Źródła prawa ubezpieczeniowego

1) Kodeksy:

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (tj. z 2009 r., Dz. U. Nr 217, poz. 1689, z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);

 

2) ustawy ubezpieczeniowe, w szczególności:

a) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne (Dz. U. 2015 poz. 1844 z późn. zm.);

ustawa ta określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz warunki wykonywania działalności reasekuracyjnej, a także warunki wykonywania zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego oraz organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego,

b) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.);

ustawa ta określa w szczególności zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

c) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.);

ustawa ta określa organizację nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz zasady działania Rzecznika Ubezpieczonych,
d) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.);

ustawa ta określa zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych,

e) ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.);

ustawa ta określa w szczególności zasady stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie oraz zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie;

 

3) inne ustawy, w szczególności:
a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. z 2011 r., Dz. U. Nr 231, poz. 1376), 
b) ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. z 2011 r., Dz. U. Nr 41, poz. 213),
c) ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.),
d) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), 
e) ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. z 2008 r., Dz. U. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.),
f) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn. zm.),
g) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),
h) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
i) ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z 2008 r., Dz. U. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.),
j) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268,  z późn. zm.);
k) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651,  z późn. zm.);

 

4) akty prawne wykonawcze do ustaw wymienionych w pkt 2 i 3.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij