IKE w DFE PZU

Indywidualne Konto Emerytalne w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

IKE to produkt, dzięki któremu możesz systematycznie odkładać dodatkowe pieniądze na przyszłość. W ten sposób dbasz o lepszy standard życia na emeryturze. Roczny limit wpłat na IKE w 2024 roku wynosi 23 472 zł. Zgromadzone środki należą do Ciebie. W każdej chwili możesz złożyć wniosek o ich wypłatę lub zwrot. Środki wpłacone na IKE są inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną DFE PZU.

Promocja dla Klientów IKE w DFE PZU:

Nowi klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 23 marca 2024 roku a 31 stycznia 2025 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto emerytalnego.

Przystąp online
NOWOŚĆ
 

Dla kogo

IKE może założyć każda osoba pełnoletnia, a w przypadku osób małoletnich osoba od 16 roku życia pod warunkiem, że w roku kalendarzowym, w którym dokonuje wpłaty na IKE, uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę. Nie ma górnej granicy wieku, aby założyć IKE.

Co możesz zyskać z IKE

Oszczędności na przyszłość

Możesz odkładać dodatkowe pieniądze na dowolny cel.

Różne formy wypłaty zgromadzonych środków

Pieniądze możesz wypłacać jednorazowo lub w ratach.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Spełniając ustawowe warunki do wypłaty nie zapłacisz 19% podatku od zysków kapitałowych.

Dowolność wpłat

Pieniądze możesz wpłacać z dowolną częstotliwością do wysokości rocznego limitu wpłat na IKE. Minimalna wpłata na IKE w DFE PZU wynosi 50 zł.

Zgromadzone środki należą do Ciebie

Pieniądze zgromadzone na IKE należą do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Możesz wskazać osoby, do których mają trafić Twoje oszczędności, kiedy Ciebie zabraknie. Jeśli nie wskażesz nikogo, otrzymają je Twoi spadkobiercy.

Nadzór nad zgromadzonymi pieniędzmi

Nad działalnością DFE PZU nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego i Bank Depozytariusz. Aktywa Funduszu są wydzielone i nie wchodzą w skład masy upadłościowej instytucji zarządzającej.

 

Jak działa IKE

Wpłaty

 • Pieniądze w ciągu roku możesz wpłacać jednorazowo lub w dowolnych terminach, np. miesięcznie, kwartalnie.  Pamiętaj, że jednorazowa wpłata nie może być niższa niż 50 zł. Suma wpłat łącznie - nie może  przekroczyć obowiązującego w danym roku kalendarzowym limitu wpłat na IKE.
 • Limit wpłat na IKE w roku 2024 wynosi 23 472 zł.
 • Wysokość wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym obwieszcza Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim.

Jedno IKE

 • Możesz mieć tylko jedno IKE. Jeżeli posiadasz już IKE w innej instytucji, a chcesz prowadzić je w DFE PZU, możesz zawrzeć umowę IKE w DFE PZU. Natomiast w dotychczasowej instytucji musisz złożyć wniosek o wypłatę transferową wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy w DFE PZU, które otrzymasz po jej zawarciu.

Transfer środków z Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE)

 • Jeżeli posiadasz u swojego pracodawcy PPE i rozwiązujesz umowę o pracę, to możesz przenieść zgromadzone środki z PPE do IKE, np. w DFE PZU.

Wypłata zgromadzonych środków

 • Środki bez podatku wypłacisz po ukończeniu 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Musisz również dokonywać wpłat przez co najmniej 5 dowolnych lat albo wpłacić ponad połowę wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.
 • Ty decydujesz, czy chcesz wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, czy w ratach.
 • Jeśli nie spełniasz powyższych warunków do wypłaty, możesz złożyć wniosek o całkowity lub częściowy zwrot środków, ale wtedy zapłacisz podatek od osiągniętego zysku.

Cele i polityka inwestycyjna DFE PZU

Celem inwestowania środków DFE PZU jest:

 1. maksymalizacja wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej, przy założonym poziomie akceptowanego ryzyka i zachowaniu wymogów dotyczących płynności DFE PZU.
 2. osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej DFE PZU w długim okresie.
 3. zapewnienie bezpieczeństwa lokat DFE PZU, poprzez ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

DFE PZU może inwestować w różne instrumenty finansowe, w tym m.in.:

 • akcje,
 • bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne,
 • depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, 
 • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 
 • listy zastawne.

Najwyższy udział w aktywach funduszu stanowią akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu wynosi 50% w akcje oraz 50% w instrumenty dłużne. Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Sposób inwestowania DFE PZU opisany jest w Prospekcie informacyjnym DFE PZU.

Ryzyko inwestycyjne DFE PZU

Inwestujemy aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantujemy ich osiągnięcia. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza w przypadku funduszy o charakterze akcyjnym, do których zalicza się DFE PZU. Ceny akcji mogą ulegać okresowym znacznym spadkom, związanym z pogorszeniem koniunktury gospodarczej lub obawami o jej pogorszenie. Możliwe są też przejściowe lub trwałe problemy finansowe poszczególnych spółek z portfela inwestycyjnego DFE PZU, a w skrajnych przypadkach – całkowita utrata ich wartości. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Wyniki uzyskane w przyszłości mogą się okazać zarówno lepsze, jak i gorsze od wyników uzyskanych dotychczas. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez DFE PZU w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Należy pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie dają żadnych gwarancji uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, są dostępne w Prospekcie informacyjnym DFE PZU.

Jakie pobieramy opłaty

Wysokość opłaty od wpłacanych środków zależy od stażu w DFE PZU i maleje wraz z jego długością.

Opłata od wpłaconych środków (może być zniesiona w czasie  promocji) 

 • do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki
 • 6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki
 • 11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki
 • powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki

Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu

 • nie wyższa niż 2,99% w skali roku

Opłata zmienna za zarządzanie

 • maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów

Opłata dodatkowa

W przypadku dokonania:

 • wypłaty
 • wypłaty transferowej
 • zwrotu

przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie IKZE - 10% środków zgromadzonych na rachunku oszczędzającego, jednak nie mniej niż 50 zł.

 

Prospekt informacyjny DFE PZU

Przed założeniem IKE w DFE PZU pamiętaj, że DFE PZU udostępnia Prospekt informacyjny, który znajdziesz poniżej.

Raz w roku ogłaszamy nasz Prospekt informacyjny, który zawiera statut DFE PZU,  informacje o wynikach działalności inwestycyjnej DFE PZU oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe DFE PZU. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego DFE PZU wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez DFE PZU stopy zwrotu.

Zobacz Prospekt informacyjny DFE PZU

Zobacz deklarację zasad polityki inwestycyjnej DFE PZU

Dlaczego warto

 • Oszczędzasz dodatkowe pieniądze na przyszłość.
 • Nie płacisz podatku od osiągniętego zysku w przypadku wypłaty środków po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia po spełnieniu dodatkowych warunków.
 • Możesz przystąpić do IKE całkowicie zdalnie przez Internet (bez konieczności podpisywania papierowych formularzy).
 • Wszystkie środki należą do Ciebie i podlegają dziedziczeniu.
 

Dane finansowe/notowania

Notowania DFE PZU

Sprawdź bieżące notowania

Dane finansowe DFE PZU

Roczna struktura aktywów DFE PZU

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego

Sprawozdania WZA

Jak założyć IKE w DFE PZU

przez internet

Przystąp online

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest IKE?

  Skrót IKE oznacza Indywidualne Konto Emerytalne. IKE to produkt emerytalny, który pozwala samodzielnie budować poduszkę finansową na jesień życia. IKE obok IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) oraz OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny) tworzą III filar systemu emerytalnego  – wpłaty do każdego z tych produktów są odprowadzane dobrowolnie, a gromadzony kapitał jest prywatny i podlega dziedziczeniu.

 • Jak otworzyć IKE w DFE PZU?

  IKE  może stanowić rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania. 

  IKE w DFE PZU możesz założyć przez Internet wystarczy,  że wypełnisz formularz na naszej stronie https://socofe.pzu.pl/dodaj-ike albo na koncie online dla Klientów posiadających IKZE w DFE PZU. Pamiętaj, aby przed założeniem IKE w DFE PZU zapoznać się z prospektem informacyjnym DFE PZU, który zawiera m.in. statut DFE PZU, informacje o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, informacje o wynikach działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu. Prospekt informacyjny DFE PZU dostępny jest na stronie pzu.pl. Przed zawarciem umowy zapoznaj się także z Informacją dotycząca Art. 6 Rozporządzenia UE nr 2019/2088.

 • Kto może wpłacać na IKE?

  Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 16 lat. W przypadku osób małoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na IKE uwarunkowane jest koniecznością osiągnięcia dochodów na podstawie umowy o pracę. Oszczędzającym na IKE może być każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w przepisach prawa. 

  IKE może założyć każdy bez względu na to, czy posiada już  IKZE/PPE/PPK albo OIPE.

  Nie możesz mieć wspólnego IKE z inną osobą, np. małżonkiem, czy z dzieckiem.

  Możesz mieć tylko jedno IKE – przy składaniu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie IKE osoba przystępująca składa oświadczenie, że:

  • nie gromadzi środków na IKE w innej instytucji finansowej oraz że w tym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego 

  albo

  • posiada IKE w innej instytucji, wskazuje nazwę i potwierdza, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.
 • Jakie opłaty pobieramy?

  Opłata od wpłaty – pobieramy ją od każdej wpłaty na IKE (z wyłączeniem okresów promocyjnych):

  Stawka opłaty Okres od dnia wpływu pierwszej wpłaty na rachunek IKE Oszczędzającego
  3,4% od 0 do 5 lat (przez pierwsze 5 lat od pierwszej wpłaty)
  2,9% od 6 do 10 lat
  2,4% od 11 do 15 lat
  1,0% powyżej 15 lat


  Staż osoby, która otworzy IKE w DFE PZU, a posiada już założone wcześniej IKZE w DFE PZU i dokonywała wpłat, jest liczony od pierwszej wpłaty na IKZE, a nie IKE. Jest to korzystne dla osób, które już wcześniej zaufały DFE PZU.

  Opłata za zarządzanie ma 2 składowe stałą i zmienną:

  • opłata stała w skali roku – nie wyższa niż 2,99% średniej wartości aktywów netto DFE PZU w danym roku,
  • opłata zmienna – za wyniki lepsze od benchmarku.

  Opłata dodatkowa 10% wartości rachunku IKE, jednak nie mniej niż 50 zł. Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy:

  • wypowiesz umowę (czyli dokonasz zwrotu),
  • wypłacisz pieniądze z IKE (czyli dokonasz wypłaty),
  • przeniesiesz pieniądze na IKE do innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego albo do OPIE (czyli dokonasz wypłaty transferowej).
 • Jak wpłacać pieniądze na IKE?

  Wpłaty na IKE w DFE PZU są dobrowolne. Oszczędzający może dokonywać wpłat w dogodnym dla siebie terminie  – np. raz w miesiącu, raz na kwartał, kilka razy lub raz w roku. Minimalna wpłata na IKE w DFE PZU wynosi 50 zł. Oszczędzający wpłaca środki na indywidualny rachunek bankowy do wpłat wskazany w umowie o prowadzenie IKE.

  Roczny limit wpłat na IKE jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W 2024 r. na IKE możesz wpłacić maksymalnie  23 472 zł.

  Jeżeli oszczędzający przekroczy roczny limit wpłat na IKE – Fundusz zwróci nadpłatę na rachunek, z którego dokonano wpłaty.

  Jeżeli oszczędzający nie wykorzysta rocznego limitu wpłat w danym roku  to nie może go przenieść na kolejny rok. W nowym roku będzie obowiązywał nowy limit.

  Na IKE w DFE PZU możesz wpłacać w wybrany przez Ciebie sposób:

  przelewem (swój indywidualny numer rachunku bankowego znajdziesz na umowie), przekazem pocztowym.

  Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, znajdują się w prospekcie informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

  Czy na IKE muszę wpłacać regularnie?

  Możesz dokonywać wpłat w dowolnym wybranym przez siebie momencie. Nie ma wymogu regularnych wpłat. Warto jednak wpłacać regularnie nawet niewielkie wpłaty, nie mniejsze niż 50 zł.  

  Gdy sytuacja finansowa nie pozwala na dokonywanie wpłat, po prostu ich nie dokonujesz. Wpłaty możesz wznowić w dowolnym czasie.

 • Jak zmienić dane osobowe?

  Zmianę danych osobowych zgłoś  na piśmie – możesz skorzystać z Formularza zmiany danych dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

  • wyślij informację na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   skrytka pocztowa 16
   02-696 Warszawa 113

  Część danych osobowych i dane kontaktowe możesz zmienić także po zalogowaniu na koncie online. Zmiany wprowadzone online wymagają zatwierdzenia kodem jednorazowym.

  Dane kontaktowe: adres email. numer telefonu, adres do korespondencji możesz zmienić także dzwoniąc na infolinię 801 102 102 po podaniu numeru rachunku oraz numeru PIN/TelePIN.

 • Czy oszczędności na IKE są dziedziczone?

  Oszczędności są własnością oszczędzającego i są dziedziczone. Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych środków.

  Na umowie można wskazać osoby uprawnione. Nie muszą być członkami rodziny. W przypadku  Twojej śmierci  środki zgromadzone na rachunku IKE zostaną wypłacone osobom uprawnionym.  Jeśli nie wskażesz osób uposażonych, prawo do wypłaty nabywają  spadkobiercy.

 • Jak wskazać lub zmienić uposażonych?

  W każdej chwili możesz zmienić  dyspozycję np. wskazać inne osoby uprawnione.

  Warto aktualizować dane uposażonych, ponieważ:

  • Twoje pieniądze otrzyma ta osoba, którą wskażesz 
  • jeśli dane osoby uposażonej będą aktualne, szybciej wypłacimy jej pieniądze,
  • wyznaczona przez Ciebie osoba uniknie postępowania spadkowego.

  Dane osób uposażonych zmienisz: 

  • w formie pisemnej, możesz skorzystać z formularza zmiany danych. Pismo albo formularz prześlij na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   skrytka pocztowa 16
   02-696 Warszawa 113

  albo 

 • Jak zmienić IKE w innej instytucji na IKE w DFE PZU?

  Należy podpisać umowę z DFE PZU. Następnie DFE PZU wyśle potwierdzenie zawarcia umowy, które razem z wnioskiem o wypłatę transferową należy złożyć w instytucji prowadzącej dotychczasowe IKE. Gdy środki zostaną przeniesione z dotychczasowego IKE do DFE PZU, oszczędzający może dokonywać wpłat na swoje IKE w DFE PZU.

 • Czy transfer środków z DFE PZU do innego IKE jest płatny?
  • Jeśli upłynęło 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie IKE, przeniesienie środków z jednego IKE do drugiego nie wiąże się z opłatami.
  • Jeżeli od daty zwarcia umowy o prowadzenie IKE w DFE PZU upłynęło mniej niż 12 miesięcy, Fundusz pobierze opłatę dodatkową w wysokości równej 10% wartości środków zgromadzonych na IKE, jednak nie mniej niż 50 zł.
 • Jak uzyskać hasło do konta on-line?

  Hasło do konta ustawisz samodzielnie na tej stronie, należy je następnie zatwierdzić Kodem jednorazowym.

  Kod jednorazowy zamówisz:

  • wypełniając formularz internetowy w zakładce „Nie znam hasła” na tej stronie. Zamówienie zrealizujemy, o ile podasz: numer umowy, PESEL  a w przypadku jego braku data urodzenia, zgodne z danymi zapisanymi na Twoim rachunku IKE w DFE PZU. Kod jednorazowy wyślemy w formie wiadomości SMS na polski numer telefonu zapisany na Twoim rachunku. Jeśli nie posiadasz numeru telefonu kod wyślemy na Twój adres e-mail zapisany na rachunku;

  albo

  • kontaktując się z DFE PZU listownie, e-mailem lub telefonicznie. Wówczas Kod jednorazowy wyślemy na adres korespondencyjny zapisany na Twoim rachunku IKE.

  Po otrzymaniu Kodu jednorazowego na tej stronie ustaw hasło przy pierwszym logowaniu oraz zatwierdź je otrzymanym Kodem jednorazowym.

  Prawidłowe Hasło powinno składać się z co najmniej 12 (maksymalnie 20) znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne (?~!#$%^&*_- +|\;:’”<>,./). Zalogowanie następuje poprzez button „Zaloguj”.  

  Trzykrotne błędne podanie PIN, Hasła lub Kodu jednorazowego powoduje automatyczną blokadę dostępu do konta online. Aby odblokować konto należy zamówić nowy Kod jednorazowy.

 • Różnice pomiędzy produktami IKE, IKZE
  • Na IKZE wpłaty dokonane (w ramach limitu) w danym roku kalendarzowym możemy odliczyć od postawy opodatkowania w zeznaniu PIT za dany rok kalendarzowy. Na IKE przy wypłacie na rachunek bankowy oszczędzającego trafia całość kapitału gromadzonego na koncie (jeśli spełnione są warunki ustawowe do wypłaty), lecz wpłat nie można odliczać w ramach ulgi podatkowej.
  • Po zwrocie środków, posiadacz IKZE musi rozliczyć samodzielnie wypłacane środki w zeznaniu PIT za dany rok kalendarzowy (jako dochody z innych źródeł). W przypadku IKE zwrot środków wiąże się z pobraniem przez Fundusz i odprowadzeniem do Urzędu Skarbowego  ryczałtowego podatku od dochodów kapitałowych. Takiemu opodatkowaniu podlega również uzyskany dochód w przypadku częściowego zwrotu.
  • Z IKE Oszczędzający może wypłacić środki po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: dokonywania wpłat w 5 dowolnych latach albo dokonania ponad połowy wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.
  • Z IKZE Oszczędzający może wypłacić środki po ukończeniu 65. roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
  • Na IKE można przenieść  środki z PPE (pracowniczego programu emerytalnego)/ PPK (pracowniczego programu kapitałowego)/ OIPE (ogólnoeuropejskiego indywidualnego programu emerytalnego)– wtedy mowa o tzw. wypłacie transferowej do IKE.
  • Na IKZE wypłata transferowa możliwa tylko z IKZE.
  • Z IKE jest możliwy częściowy zwrot środków.
  • Z IKZE w ramach zwrotu wypłacany jest cały kapitał – nie ma możliwości zwrotu częściowego tak jak w IKE.
 • Jak zgłosić reklamację?

  Możesz złożyć reklamację w wybrany przez Ciebie sposób:

  • wypełnij formularz internetowy zgłoszenie reklamacji,
  • wyślij e-mail na adres kontakt@pzu.pl lub reklamacje@pzu.pl 
  • wyślij pismo na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   skrytka pocztowa 16
   02-696 Warszawa 113
  • zadzwoń pod numer 801 102 102,
  • napisz na czacie na stronie pzu.pl.

  Podaj w treści reklamacji dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszany problem:

  • imię i nazwisko /nazwę firmy,
  • PESEL/REGON,
  • adres/siedzibę firmy,
  • nr umowy,
  • nr telefonu/adres e-mail (dane nieobowiązkowe),
  • opis przedmiotu reklamacji. Dopisz, że reklamacja dotyczy PTE PZU.

  Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji, poinformuj nas o tym.

  Jak rozpatrujemy reklamacje?

  1. Dokładnie zbadamy okoliczności sprawy i sprawdzimy, czy zastrzeżenia są zasadne. Następnie formułujemy nasze stanowisko oraz podejmujemy kroki, które pozwolą usunąć uchybienia.

  2. Reklamację rozpatrzymy – nie później niż w 30 dni od daty jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach rozpatrywanie reklamacji może trwać dłużej. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia i nowym terminie. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

  3. Odpowiedź prześlemy pocztą tradycyjną lub na Twój wniosek pocztą elektroniczną. Na Twoją prośbę możemy również napisać odpowiedź dużą czcionką.

  4. W odpowiedzi zawrzemy:

  • uzasadnienie i podstawę prawną – chyba, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z Twoją wolą,
  • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, a zwłaszcza wskazanie odpowiednich fragmentów umowy oraz stosownych przepisów prawa – chyba że nie wymaga tego charakter sprawy,
  • wskazanie osoby, która przygotowała odpowiedź (imię, nazwisko, stanowisko).

  5. Jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią, możesz:

  • wystąpić o ponowne rozpatrzenie skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na skargę,
  • wystąpić w wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego – dotyczy osób fizycznych,
  • zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów – dotyczy konsumentów,
  • złożyć odwołanie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego,

  Wszystkie zgłoszenia – zgodnie z przepisami prawa – rejestrujemy w wewnętrznej elektronicznej bazie reklamacji. 
  Informację o zasadach rozpatrywania reklamacji w PZU może Ci przekazać nasz pracownik. Zasady rozpatrywania skarg w PTE PZU określa Regulamin.

  PTE PZU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Informację o zasadach przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w PZU przygotowano zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 • Jak wypłacić pieniądze zgromadzone na IKE w DFE PZU?

  Środki bez podatku możesz wypłacać po ukończeniu 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie wpłat ponad połowy wartości środków nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. 

  Gdy spełnisz te kryteria, możesz korzystać z preferencji podatkowych IKE – z wypłacanych środków nie jest potrącany ryczałtowy podatek od dochodów kapitałowych. 

  Czy można wypłacić część pieniędzy z IKE?

  Tak, możesz dokonać częściowego zwrotu z IKE, przy czym minimalna kwota takiego zwrotu wynosi 100 zł. 

  W przypadku częściowego zwrotu z IKE od dochodu oszczędzającego pobierany jest 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. 

  Jeśli w wyniku realizacji częściowego zwrotu na rachunku pozostałoby mniej niż 100 zł, realizowany jest zwrot całkowity.

  Jak możesz wypłacić pieniądze, które zgromadziłeś na IKE w DFE PZU?

  • Prześlij pisemny wniosek o wypłatę na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   skrytka pocztowa 16
   02-696 Warszawa 113

  Złóż pisemny wniosek o wypłatę osobiście w Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.
  Jeśli spełniasz warunki do wypłaty pieniądze otrzymasz w ciągu 14 dni jednorazowo lub w ratach.

 • Bezpośrednia obsługa klientów.

  Bezpośrednia obsługa klientów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU (OFE PZU) i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE PZU) odbywa się w siedzibie Pekao Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Postępu 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.  wyłącznie po uprzednim umówieniu pod numerem 801 102 102.

  Zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu. Informacje o DFE PZU możesz  znaleźć bez wychodzenia z domu na:

  • Koncie online
   W każdej chwili masz dostęp do swojego prywatnego konta online.  Za jego pośrednictwem, po zalogowaniu na stronie pzu.pl  możesz sprawdzać stan środków zgromadzonych w DFE PZU, a także zaktualizować część swoich  danych.
  • Infolinia:
   Jesteśmy do  dyspozycji pod numerami naszej infolinii: 801 102 102 oraz 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora).
  • Poświadczanie dokumentów:
   Kopie dokumentów wymagające poświadczenia za zgodność z oryginałem można poświadczyć:
   • u notariusza,
   • w urzędzie, który wydał dokument,
   • w siedzibie Pekao Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Postępu 21, po wcześniejszym umówieniu pod numerem 801 102 102
  • Kontakt korespondencyjny:
   Korespondencję prosimy kierować na nasz adres korespondencyjny: 
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,
   skrytka pocztowa 16,
   02-696 Warszawa 113.

Pokaż więcejZwiń

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Zasady funkcjonowania IKE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

DFE PZU dokłada wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie dają żadnej gwarancji uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

IKZE w DFE PZU

IKZE w DFE PZU

Jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość oraz korzystać z corocznej ulgi podatkowej w deklaracji PIT. Środki wpłacone na IKZE są inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną DFE PZU. Opłaty maleją wraz rosnącym stażem w DFE PZU, a dodatkowo otrzymujesz oferty promocyjne dotyczące okresowego zwolnienia z opłat od wpłacanych środków pieniężnych.

 
Zamknij