DFE Pekao

19 maja 2018 roku, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, PTE PZU SA przejęło zarządzanie Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao, którym wcześniej zarządzało Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Likwidacja DFE Pekao

PTE PZU niezależnie zarządza aktywami DFE Pekao od momentu przejęcia, aż do momentu likwidacji funduszu, na podstawie przepisów prawa, statutu funduszu i przyjętej dedykowanej polityki inwestycyjnej.

PTE PZU należy do Grupy PZU, zarządza OFE PZU (ponad 2 mln członków) i DFE PZU (ponad 58 tys. członków). Jedynym akcjonariuszem PTE PZU SA jest PZU Życie SA. Dowiedz się więcej o DFE PZU.

Od przejęcia zarządzania funduszem przez PTE PZU, siedzibą DFE Pekao jest al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, agentem transferowym jest nadal Pekao Financial Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21.

Likwidacja DFE Pekao rozpoczęła się 19 maja 2018 roku a zakończy 28 września 2018 roku.

DFE Pekao poinformuje swoich członków o konieczności zawarcia umowy z nową instytucją finansową prowadzącą IZKE. Jeśli w ciągu 45 dni od otrzymania informacji członek DFE Pekao nie dostarczy do DFE Pekao potwierdzenia zawarcia umowy, fundusz ten dokona zwrotu środków zgromadzonych na IKZE. Osoba, która otrzyma zwrot  będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy, według obowiązującej ją skali podatkowej. Sposobem na uniknięcie ww. podatku jest dalsze oszczędzanie na IKZE – poprzez wybór innej instytucji prowadzącej IKZE.

Osoba, która spełnia warunki do wypłaty z IKZE może złożyć, w DFE Pekao, wniosek o wypłatę i wówczas otrzyma ją zamiast zwrotu. Realizując wypłatę zapłaci podatek w wysokości 10% wypłacanych środków ale nie będzie mogła ponownie oszczędzać na IKZE.

Prawa i obowiązki członka likwidowanego DFE Pekao

Wybór nowego IKZE

Członkowie likwidowanego DFE Pekao powinni zawrzeć umowę z nową instytucją prowadzącą IKZE i dostarczyć do DFE Pekao potwierdzenie zawarcia tej umowy – mają na to 45 dni od otrzymania pisemnej informacji o likwidacji DFE Pekao. 

Zwrot środków

Jeżeli DFE Pekao nie otrzyma w ww. terminie potwierdzenia zawarcia umowy z nową instytucją - członek DFE Pekao otrzyma zwrot środków. W tym celu powinien wysłać do DFE Pekao pisemną informację o numerze rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot albo złożyć to pismo w placówce Banku Pekao.  Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od upływu termu 45 dni na wybór nowej instytucji prowadzącej IKZE. Kwota uzyskana w wyniku zwrotu podlega opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej (zwrot z IKZE należy wpisać w PIT w pozycji "Przychody z innych źródeł”). 

Wypłata środków

Osoba, która ukończyła 65 lat oraz wpłacała na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych może złożyć pisemny wniosek o wypłatę. 

Wypłata środków w okresie likwidacji Funduszu dokonywana jest jednorazowo w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku oszczędzającego bądź osoby uprawnionej.

Wypłata jednorazowa dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1) złożenia przez Oszczędzającego wniosku o  wypłatę,

2) złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o wypłatę oraz:

a) aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu  tożsamości osoby uprawnionej albo

b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo sporządzonego przez notariusza zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego, bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców.

We wniosku o wypłatę członek DFE Pekao powinien podać dane urzędu skarbowego, w którym rozlicza podatki dochodowe. Jeżeli nie poda tej danej DFE Pekao nie dokona wypłaty.

Wniosek o wypłatę  można złożyć w wybranych placówkach Banku Pekao na terenie całego kraju. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE są opodatkowane podatkiem ryczałtowym w wysokości 10%. Fundusz naliczy podatek i odprowadzi go do urzędu skarbowego.

Aktualizacja danych na rachunku DFE Pekao

Jeśli oszczędzasz w DFE Pekao i zmieniły się Twoje dane, zgłoś zmiany na piśmie. Korespondencję prześlij na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa 113.

Limit wpłat na IKZE w DFE Pekao

W okresie likwidacji DFE Pekao nadal możesz wpłacać na IKZE. Jeżeli przeniesiesz środki do innej instytucji prowadzącej IKZE, suma wpłat na IKZE w DFE Pekao i w nowej instytucji nie może przekroczyć w 2018 r. 5 331,60 zł.

Wpłaty dokonywane przez osobę małoletnią nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Nie mogą być one również wyższe od kwoty rocznego limitu.

Jeśli wpłaty na IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczą kwotę maksymalnego limitu wpłat, Fundusz zwróci Oszczędzającemu nadpłacone środki.

Ulga podatkowa

Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

​Z odliczeń mogą także korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą (także te, które płacą podatek liniowy).Klient posiadający IKZE może odpisać od dochodu sumę wpłat dokonanych na IKZE w danym roku podatkowym. Suma ta jednak nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat na IKZE.

Notowania DFE Pekao

Wrzesień

Notowania DFE Pekao  Wartość
20.09.2018 13,32
19.09.2018 13,31
18.09.2018 13,34
17.09.2018 13,34
14.09.2018 13,34
13.09.2018 13,38
12.09.2018 13,35
11.09.2018 13,35
10.09.2018 13,35
07.09.2018 13,33
06.09.2018 13,36
05.09.2018 13,34
04.09.2018 13,38
03.09.2018 13,41

Sierpień

Notowania DFE Pekao  Wartość
31.08.2018 13,41
30.08.2018 13,45
29.08.2018 13,41
28.08.2018 13,40
27.08.2018 13,39
24.08.2018 13,31
23.08.2018 13,32
22.08.2018 13,28
21.08.2018 13,20
20.08.2018 13,16
17.08.2018 13,15
16.08.2018 13,18
14.08.2018 13,19
13.08.2018 13,16
10.08.2018 13,18
09.08.2018 13,29
08.08.2018 13,26
07.08.2018 13,30
06.08.2018 13,25
03.08.2018 13,30
02.08.2018 13,28
01.08.2018 13,30

Lipiec

Notowania DFE Pekao Wartość
31.07.2018 13,28
30.07.2018 13,28
27.07.2018 13,29
26.07.2018 13,30
25.07.2018 13,15
24.07.2018 13,09
23.07.2018 13,02
20.07.2018 12,97
19.07.2018 12,92
18.07.2018 12,95
17.07.2018 12,91
16.07.2018 12,91
13.07.2018 12,93
12.07.2018 13,00
11.07.2018 12,96
10.07.2018 13,00
09.07.2018 12,98
05.07.2018 13,03
04.07.2018 13,00
03.07.2018 12,95
02.07.2018 12,88

Czerwiec

Notowania DFE Pekao  Wartość
29.06.2018 12,87
28.06.2018 12,79
27.06.2018 12,83
26.06.2018 12,86
25.06.2018  12,88
22.06.2018  12,90
21.06.2018 12,86
20.06.2018  12,90
19.06.2018  12,80
18.06.2018 12,94
15.06.2018 13,08
14.06.2018 13,18
13.06.2018 13,21
12.06.2018 13,23
11.06.2018 13,24
08.06.2018 13,27
07.06.2018 13,31
06.06.2018 13,26
05.06.2018 13,21
04.06.2018 13,17
01.06.2018 13,09

Maj

Notowania DFE Pekao  Wartość
30.05.2018 13,08
29.05.2018 13,09
28.05.2018 13,13
25.05.2018 13,15
24.05.2018 13,16
23.05.2018 13,17
22.05.2018 13,26
21.05.2018 13,27
18.05.2018 13,25
17.05.2018 13,31
Pokaż więcej

Pytania i odpowiedzi

 • Kto i kiedy może złożyć reklamację?

  Skargę na działania DFE Pekao lub PTE PZU może złożyć każdy podmiot indywidualny lub instytucja,  zarówno ten który korzysta lub korzystał z usług PTE PZU  lub DFE Pekao, wnioskował o świadczenie takich usług lub był odbiorcą oferty marketingowej. Skarga powinna być zgłoszona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jej złożenie  oraz zawierać opis takich okoliczności i treść zgłaszanego roszczenia, jak również dane osobowe umożliwiające identyfikację osoby składającej skargę.

 • Jak można składać skargi i reklamacje?
  • pisemnie na adres: Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA, Skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa 113,
  • osobiście w siedzibie PTE PZU, 
  • telefonicznie pod numerem 801 222 022, 
  • mailem na adres: ptekontakt@pzu.pl.
 • Kiedy udzielimy odpowiedzi na reklamację?

  Odpowiedzi udzielimy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi możemy wydłużyć do 60 dni, o ile sprawa wymaga dodatkowego postępowania dowodowego lub wyjaśniającego. W takim przypadku poinformujemy osobę składającą skargę o  przewidywanym terminie rozpatrzenia skargi oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy.

  Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej (listownej). Odpowiedź na skargę złożoną w formie mailowej zostanie udzielona mailem, na wniosek osoby składającej skargę.

 • Co należy zrobić, gdy nie uwzględnimy skargi?

  W takiej sytuacji możesz:

  - wystąpić o ponowne rozpatrzenie skargi przez PTE PZU lub Fundusz,

  - w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu –zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich (miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta), Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl lub Komisji Nadzoru Finansowego w tym do sądu polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przed Sądem Polubownym są opisane na stronie internetowej www.knf.gov.pl

  - wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.

 • Czy PTE PZU i DFE Pekao podlegają nadzorowi KNF?

  PTE PZU i DFE Pekao podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Dlaczego PTE PZU SA przejęło zarządzanie Pekao OFE i Pekao DFE?

  PZU SA nabyło 7 czerwca 2017 r., akcje banku Pekao SA. Wraz z kupnem Banku Pekao SA w Grupie PZU znalazło się drugie Powszechne Towarzystwo Emerytalne, tj. Pekao Pionier Powszechne Towarzystwo Emerytalne  (obok będącego już PTE PZU SA). Z uwagi na przepisy prawa, jedno z Towarzystw musiało zakończyć działalność.  PTE PZU SA w dniu 24 kwietnia 2018 r. otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie zarządzania Pekao OFE i Pekao DFE.

 • Czy moja umowa z Pekao DFE jest ważna?

  W związku z likwidacją DFE Pekao Twoja umowa z tym funduszem będzie obowiązywać tylko przez określony czas. Jesteś zobowiązany podpisać umowę z inną instytucją prowadzącą IKZE, a jeśli tego nie zrobisz otrzymasz zwrot środków z IKZE i rachunek zostanie zamknięty.

 • Ile mam czasu na podpisanie umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją?

  Od chwili otrzymania informacji o likwidacji DFE Pekao, masz tylko 45 dni na dostarczenie do DFE Pekao potwierdzenia zawarcia umowy z nową instytucją. Po zawarciu umowy, nowa instytucja jest zobowiązana przesłać Ci potwierdzenie jej zawarcia. Potwierdzenie masz obowiązek dostarczyć do DFE Pekao. Jeśli wybierzesz DFE PZU to wystarczy, że podpiszesz umowę, nie musisz wówczas dostarczyć potwierdzenia zawarcia umowy do DFE PZU.

 • Co się stanie z moimi środkami jeśli nie podpiszę umowy z nową instytucją prowadzącą IKZE?

  Jeśli nie zdecydujesz się na zawarcie nowej umowy, to środki, które zgromadziłeś na IKZE w DFE Pekao zostaną zwrócone. Zwrot nastąpi najpóźniej 14 dnia po upływie 45 dni od otrzymania informacji o likwidacji DFE Pekao.  Od otrzymanego zwrotu będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy wg. skali podatkowej w której się obecnie znajdujesz (18 % lub 32 %). Następnie Pekao DFE prześle do Ciebie PIT i zamknie rachunek.

  Jeśli  ukończyłeś  65 lat i wpłacałeś na IKZE przez co najmniej 5 lat możesz złożyć wniosek o wypłatę środków. Pamiętaj, aby zrobić to przed realizacją zwrotu. Wniosek o wypłatę możesz złożyć w banku. Od wypłaconych środków Pekao DFE potrąci 10 % zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi go do Urzędu Skarbowego.

 • Gdzie mogę podpisać umowę o prowadzenie IKZE w DFE PZU?

  Umowę o prowadzenie IKZE w DFE PZU możesz podpisać online  
  Przed zawarciem umowy zapoznaj się ze Statutem i Prospektem Informacyjnym DFE PZU.

 • Gdzie jest dostępny formularz umowy z DFE PZU?

  Formularz umowy możesz zamówić telefonicznie 801 102 102, e-mailem (kontakt@pzu.pl, ptekontakt@pzu.pl) lub listownie. Możesz skorzystać z kreatora zawarcia umowy dostępnego online – w ten sposób wygodnie założysz IKZE w DFE PZU.

 • Kiedy moje środki zostaną przeniesione z DFE Pekao do nowej instytucji prowadzącej IKZE, z którą podpiszę umowę?

  DFE Pekao przetransferuje środki w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy z nową instytucją. Jeśli podpiszesz umowę z DFE PZU nie musisz dostarczać potwierdzenia zawarcia umowy.

 • Czy DFE PZU przewidziało promocje dla klientów DFE Pekao?

  Tak, jeśli oszczędzający na IKZE w DFE Pekao podpisze umowę z DFE PZU jego wpłaty na IKZE będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków przez 10 lat od dnia zawarcia umowy.

 • Czy mogę wypłacić część środków z DFE Pekao, a pozostałą część przenieść do nowego DFE?

  Częściowa wypłata oszczędności z DFE nie jest możliwa.

 • Czy mogę przenieść środki z DFE Pekao na IKE lub PPE?

  Nie ma możliwości dokonania wypłaty transferowej z IKZE na IKE lub PPE i odwrotnie.

 • Kiedy mogę wpłacać na IKZE w DFE PZU?

  Wpłat możesz dokonywać dopiero po wpływie środków z DFE Pekao. (po wypłacie transferowej).

 • Ile mogę wpłacić na IKZE w DFE PZU?

  Minimalna jednorazowa wpłata to 50 zł, a łączna kwota wpłat na IKZE w 2018 roku, w obu funduszach (DFE Pekao i DFE PZU) nie może przekroczyć 5 331,60 zł.

 • Na jaki adres można wysyłać korespondencję?

  Korespondencję należy przesyłać na adres:
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
  Skrytka pocztowa nr 2
  02-696 Warszawa

Pokaż więcejZwiń

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij