Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość (PPE w PZU Życie) zostało wycofane z bieżącej oferty PZU Życie SA.
W związku z wycofaniem ubezpieczenia nie jest możliwe zawieranie nowych umów PPE w PZU Życie. Informacja ta nie wpływa na przystępowanie do ubezpieczenia osób zainteresowanych w ramach umów istniejących u ich Pracodawcy.

 

Pracowniczy program emerytalny z TFI /Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość

Pracowniczy program emerytalny PPE

Zadbaj o swój wizerunek jako odpowiedzialnego społecznie pracodawcy i wyróżnij się na rynku. Dzięki uruchomieniu w swojej firmie PPE umożliwisz pracownikom budowanie kapitału na przyszłą emeryturę.

Do wyboru masz dwie możliwości – oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych lub polisę na życie połączoną z oszczędzaniem w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Dla kogo

Dla pracodawców, którzy chcą wyróżnić się wśród konkurencji oraz zadbać o lepszą emeryturę swoich pracowników.

Do PPE mogą przystąpić pracownicy, którzy nie ukończyli 70. roku życia, pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz są zatrudnieni na podstawie umowy:

 • o pracę (także spółdzielczej),
 • powołania, wyboru, mianowania,
 • powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną.

Co możesz zyskać jako pracodawca

 • Zyskujesz przewagę konkurencyjną – budujesz dobry wizerunek swojej firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy i troszczysz się o pracowników.
 • Korzystasz z ulgi podatkowej – koszty prowadzenia PPE możesz wliczać w koszty uzyskania przychodu i odprowadzać niższy podatek dochodowy.
 • Otrzymujesz ulgę w ZUS – składka podstawowa w PPE to część wynagrodzenia, od którego nie odprowadzasz składek do ZUS.

Co mogą zyskać pracownicy

Dodatkowe środki na emeryturę

Dzięki temu, że pracodawca odprowadza składki do PPE w wysokości do 7% wynagrodzenia brutto pracownika, to pracownicy zyskują źródło dodatkowych oszczędności na emeryturę.

Możliwość zwolnienia z podatku

Wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.

Zobacz więcej w sekcji "Kiedy możesz wypłacić pieniądze".

Dziedziczenie oszczędności

Oszczędności w PPE są własnością pracownika. W razie jego śmierci osoby wskazane przez niego otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn.

Niskie koszty zarządzania

Dzięki niskim kosztom zarządzania aktywami możemy osiągnąć wyższą zyskowność naszych inwestycji, a pracownik może zgromadzić więcej oszczędności.

Zobacz więcej informacji

Wygodna obsługa

Pracownik otrzymuje dostęp do rejestru on-line oraz elektronicznego potwierdzenia transakcji.

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

PPE podlegają szczególnemu, rygorystycznemu nadzorowi wynikającemu z przepisów prawa. 

Jak działa program

Kto i ile wpłaca na PPE

W PPE występują dwa rodzaje składek: podstawowa i dodatkowa.

Składka podstawowa:

 • opłacasz ją Ty – jako pracodawca,
 • nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia brutto pracownika,
 • może być określona albo kwotowo, albo jako procent zarobków pracownika, albo jako procent zarobków pracownika – lecz nie więcej niż kwota określona w umowie zakładowej.

Składka dodatkowa:

 • opłaca ją pracownik za Twoim pośrednictwem – na wniosek pracownika potrącasz z jego wynagrodzenia wskazaną kwotę i przekazujesz ją do PPE,
 • maksymalna wpłata dodatkowa w 2023 r. wynosi 31 207,50 zł.

Kto i kiedy może wypłacić pieniądze z PPE

Pracownicy mogą wypłacić pieniądze z PPE, jeśli:

 • ukończą 60. rok życia,
 • ukończą 55. rok życia oraz uzyskają wcześniejsze uprawnienia emerytalne,
 • automatycznie – gdy ukończą 70. rok życia,
 • na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci pracownika.

Jeżeli wypłata nastąpi w powyższych sytuacjach, nie będzie pobrany podatek od zysków kapitałowych.

Jak lokujemy pieniądze

Docelowo składki inwestujemy w subfundusze inwestycyjne, którymi zarządza TFI PZU. Pracownik wybiera dogodny dla siebie sposób inwestowania w PPE – dostosowany do jego wieku, poziomu akceptacji ryzyka oraz preferowanego stylu oszczędzania.

Oferujemy dwa modele inwestowania składek.

 • Indywidualny – w tym modelu to pracownik decyduje, jak lokuje pieniądze. Ma do wyboru fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i poziomie ryzyka.
 • Rekomendowany – ten model nie wymaga od pracownika podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sposób oszczędzania zmienia się z wiekiem pracownika.

Jak uruchomić PPE

 1. Jako pracodawca ustalasz z przedstawicielami pracowników lub organizacji związkowych warunki PPE m.in.:

  •  minimalny staż pracy, który uprawnia do przystąpienia do PPE,
  •  wysokość składki podstawowej – maks. 7%  wynagrodzenia pracownika,
  •  ew. zakres ubezpieczenia i wysokość kosztów ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Zawierasz z reprezentacją pracowników umowę zakładową, która określa zasady funkcjonowania PPE.
 3. Następnie zawierasz umowę z PZU.
 4. Wniosek o wpis programu do rejestru PPE wraz z wymaganymi dokumentami składany jest w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 5. KNF wpisuje program do rejestru pracowniczych programów emerytalnych.

U nas uruchomienie PPE jest łatwe i szybkie. Przejmujemy na siebie wiele obowiązków administracyjnych i zapewnimy wsparcie formalno-prawne na każdym etapie współpracy, np.:

 • możemy reprezentować Twoją firmę przed KNF,

 • udostępniamy system do obsługi PPE,
 • zapewniamy profesjonalne materiały i szkolenia dla pracodawców i pracowników.

Jakie pobieramy opłaty

PPE w PZU Życie

Opłata za ochronę ubezpieczeniową – jest ustalana indywidualnie i wynosi minimum 1% składki podstawowej. Koszty zakładu ubezpieczeń są ustalane indywidualnie.

PPE z TFI PZU

Opłata za zarządzanie – jej wysokość jest ustalana indywidualnie i zapisana w umowie. Brak innych dodatkowych opłat.

 

Inne rozwiązania emerytalno-oszczędnościowe

Istnieją również inne formy budowania kapitału na emeryturę. Potrzebne informacje uzyskasz, jeśli skontaktujesz się z nami pod nr tel. 22 582 28 99. Możesz też napisać na adres ppe@pzu.pl.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich w razie śmierci

PPE w PZU Życie jest ubezpieczeniem na życie. Oznacza to, że w razie śmierci pracownika wypłacimy jego bliskim nie tylko 100 % środków zgromadzonych w PPE, ale także dodatkowe pieniądze (tzw. sumę ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalamy z pracodawcą indywidualnie.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

drogą mailową

lub przez telefon 22 582 28 99

Wyślij e-mail

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Podstawy prawne

Zasady funkcjonowania i formy PPE określa Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.2014 poz.710).

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Informacja o ryzyku TFI PZU

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij