Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość (PPE w PZU Życie) zostało wycofane z bieżącej oferty PZU Życie SA.
W związku z wycofaniem ubezpieczenia nie jest możliwe zawieranie nowych umów PPE w PZU Życie. Informacja ta nie wpływa na przystępowanie do ubezpieczenia osób zainteresowanych w ramach umów istniejących u ich Pracodawcy.

Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość

Pracowniczy program emerytalny PPE

Kto może przystąpić do ubezpieczenia

Do PPE mogą przystąpić pracownicy, którzy nie ukończyli 70. roku życia, pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz są zatrudnieni na podstawie umowy:

 • o pracę (także spółdzielczej),
 • powołania, wyboru, mianowania,
 • powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną.

Co zyskuje pracodawca, który posiada PPE dla pracowników

 • Przewagę konkurencyjną – buduje dobry wizerunek swojej firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy i troszczy się o pracowników.
 • Korzysta z ulgi podatkowej – koszty prowadzenia PPE może wliczać w koszty uzyskania przychodu i odprowadzać niższy podatek dochodowy.
 • Otrzymuje ulgę w ZUS – składka podstawowa w PPE to część wynagrodzenia, od którego nie odprowadza składek do ZUS.

Co mogą zyskać pracownicy

Dodatkowe środki na emeryturę

Dzięki temu, że pracodawca odprowadza składki do PPE w wysokości do 7% wynagrodzenia brutto pracownika, to pracownicy zyskują źródło dodatkowych oszczędności na emeryturę.

Możliwość zwolnienia z podatku

Wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.

Zobacz więcej w sekcji "Jak działa program".

Dziedziczenie oszczędności

Oszczędności w PPE są własnością pracownika. W razie jego śmierci osoby wskazane przez niego otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn.

Wygodna obsługa

Pracownik otrzymuje dostęp do rejestru on-line oraz elektronicznego potwierdzenia transakcji.

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

PPE podlegają szczególnemu, rygorystycznemu nadzorowi wynikającemu z przepisów prawa. 

Jak działa program

Kto i ile wpłaca na PPE

W PPE występują dwa rodzaje składek: podstawowa i dodatkowa.

Składka podstawowa:

 • opłaca ją pracodawca,
 • nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia brutto pracownika,
 • może być określona albo kwotowo, albo jako procent zarobków pracownika, albo jako procent zarobków pracownika – lecz nie więcej niż kwota określona w umowie zakładowej.

Składka dodatkowa:

 • opłaca ją pracownik za pośrednictwem pracodawcy, na wniosek pracownika potrąca z jego wynagrodzenia wskazaną kwotę i przekazuje ją do PPE albo
 • bezpośrednio na rachunek w PPE, ze źródeł innych niż wynagrodzenie za okresy, w których pracownik zatrudniony u pracodawcy prowadzącego ten program nie otrzymywał wynagrodzenia,
 • maksymalna wpłata dodatkowa w 2023 r. wynosi 31 207,50 zł.

Kto i kiedy może wypłacić pieniądze z PPE

Pracownicy mogą wypłacić pieniądze z PPE, jeśli:

 • ukończą 60. rok życia,
 • ukończą 55. rok życia oraz uzyskają wcześniejsze uprawnienia emerytalne,
 • automatycznie – gdy ukończą 70. rok życia,
 • na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci pracownika.

Jeżeli wypłata nastąpi w powyższych sytuacjach, nie będzie pobrany podatek od zysków kapitałowych.

Jak lokujemy pieniądze

Składki inwestowane są w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Pracownik wybiera dogodny dla siebie sposób inwestowania w PPE – dostosowany do jego wieku, poziomu akceptacji ryzyka oraz preferowanego stylu oszczędzania.

Oferujemy dwa modele inwestowania składek.

 • Indywidualny – w tym modelu to pracownik decyduje, jak lokuje pieniądze. Ma do wyboru fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i poziomie ryzyka.
 • Rekomendowany – ten model nie wymaga od pracownika podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sposób oszczędzania zmienia się z wiekiem pracownika.

Jakie pobieramy opłaty

Opłata za ochronę ubezpieczeniową – jest ustalana indywidualnie i wynosi minimum 1% składki podstawowej. Koszty zakładu ubezpieczeń są ustalane indywidualnie.

Inne rozwiązania emerytalno-oszczędnościowe

Istnieją również inne formy budowania kapitalu na emeryturę np. w formie indywidualnego konta emerytalnego (IKE). Aby dowiedzieć się więcej o IKE kliknij tutaj.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich w razie śmierci

PPE w PZU Życie SA jest ubezpieczeniem na życie. Oznacza to, że w razie śmierci pracownika wypłacimy jego bliskim nie tylko 100 % środków zgromadzonych w PPE, ale także dodatkowe pieniądze (tzw. sumę ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalamy z pracodawcą indywidualnie.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Podstawy prawne

Zasady funkcjonowania i formy PPE określa Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.2014 poz.710).

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij