PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca

Ubezpieczenia dla przedsiębiorcy na pokrycie kosztów wielu nieprzewidzianych szkód materialnych powstałych w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej i instalacji fotowoltaicznej. A także z tytułu utraty zysku na skutek szkody materialnej objętej zakresem ubezpieczenia.

Dodatkowo pokrywamy szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

Dla kogo?

Ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych, których działalność związana jest z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

 • firm, które korzystają z własnych instalacji OZE, aby sprzedawać energię elektryczną,
 • firm, które korzystają z własnych instalacji OZE, aby obniżyć koszty energii elektrycznej,
 • firm inwestujących w OZE, które finansują przedsięwzięcia za pomocą np. leasingu lub kredytu.

Co ubezpieczamy

PZU Energia Wiatru – ubezpieczamy całą elektrownię wiatrową, w tym: gondolę, wieżę, fundamenty, okablowanie wewnętrzne, urządzenia towarzyszące.

PZU Energia Słońca – ubezpieczamy całą instalację fotowoltaiczną, w tym: panele, konstrukcję, okablowanie wewnętrzne, inwertery, urządzenia towarzyszące.

Magazyny energii.

Infrastrukturę pomocniczą farmy, w tym ogrodzenie, oświetlenie, systemy dozoru, 
drogi wewnętrzne, budynki stacji i rozdzielni wraz z wyposażeniem.

Zewnętrzne podziemne przyłącze kablowe i światłowodowe wraz z zespołem aparatów i urządzeń wyprowadzające moc do sieci elektroenergetycznej.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne i światłowodowe wraz z zespołem aparatów i urządzeń wyprowadzające moc do sieci elektroenergetycznej.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie za szkody w mieniu powstałe w wyniku:

 • ognia, eksplozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego
 • zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji
 • wzrostu albo spadku napięcia bądź natężenia prądu, zaniku jednej lub kilku faz prądu 
 • powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, wiatru, deszczu, zalania
 • huku ponaddźwiękowego, osmalenia, dymu i sadzy, pękania mrozowego
 • upadku drzew, budynków lub budowli, trzęsienia ziemi, osuwania ziemi, zapadania ziemi, uderzenia pojazdu
 • kradzieży z włamaniem
 • błędów projektowych, konstrukcyjnych, wadliwego wykonania, wadliwego materiału
 • błędów montażowych popełnionych w czasie montażu
 • błędów w obsłudze
 • niezadziałania lub wadliwego zadziałania urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, kontrolno-pomiarowych
 • nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz przedmiotu ubezpieczenia

Wypłacimy odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku:

 • rażącego niedbalstwa
 • powstałe z tytułu przepięć
 • z tytułu przeniesienia ognia
 • wyrządzone przez podwykonawców
 • powstałe podczas lub wskutek załadunku lub rozładunku
 • powstałe w związku z wykonywaniem prac serwisowych i konserwacyjnych związanych z posiadanym i użytkowanym mieniem
 • wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych związanych z posiadanym i użytkowanym mieniem
 • wprowadzenia do obrotu energii elektrycznej (OC za produkt).

Dodatkowa ochrona

Klauzule dodatkowe

PZU Energia Wiatru – możesz wybrać m.in. klauzule:

 • graffiti
 • dewastacji
 • aktów terroryzmu
 • strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych
 • dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
 • dodatkowych kosztów frachtu lotniczego
 • katastrofy budowlanej
 • kosztów budowy tymczasowych dróg dojazdowych
 • ryzyka utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących
 • OC pracodawcy
 • OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC najemcy ruchomości
 • OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym
 • OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa regresu
 • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych
 • OC za szkody wyrządzone w dokumentach

PZU Energia Słońca – możesz wybrać m.in. klauzule:

 • graffiti
 • dewastacji
 • aktów terroryzmu
 • strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych
 • dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
 • dodatkowych kosztów frachtu lotniczego
 • OC pracodawcy
 • OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC najemcy ruchomości
 • OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym
 • OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa regresu
 • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych
 • OC za szkody wyrządzone w dokumentach

Co oferujemy

Oferujemy pełen pakiet ubezpieczeń lub wybrane warianty w zależności od potrzeb.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie od utraty zysku

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Porozmawiaj z naszym konsultantem

Rozpocznij
Zamknij