ubezpieczenia, jeśli zostaną spełnione warunki wskazane w umowie. Raz przyznana premia okresowa nie ulegnie obniżeniu ani nie zostanie odebrana.
Premia końcowa Brak. Przyznawana i wypłacana na koniec okresu ubezpieczenia albo w razie śmierci ubezpieczonego (jeśli zostaną spełnione warunki wskazane w umowie).
Sposób lokowania środków na zabezpieczenie wypłat przyszłych świadczeń W 100% lokowane są w dłużne papiery wartościowe - emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Co najmniej 65% lokowane jest w dłużne papiery wartościowe (emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa), a pozostała część - w inne instrumenty finansowe.
Opłacanie składki Jednorazowo albo regularnie (raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku albo raz w roku). Regularnie (raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku albo raz w roku).

Dlaczego warto

  • W ramach jednej polisy możesz zadbać o kapitał na przyszłość oraz o wsparcie dla Twoich bliskich, gdyby Ciebie zabrakło.
  • Oferujemy dwa warianty ubezpieczenia, aby umowa najlepiej odpowiadała Twoim potrzebom.
  • Wysokość gwarantowanego świadczenia poznasz już w momencie zawarcia umowy.
  • Możesz uzyskać premie.
  • Możesz skorzystać z szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych dla siebie, dzieci oraz małżonka albo partnera.

Ochrona ubezpieczeniowa – ograniczenia

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa będzie ograniczona. Listę takich ograniczeń znajdziesz  w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

zamów rozmowę

Zostaw numer

Dodatkowa ochrona

Dokumenty do pobrania

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.