PZU Gospodarstwo Rolne

Możesz skorzystać z szerokiej ochrony ubezpieczenia Twojego gospodarstwa rolnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczymy np. Twoje budynki, sprzęt rolniczy, ruchomości domowe, ziemiopłody oraz zwierzęta. Dzięki ubezpieczeniu możesz też otrzymać odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku. 

BESTSELLER

Dla kogo

Ubezpieczenie dla:

 • rolników – osób fizycznych,
 • osób prawnych (spółek z o.o.), firm prowadzących gospodarstwo rolne i  jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej (np. stowarzyszeń).

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników - PZU Gospodarstwo Rolne

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Wypłacimy odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina lub upadek statku powietrznego.

Odpowiedzialność Cywilna (OC) Rolnika

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Ty lub osoba pozostająca z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracująca w gospodarstwie rolnym wyrządzicie szkodę innej osobie podczas pracy w gospodarstwie.


Ubezpieczenia dobrowolne PZU Gospodarstwo Rolne Plus 

Możesz zabezpieczyć się na wypadek szkód, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Dzięki temu możesz liczyć na naszą pomoc m.in. w razie szkód wywołanych deszczem, podtopieniem, uderzeniem pojazdu, przepięciem czy wiatrem o dowolnej prędkości.

Ubezpieczenie budynków rolniczych − dla rolników

Możesz zabezpieczyć się również na wypadek szkód, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Dzięki temu możesz liczyć na naszą pomoc m.in. w razie szkód wywołanych deszczem, podtopieniem, powodzią czy wiatrem o dowolnej prędkości.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia dla rolników jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych na dzień zawarcia umowy. 

Możemy ubezpieczyć:
 • dom jednorodzinny,
 • budynek biurowy,
 • pozostałe budynki rolnicze, np. budynek gospodarczy, magazyn, garaż, oborę itp.
Porównaj zakresy ubezpieczenia budynków dla rolników – obowiązkowego i dodatkowego:
 
Zakres ubezpieczenia obowiązkowego PZU Gospodarstwo Rolne:
 • deszcz nawalny
 • grad
 • huragan
 • obsunięcie się ziemi
 • ogień
 • opad śniegu
 • piorun
 • podtopienie
 • powódź
 • tąpnięcie
 • eksplozja
 • upadek statku powietrznego
 • lawina

Zakres ubezpieczenia dodatkowego PZU Gospodarstwo Rolne Plus:

 • deszcz
 • dewastacja
 • dym i sadza
 • działanie dzikich zwierząt
 • kradzież z włamaniem stałych elementów
 • napór śniegu lub lodu
 • pękanie mrozowe
 • podtopienie opadowe lub roztopowe
 • powódź zwyczajna lub sztormowa
 • przepięcie
 • stłuczenie
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzew i innych obiektów
 • wiatr
 • zalanie
 • graffiti
 • huk ponaddźwiękowy
 • trzęsienie ziemi
 • inne zdarzenia zgodnie z OWU

Dzięki temu ubezpieczeniu możesz zyskać również dodatkowe odszkodowanie za szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem budynków rolniczych. 

Jak to działa? W ramach ubezpieczenia obowiązkowego otrzymasz odszkodowanie w wysokości uwzględniającej zużycie budynku. Natomiast w ramach ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne Plus dodatkowo wypłacimy Ci różnicę pomiędzy wysokością odszkodowania z ubezpieczenia obowiązkowego (tj. według wartości uwzględniającej zużycie budynku), a wysokością odszkodowania według wartości nowej (ustalonej zgodnie z OWU).

Możesz liczyć na to dodatkowe odszkodowanie w razie szkód dotyczących:

 • domu jednorodzinnego, budynku biurowego – o zużyciu do 50%
  oraz
 • pozostałych budynków rolniczych – o zużyciu do 20%
Za opłatą dodatkowej składki możemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia na wypadek szkód, które powstaną w wyniku nieumyślnego naruszenia obowiązków dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej: gdy zapomnisz wyłączyć żelazko i dojdzie do pożaru w Twoim domu, zostawisz garnek na włączonym palniku kuchenki gazowej, nie wygasisz kominka z otwartym paleniskiem lub przepisów prawa budowlanego.

Ubezpieczenie budynków rolniczych − dla firm

W ramach polisy możesz ubezpieczyć budynki rolnicze stanowiące własność firmy, która prowadzi działalność rolniczą. Ubezpieczenie obejmuje szkody, które powstały m.in. w wyniku pożaru, deszczu, wiatru, gradu, naporu śniegu lub lodu, pękania mrozowego, pioruna, podtopienia opadowego lub roztopowego, powodzi zwyczajnej lub sztormowej, upadku drzewa czy dewastacji.

Zakres ubezpieczenia:
 • deszcz 
 • dewastacja
 • dym i sadza
 • działanie dzikich zwierząt
 • eksplozja
 • grad
 • graffiti
 • huk ponaddźwiękowy
 • kradzież z włamaniem stałych elementów
 • lawina
 • napór śniegu lub lodu
 • obsunięcie się ziemi
 • ogień
 • opad
 • pękanie mrozowe
 • piorun
 • podtopienie opadowe lub roztopowe
 • powódź zwyczajna lub sztormowa
 • przepięcie 
 • stłuczenie
 • tąpnięcie
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzew i innych obiektów
 • upadek statku powietrznego
 • wiatr
 • zalanie
 • oraz inne zdarzenia niewymienione w OWU

Ubezpieczenie budynków rolniczych w stadium budowy – dla rolników i firm

Możesz ubezpieczyć budynki (niepokryte dachem), które są w stadium budowy:
 • nowo wznoszone,
 • użytkowane, ale będące w trakcie rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub w trakcie remontu (w tym wymiany dachu).
Możesz ubezpieczyć także materiały budowlane wykorzystywane do budowy.

Zakres ubezpieczenia: 
 • deszcz
 • dewastacja
 • dym i sadza
 • działanie dzikich zwierząt
 • eksplozja
 • grad
 • graffiti
 • huk ponaddźwiękowy
 • kradzież z włamaniem stałych elementów (nie dotyczy budynku nowo wznoszonego)
 • lawina
 • napór śniegu lub lodu
 • obsunięcie się ziemi
 • ogień
 • opad
 • pękanie mrozowe (nie dotyczy budynku nowo wznoszonego)
 • piorun
 • podtopienie opadowe lub roztopowe
 • powódź zwyczajna lub sztormowa
 • przepięcie (nie dotyczy budynku nowo wznoszonego)
 • stłuczenie (nie dotyczy budynku nowo wznoszonego)
 • tąpnięcie
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzew i innych obiektów
 • upadek statku powietrznego
 • wiatr
 • zalanie nie dotyczy budynku nowo wznoszonego
 • oraz inne zdarzenia niewymienione w OWU

Ubezpieczenie od awarii urządzeń technologicznych i agregatów prądotwórczych − dla rolników i firm

Odpowiemy za szkody powstałe wskutek awarii urządzenia technologicznego lub agregatu prądotwórczego spowodowane:

 • nieprawidłowym działaniem operatora,
 • wadami produkcyjnymi,
 • przyczynami eksploatacyjnymi.

Rodzaje awarii objętych ubezpieczeniem:

 • brak jednej lub dwóch faz w instalacji elektrycznej urządzenia/agregatu,
 • dostanie się do wnętrza urządzenia/agregatu/instalacji ciała obcego lub elementu urządzenia/agregatu/instalacji,
 • samoistne, fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie elementu urządzenia/agregatu,
 • wadliwe działanie systemów zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub
  kontrolno-pomiarowych w urządzeniu/agregacie/instalacji,
 • wycieki płynów eksploatacyjnych lub paliwa z urządzenia/agregatu,
 • zwarcie w instalacji elektrycznej urządzenia/agregatu,
 • inne rodzaje awarii.

Ubezpieczenie budowli − dla rolników i firm

Obejmujemy ubezpieczeniem budowle znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego, np. silosy, ogrodzenie z bramą i furtką, suszarnię do zboża, tunel foliowy, zbiornik na gaz.
 
