Ubezpieczenie dla leasingobiorców albo pożyczkobiorców

Ubezpieczenia NNW dla klientów Alior Leasing

Jesteś leasingobiorcą albo pożyczkobiorcą w firmie Alior Leasing, to możesz skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej, którą oferuje PZU SA. Pomożemy Ci m.in. w przypadku czasowej niezdolności do pracy lub pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, a także wskazanym przez Ciebie osobom wypłacimy pieniądze w razie Twojej śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Dla kogo

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla Klientów Alior Leasing Sp. z o.o. - leasingobiorców albo pożyczkobiorców.

Co możesz zyskać

W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu wypłacimy odszkodowanie w następujących przypadkach:

w razie Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy świadczenie wskazanym przez Ciebie osobom w wysokości salda zadłużenia, zgodnego z harmonogramem spłat leasingu albo spłat pożyczki, aktualnego w dniu śmierci ubezpieczonego – maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 400 000* zł;

w przypadku wystąpienia u Ciebie czasowej niezdolności do pracy trwającej minimum 30 dni i będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania – wypłacimy Ci miesięczne świadczenie równe racie leasingowej brutto albo racie pożyczki brutto, nie większej niż 5 000* zł; możesz otrzymać do 6 miesięcznych świadczeń;

w przypadku gdy przebywasz w szpitalu minimum 5 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania – wypłacimy Ci miesięczne świadczenie równe racie leasingowej brutto albo racie pożyczki brutto, nie większej niż 5 000* zł; możesz otrzymać do 9 miesięcznych świadczeń.

*W przypadku umowy leasingu lub umowy pożyczki, w której stroną jest kilku leasingobiorców albo pożyczkobiorców i każdy z nich zawarł odrębną umowę ubezpieczenia -  sumy ubezpieczenia oraz limity miesięcznych świadczeń dla każdego ubezpieczonego ustala się przy uwzględnieniu udziału procentowego w stosunku do maksymalnych sum ubezpieczenia i limitów świadczeń określonych w OWU. 
(udział procentowy – udział w sumie ubezpieczenia lub miesięcznym świadczeniu ustalany w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia dla każdego ubezpieczającego w związku z jedną umową leasingu albo umową pożyczki zawartą przez kilku leasingobiorców albo pożyczkobiorców; udział procentowy nie może przekroczyć 100%)

Zakres ubezpieczenia

Masz do wyboru dwa warianty ubezpieczenia:

Wariant  pierwszy, który obejmuje:

  • śmierć ubezpieczającego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • hospitalizację w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
  • czasową niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego  zachorowania.

Wariant drugi, który obejmuje:

  • hospitalizację w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
  • czasową niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie gwarantuje Ci bezpieczeństwo finansowe na okres trwania umowy leasingu lub umowy pożyczki i możliwość zabezpieczenia bliskich od nieprzewidzianych zdarzeń.
 

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij