KOMUNIKAT – INFORMACJA DODATKOWA

DO OGÓLNYCH WARUNKÓW:

  • DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY
  • DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS
  • DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NA DRODZE LUB W PRACY – USŁUGI MEDYCZNE
  • DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA W RAZIE WYPADKU
  • GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU W RAZIE WYPADKU

W razie zgłoszenia roszczenia z tytułu wypadku przy pracy podejmujemy działania w celu ustalenia stanu faktycznego, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia. Sprawdzamy, czy dany wypadek nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności lub poleceń przełożonych w ramach istniejącego pomiędzy nim a pracodawcą lub podmiotem zlecającym pracę stosunku prawnego, z tytułu którego istnieje prawny obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawowym dokumentem do ustalenia odpowiedzialności jest protokół powypadkowy. Jeśli go nie otrzymamy, okoliczność istnienia stosunku prawnego pomiędzy pracodawcą lub podmiotem zlecającym pracę a ubezpieczonym sprawdzimy na podstawie innych dokumentów. Nie ma znaczenia dla oceny naszej odpowiedzialności okoliczność, czy składki na ubezpieczenie wypadkowe były faktycznie za ubezpieczonego odprowadzane.

Zamknij