Zakres ubezpieczenia:
 • deszcz
 • dewastacja (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • dym i sadza (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • działanie dzikich zwierząt (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • eksplozja
 • grad
 • graffiti (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • huk ponaddźwiękowy
 • huragan
 • kradzież z włamaniem stałych elementów (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • lawina
 • napór śniegu lub lodu (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • obsunięcie się ziemi
 • ogień
 • opad (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • pękanie mrozowe (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • piorun
 • podtopienie opadowe lub roztopowe
 • powódź zwyczajna lub sztormowa
 • przepięcie
 • stłuczenie (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • tąpnięcie
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzew i innych obiektów
 • upadek statku powietrznego
 • zalanie (nie dotyczy tuneli foliowych)
 • oraz inne zdarzenia niewymienione w OWU

Ubezpieczenie assistance − dla rolników

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną w ramach usług assistance, zapewnimy Ci m.in. interwencyjną pomoc specjalisty (np. elektryka, gdy w wyniku uderzenia pioruna zostanie uszkodzona instalacja elektryczna), tymczasowy pobyt w lokalu zastępczym po pożarze lub upadku drzewa, a także przechowanie albo dozór mienia, które ocalało po szkodzie.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • domy jednorodzinne, 
 • pozostałe budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Ochrona dodatkowa

Ubezpieczenie mienia ruchomego

Zapewniamy szeroką ochronę w ramach ubezpieczenia mienia ruchomego. Możemy  ubezpieczyć Twoje ruchomości od  m.in. pożaru , wiatru, zalania i innych zdarzeń losowych, jak również szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta, dewastację, graffiti, przepięcie i porażenie prądem zwierząt gospodarskich.

Oferujemy dodatkową ochronę przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem dla Twoich ruchomości domowych oraz przed kradzieżą z włamaniem dla posiadanego sprzętu rolniczego i zwierząt gospodarskich.

Możesz również wykupić dodatkową ochronę na wypadek:

 • rozmrożenia ziemiopłodów, 
 • uduszenia trzody chlewnej lub utraty nienarodzonych prosiąt. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

To ubezpieczenie zapewni odszkodowanie osobie, której Ty lub Twoi domownicy przypadkowo wyrządzicie szkodę, np. gdy:
 • potrącisz pieszego podczas jazdy rowerem,
 • Twoje dziecko zbije flakon drogich perfum w sklepie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

W gospodarstwie mogą zdarzyć się różne nieszczęśliwe wypadki. Warto zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami. 

Wypłata odszkodowania
Wypłacimy pieniądze, jeśli Twoje zdrowie poważnie i trwale ucierpi (czyli np. nieodwracalnie pogorszy Ci się wzrok, nie odzyskasz pełnej sprawności fizycznej) w wyniku:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • omdlenia lub ataku epilepsji,
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Zwrot kosztów
Pokryjemy koszty m.in.:

 • leczenia uciążliwego (operacja lub pobyt w szpitalu powyżej 5 dni),
 • przeszkolenia osób niepełnosprawnych,
 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • transportu medycznego i dostawy leków,
 • rehabilitacji, pomocy psychologicznej,
 • pomocy domowej po pobycie w szpitalu,
 • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Sprawdź, jak zadbać o całe Twoje gospodarstwo

PZU Gospodarstwo Rolne

Ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenia dodatkowe

PZU Gospodarstwo Rolne Plus NOWOŚĆ

Ubezpieczenia
dobrowolne

Dodatkowa ochrona dla rolników

 • Obowiązkowe ubezpieczenie budyków rolniczych
 • OC Rolnika

Dla rolników i firm: 

 • budynków rolniczych
 • budynków rolniczych w stadium budowy
 • urządzeń technologicznych i agregatów prądotwórczych od awarii
 • budowli

Ubezpieczenie assistance dla rolników

 • Mienia ruchomego
 • NNW
 • OC w życiu prywatnym

Dlaczego warto 

 • Możesz zapewnić sobie kompleksową ochronę gospodarstwa na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Składkę możesz opłacać w ratach.
 • Spełnienisz ustawowy obowiązek ubezpieczenia budynków rolnych i OC rolników.
 • Dzięki elastycznej ofercie możesz dopasować zakres ochrony  do swoich potrzeb.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij