Ubezpieczenie statków morskich oraz ryzyk stoczniowych

Odszkodowanie za szkody, które powstały na statkach morskich oraz w stoczni.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla:

 • właścicieli statków,
 • armatorów oraz przewoźników morskich i śródlądowych jednostek pływających,
 • stoczni (budujących i remontujących statki),
 • operatorów morskich platform wiertniczych,
 • członków załogi.

Jak działa ubezpieczenie

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli np.:

 • dojdzie do uszkodzenia statku w czasie żeglugi lub postoju w porcie,
 • życie lub zdrowie członka załogi poważnie ucierpi, czyli dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • dojdzie do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy osobistych członków załogi,
 • w trakcie budowy czy nieudanego wodowania lub prób morskich statek ulegnie uszkodzeniu,
 • pracownicy stoczni wyrządzą szkodę podczas remontu jednostki,
 • armator podczas użytkowania statku lub operator platformy wiertniczej wyrządzą szkodę, np. pasażerom, załodze lub innym osobom,
 • platforma wiertnicza ulegnie uszkodzeniu w czasie eksploatacji, postoju w porcie lub w stoczni,
 • dojdzie do uszkodzenia statku w trakcie jego budowy.

Co można zyskać

Zobacz, co możesz zyskać w każdym z ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczenia statków morskich oraz ryzyk stoczniowych. Wybierz opcję najlepszą dla swojej firmy.

Ubezpieczenie kadłuba i maszyn, tzw. casco

Ubezpieczenie działa m.in. w przypadku pożaru czy błędu lub zaniedbania kapitana, załogi albo pilotów.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) armatora jednostek pływających oraz operatora platform

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli armator statku lub operator platformy wiertniczej wyrządzi szkodę osobie trzeciej, np. uszkodzi przewożony ładunek, zniszczy bagaż, spowoduje kolizję czy zanieczyści środowisko.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) członków załogi

Wypłacimy pieniądze, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas pracy:
zdrowie członka załogi poważnie ucierpi, czyli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu,
członek załogi umrze – wówczas jego bliscy otrzymają pieniądze z ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli: rzeczy osobiste (np. odzież, telefony komórkowe) członków załogi zostaną zniszczone, uszkodzone lub utracone.

Ubezpieczenie budowy statków

Ubezpieczenie chroni statek w budowie i działa już od położenia stępki (lub równorzędnego procesu) aż do przekazania statku zamawiającemu.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) stoczni z tytułu remontu

Chronimy działalność stoczni, gdy podczas remontu statku dojdzie do szkody.

Ubezpieczenie casco morskich platform wiertniczych

Ubezpieczenie obejmuje szkody typu casco w czasie eksploatacji, ratownictwa, czy postoju w porcie lub stoczni.

Ubezpieczenie stoczni

Wypłacimy odszkodowanie, jeżeli w trakcie budowy lub remontu jednostki dojdzie do szkody.

Dowiedz się więcej

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Nasze ubezpieczenie można rozszerzyć o wsparcie w razie wojny i strajku. Rozszerzenie to jest przeznaczone dla:

 • armatorów, którzy kierują statki w rejony objęte działaniami wojennymi – udzielamy ochrony także w rejonach akceptowanych przez Joint War Committee, 
 • stoczni – oprócz zabezpieczenia podczas wojny – udzielamy wsparcia w razie strajku.

Dlaczego warto

 • Nasze ubezpieczenie jest elastyczne – armator lub inny podmiot gospodarki morskiej może je dopasować do swoich potrzeb.
 • Uwzględniamy warunki stosowane przez międzynarodowy rynek ubezpieczeń morskich (np. angielskie Klauzule Instytutowe, reguły P & I).
 • Gwarantujemy zabezpieczenie finansowe zgodne z wymogami konwencji międzynarodowych stosowanych w żegludze.
 • Po szkodzie zapewniamy opiekę prawników i ekspertów.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w instytutowych klauzulach.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w sekcji "Dokumenty do pobrania".

Zamknij