Ubezpieczenia: odpowiedzialności materialnej pracowników/ majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy/ kosztów ochrony prawnej/ na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu

Grupowe ubezpieczenia pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy

Oferujemy ubezpieczenia, które pracodawca może zawrzeć, aby zapewnić sobie i swoim pracownikom ochronę finansową i prawną.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla pracodawców i ich pracowników, w tym również dla funkcjonariuszy i żołnierzy.

Kiedy możemy pomóc

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli pracownik, funkcjonariusz lub żołnierz spowodują szkodę w wyniku:

 • niewykonania swoich obowiązków,
 • nienależytego wykonania swoich obowiązków.

Sumę ubezpieczenia ustalamy osobno dla każdej osoby ubezpieczonej. 

Dowiedz się więcej

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

W zależności od potrzeb można rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Zwrócimy koszty ochrony prawnej, jakie poniesie ubezpieczony, aby bronić swoich praw w postepowaniach: karnym, cywilnym, dyscyplinarnym, toczących się przeciwko niemu, dotyczących czynów, które popełnił podczas wykonywania swoich obowiązków.

Zwrócimy koszty: 

 • pracy adwokatów oraz radców prawnych,
 • uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców,
 • przygotowania dokumentów, które mogą być dowodami w sprawie,
 • sądowe lub skarbowe – o ile służą ochronie osoby ubezpieczonej w związku z prowadzonym postepowaniem. 

Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch wariantach: podstawowym i dodatkowym. Aby zawrzeć ubezpieczenie w wariancie dodatkowym, musisz mieć wykupione ubezpieczenie w wariancie podstawowym. Dla każdego wariantu ustalamy odrębną sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Wypłacimy pieniądze ubezpieczonemu, jeśli straci swe wynagrodzenie w wyniku zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

Zobowiązujemy się wypłacać ubezpieczonemu pracownikowi, funkcjonariuszowi lub żołnierzowi świadczenie:

 • przez okres zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu – do wysokości ubezpieczenia, 
 • w wysokości 50% ostatniego wynagrodzenia netto, jakie otrzymał przed zawieszeniem.

Wysokość sumy ubezpieczenia ustalamy osobno dla każdej osoby ubezpieczonej. Każda wypłata świadczenia powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

Dlaczego warto

 • Pokrycie kosztów szkód materialnych pracodawcy, które spowodowali pracownicy, funkcjonariusze lub żołnierze.
 • Zwrot kosztów ochrony prawnej osoby ubezpieczonej. 
 • Zabezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij