Prawo ubezpieczeniowe

Źródła prawa ubezpieczeniowego

1) Kodeksy:

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

b) ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski.
 

2) ustawy ubezpieczeniowe, w szczególności:
a) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
ustawa ta określa:

 • warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz warunki wykonywania działalności reasekuracyjnej, 
 • zasady wykonywania zawodu aktuariusza, 
 • zasady sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach,
 • zasady organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.
   

b) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

 • ustawa ta określa organizację nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego,

c) ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
ustawa ta określa: 

 • zasady sprawowania nadzoru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego,
 • zasady objęcia nadzorem uzupełniającym innych podmiotów działających w konglomeracie finansowym, w tym dominujących podmiotów nieregulowanych,
 • zasady współpracy w zakresie sprawowania nadzoru uzupełniającego krajowego organu nadzoru z zagranicznymi organami nadzoru.

d) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
ustawa ta określa: 

 • zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ww. umów ubezpieczeń i konsekwencje niespełnienia tego obowiązku,
 • podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne, niż ww. umowy ubezpieczeń obowiązkowych,
 • zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

e) ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
ustawa ta określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji
f) ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ustawa ta określa: 

 • zasady stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie,
 • zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie,
 • zasady udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

3) inne ustawy nakładające obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (głównie ubezpieczenia OC) regulujące zasady wykonywania określonego zawodu lub świadczenia określonego rodzaju usług, na przykład:
a) ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych,
b) ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
c) ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
d) ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
e) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
f) ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
g) ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie,
h) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
i) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
j) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
k) ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
l) ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
m) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
n) ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
o) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

4) akty prawne wykonawcze do ustaw wymienionych w pkt 2 i 3.

Zamknij