KOMUNIKAT – INFORMACJA DODATKOWA

DO OGÓLNYCH WARUNKÓW:

  • DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY
  • DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS
  • DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NA DRODZE LUB W PRACY – USŁUGI MEDYCZNE
  • DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA W RAZIE WYPADKU
  • GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU W RAZIE WYPADKU

W razie zgłoszenia roszczenia z tytułu wypadku przy pracy podejmujemy działania w celu ustalenia stanu faktycznego, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia. Sprawdzamy, czy dany wypadek nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności lub poleceń przełożonych w ramach istniejącego pomiędzy nim a pracodawcą lub podmiotem zlecającym pracę stosunku prawnego, z tytułu którego istnieje prawny obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawowym dokumentem do ustalenia odpowiedzialności jest protokół powypadkowy. Jeśli go nie otrzymamy, okoliczność istnienia stosunku prawnego pomiędzy pracodawcą lub podmiotem zlecającym pracę a ubezpieczonym sprawdzimy na podstawie innych dokumentów. Nie ma znaczenia dla oceny naszej odpowiedzialności okoliczność, czy składki na ubezpieczenie wypadkowe były faktycznie za ubezpieczonego odprowadzane.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij