OC członków władz spółki

Jest to dobrowolne ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej i nie tylko. Skierowane jest do członków zarządu i innych osób pełniących funkcje zarządcze . Zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym  pełnieniem obowiązków i wykonywaniem czynności zarządczych w spółce.

Dla kogo

Ubezpieczenie zawiera spółka – jako ubezpieczający – dla członków jej władz, którzy są ubezpieczonymi. Spółka także jest ubezpieczonym.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną m.in:

 • członków zarządu, członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, innego organu wykonawczego lub nadzorczego spółki,
 • prokurentów, założycieli, dyrektorów zarządzających spółką lub osób zajmujących porównywalne stanowisko w spółce,
 • likwidatorów spółki (powołanych w związku z likwidacją spółki z przyczyn innych niż upadłość spółki) lub osób zajmujących porównywalne stanowisko w spółce,
 • małżonka albo partnera życiowego członka władz spółki lub spadkobiercę, jeśli odpowiada on za zobowiązania członka władz spółki swoim majątkiem. 

Jak działa ubezpieczenie

Nasze ubezpieczenie możemy dostosować do potrzeb Twojej spółki.

Kiedy obowiązuje ochrona

Ubezpieczenie działa w sytuacjach spowodowanych przez członka władz spółki, który dopuścił się czynu bezprawnego podczas wykonywania swojej funkcji, takiego jak:

 • niewłaściwe prowadzenie spraw bieżących spółki,
 • brak kontroli nad działaniem spółki lub jej uchybienie,
 • niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki,
 • zakup niepotrzebnych linii technologicznych albo zakup po zawyżonych cenach wszelkiego rodzaju mienia,
 • kary i grzywny w ramach postępowań cywilnych i administracyjnych.

Wszystkich tych sytuacji dotyczą wyłączenia określone  w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Kiedy możemy wypłacić odszkodowanie

Wypłacimy odszkodowanie poszkodowanej spółce lub osobie trzeciej, jeśli członek władz:

 • nie wykona swoich obowiązków,
 • nienależycie wykona swoje obowiązki.

Świadczenie wypłacimy, jeśli w wyniku tych zaniedbań spółka poniesie  straty finansowe. Są to szkody inne niż uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy.

Wypłacimy świadczenie, jeśli zostanie wniesione roszczenie lub wszczęte oficjalne postępowanie wobec członka władz spółki, który dopuścił się czynu bezprawnego podczas wykonywania swojej funkcji i w związku z jej wykonywaniem lub wobec samej spółki.

Jakie koszty zwrócimy

Zrefundujemy poniesione przez członka władz udokumentowane koszty, m.in.:

 • obrony prawnej,
 • konsultanta ds. public relations,
 • wsparcia psychologicznego,
 • ograniczenia straty,
 • awaryjne.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Aby członkom władz spółki zapewnić jeszcze większą ochronę, możesz wybrać klauzule dodatkowe lub ubezpieczenie nadwyżkowe.

Klauzule dodatkowe

Zapewniają większą ochronę ubezpieczeniową, np. kiedy członek władz będzie potrzebował poręczenia majątkowego czy poniesie wydatki związane z ograniczeniem prawa własności.

Zobacz więcej

Ubezpieczenie nadwyżkowe

Więcej informacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto kupić to ubezpieczenie

 • Ochroną obejmujemy byłych, obecnych i przyszłych członków władz spółki.
 • Ochroną obejmujemy prywatny majątek członka zarządu firmy.
 • Zabezpieczamy majątek spółki.
 • Kształtujemy pozytywny wizerunek członków władz spółki i samej spółki.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie możemy zapewnić ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczamy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Oferta z ograniczonym zakresem – ubezpieczenie PZU Dla Zarządzających Spółkami

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz przygotowaliśmy ofertę dla małych i średnich spółek kapitałowych – z przychodami do 10 mln zł – które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP.​

Najważniejsze korzyści

Zapewniamy ochronę nawet do 2 mln zł dla:

Zwracamy koszty obrony, m.in.:

Zakres ubezpieczenia – podstawowe informacje

Wariant A: Ochrona dla członków władz spółki – wypłacamy odszkodowania za stratę spowodowaną osobom trzecim, w tym spółce. 

Wariant B: Ochrona spółki – wypłacamy świadczenia za stratę związaną z wypłatą odszkodowania w imieniu członka władz spółki.

Zwracamy poniesione koszty, wymienione w umowie ubezpieczenia, m.in.: 

Jak kupić ubezpieczenie

Ubezpieczenie PZU Dla Zarządzających Spółkami możesz kupić u agentów, multiagentów i w naszych oddziałach.

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

u agenta lub w oddziale

umów się

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij