Ubezpieczenia finansowe i gwarancje

Prowadzenie firmy wiąże się z odpowiedzialnością, a czasem ryzykiem. Dlatego wspieramy Cię w biznesie i zapewniamy bezpieczeństwo finansowe Tobie i Twoim kontrahentom.

BESTSELLER

Gwarancja ubezpieczeniowa: zapłaty wadium/ należytego wykonania kontraktu/ właściwego usunięcia wad lub usterek/ należytego wykonania umowy i usunięcia wad/ zwrotu zaliczki

Gwarancje kontraktowe

 • Zabezpieczenie kontraktów, które realizuje Twoja firma. 
 • Potwierdzenie wiarygodności Twojej firmy jako partnera w interesach.

Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

Gwarancja środowiskowa

 • Zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska. 
 • Potwierdzenie wiarygodności Twojej firmy jako partnera w interesach.

Gwarancja ubezpieczeniowa dotycząca zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa wynikających z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Gwarancja środowiskowa – art. 48a ustawy o odpadach

 • Zabezpieczenie dla firm, które potrzebują zezwolenia na przetwarzanie odpadów czy zezwolenia na zbieranie odpadów.

 • Potwierdzenie wiarygodności Twojej firmy jako partnera w interesach.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego

Gwarancja celna

 • Zabezpieczenie płatności wobec Skarbu Państwa, który jest wierzycielem należności celnych i innych opłat objętych gwarancją.
 • Spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia – udziela go PZU – firma o silnej pozycji kapitałowej. 

Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe

Gwarancja akcyzowa

 • Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych z tytułu akcyzy oraz opłat paliwowych wobec Skarbu Państwa.
 • Spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia – udziela go PZU – firma o silnej pozycji kapitałowej. 

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu

Gwarancja kaucyjna

 • Zabezpieczenie umowy najmu lokalu.
 • Potwierdzenie wiarygodności Twojej firmy jako partnera w interesach.

Ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych (kredytu kupieckiego)

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

 • Ubezpieczenie dla firm, które sprzedają towary lub usługi i udzielają odroczonych terminów płatności.
 • Jeśli kontrahenci nie zapłacą Twojej firmie za dostawę towarów lub wykonanie usług, otrzymasz od nas odszkodowanie na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP

 • Ubezpieczenie dla leasingobiorców i osób, które biorą pożyczkę na zakup pojazdu.
 • Odszkodowanie w razie szkody całkowitej albo kradzieży auta.

Umowa grupowego ubezpieczenia straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI PZU SA

Grupowe ubezpieczenie straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego

 • Zabezpieczenie przed stratą finansową kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa PZU SEJF+. 
 • Minimalna kwota wpłaty to 5000 zł.
Zamknij