Gwarancja ubezpieczeniowa: zapłaty wadium/ należytego wykonania kontraktu/ właściwego usunięcia wad lub usterek/ należytego wykonania umowy i usunięcia wad/ zwrotu zaliczki

Gwarancje kontraktowe

Zabezpieczenie kontraktów, które realizuje Twoja firma.

BESTSELLER

Dla kogo

Gwarancja dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • innych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, np.: fundacji, stowarzyszeń, szkół oraz innych placówek oświatowych.

Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta. Jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego, wypłacimy mu pieniądze. W takim przypadku będziesz miał obowiązek nam je zwrócić.

Jakie gwarancje ubezpieczeniowe oferujemy

Prowadzisz firmę i chcesz być wiarygodnym partnerem w interesach? Zależy Ci, aby instytucja lub przedsiębiorstwo, które zamawiają Twoje usługi lub towary, były pewne, że masz stabilną sytuację finansową i wykonasz kontrakt należycie? Wybierz naszą gwarancję ubezpieczeniową. Masz do wyboru:

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Bierzesz udział w przetargu? Naszą gwarancję zastosujesz w każdym przetargu. Udzielamy jej dla zamówień organizowanych na podstawie umowy o zamówieniach publicznych oraz pozaustawowych.

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, np. z inwestorami lub dostawcami? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość realizacji różnych kontraktów i jednocześnie zabezpiecza interesy Twoich kontrahentów.

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek

Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia właściwego usunięcia wad lub usterek? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość zabezpieczenia długich okresów rękojmi i jednocześnie chroni interesy kontrahenta. 

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość zabezpieczenia różnych kontraktów i jednocześnie chroni interesy kontrahenta. 

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Pobrałeś od kontrahenta zaliczkę na realizację umowy? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo nie musisz angażować własnych środków i pozyskiwać kredytów w bankach na finansowanie realizowanych przez Twoją firmę umów. 

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, odmówił zwrotu zaliczki w sytuacji, gdy doszło do niewykonania umowy.

Co możesz zyskać

Nasze gwarancje pozwolą pozyskać Twojej firmie wymagane przez kontrahentów zabezpieczenie wszystkich etapów realizowanej inwestycji.

Dlaczego warto

Dzięki naszym gwarancjom:

 • spełniasz wymóg złożenia zabezpieczenia – dostajesz je od PZU – gwaranta o silnej pozycji kapitałowej,
 • potwierdzasz swoją wiarygodność jako solidnego partnera w interesach,
 • zwiększasz swoją szansę na wygranie przetargu i podpisanie umowy,
 • nie angażujesz własnych pieniędzy i możesz brać udział w wielu przetargach jednocześnie,
 • uwalniasz limity kredytowe w bankach – gwarancje bankowe możesz zastąpić gwarancjami ubezpieczeniowymi.

Umowa okresowa

Gwarancji kontraktowych udzielamy na podstawie umowy:

 • pojedynczej – dotyczy jednej gwarancji,
 • okresowej – dotyczy kilku gwarancji.

Dzięki umowie okresowej:

 • możesz skorzystać z wielu gwarancji w ramach odnawialnego limitu zaangażowania,
 • uzyskasz gwarancję szybciej niż przy umowie pojedynczej,
 • już na etapie podpisania umowy znasz parametry, według których udzielane będą gwarancje.

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową

 1. Złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów.
 2. Poczekaj na pozytywną ocenę ryzyka.
 3. Podpisz umowę zlecenia udzielenia gwarancji.
 4. Ustanów zabezpieczenie i opłać składkę.

Informacja prawna

Gwarancja ubezpieczeniowa reguluje całość stosunku gwarancyjnego.  
Powyższa propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zamknij