Ujawnienia SFDR

Informacje Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”)

Wprowadzenie

Rozporządzenie SFDR wprowadza jednolite w ramach Unii Europejskiej wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółki Akcyjnej (dalej także „Spółka” lub „TFI PZU SA”) jest objęte zakresem stosowania Rozporządzenia SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako spółka zarządzająca przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (spółka zarządzająca UCITS), zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz podmiot świadczący usługi zarządzania portfelem. TFI PZU SA jest objęte zakresem stosowania Rozporządzenia SFDR również jako doradca finansowy, tj. jako podmiot świadczący usługi doradztwa inwestycyjnego.

TFI PZU SA wchodzi w skład Grupy PZU. Mając na uwadze rosnącą istotność tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatu, a także ich znaczenie dla branży finansowej, PZU SA przyjął strategię ESG1 „Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024, która określa kierunek działań mających zapewnić zrównoważony wzrost ekonomiczny TFI PZU SA, z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego.

Jednym z kluczowych działań wspierających realizację celów strategii ESG „Rozwój w równowadze” w 2021 roku było opracowanie i przyjęcie polityki zrównoważonego inwestowania.

TFI PZU SA postrzega czynniki ESG w dwóch uzupełniających się perspektywach:

• wpływu na rozwój, wyniki lub sytuację podmiotu, w który dokonano inwestycji oraz na wartość finansową inwestycji (tzw. istotność „finansowa”), czyli ryzyk dla zrównoważonego rozwoju2,

• zewnętrznego wpływu działalności podmiotu lub inwestycji na czynniki ESG (tzw. istotność „środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego”), czyli skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju3.

Spółka oferuje aktualnie następujące produkty, które promują aspekt środowiskowy lub społeczny albo mają na celu zrównoważone inwestycje:

- subfundusz inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, który promuje aspekt środowiskowy (art. 8 Rozporządzenia SFDR, fundusz indeksowy),

- subfundusz inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej, który promuje aspekt środowiskowy (art. 8 Rozporządzenia SFDR, fundusz indeksowy),

- subfundusz inPZU Zielone Obligacje, który ma na celu zrównoważone inwestycje (art. 9 Rozporządzenia SFDR, fundusz indeksowy),

- subfundusz PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju, który promuje aspekt środowiskowy lub społeczny (art. 8 Rozporządzenia SFDR, fundusz aktywnie zarządzany),

- subfundusz PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, który promuje aspekt środowiskowy lub społeczny (art. 8 Rozporządzenia SFDR, fundusz aktywnie zarządzany).

 

1  Gdzie E oznacza environmental – środowiskowe, S- social responsibility – społeczną odpowiedzialność, G- corporate governance – ład korporacyjny

2 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji

3 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu

Informacja dotycząca Art. 3

Jak wprowadzamy do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Przejrzystość w zakresie strategii TFI PZU SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju2 w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

TFI PZU SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te są uwzględniane m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej, jak również na poziomie zarządzania całym portfelem instrumentów.

 

Przejrzystość w zakresie strategii TFI PZU SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju2 w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

TFI PZU SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te są uwzględniane m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej.

2 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Informacja dotycząca Art. 4

Dlaczego nie bierzemy pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) na poziomie TFI PZU jako podmiotu

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju4 na poziomie podmiotu.

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

TFI PZU SA nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi ani przy zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, czyli nie bierze pod uwagę pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu.

Główną przyczyną takiego postępowania jest fakt, że statuty funduszy i subfunduszy zarządzanych przez TFI PZU SA nie przewidują celu w postaci łagodzenia głównych niekorzystnych skutków inwestycji. Statuty funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych przewidują dla poszczególnych funduszy i subfunduszy cele inwestycyjne spośród celów wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie przewidują celu w postaci łagodzenia głównych niekorzystnych skutków inwestycji.

TFI PZU SA bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie sześciu produktów:

- przy zarządzaniu funduszem inwestycyjnym inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii,

- przy zarządzaniu funduszem inwestycyjnym inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej,

- przy zarządzaniu funduszem inwestycyjnym inPZU Zielone Obligacje,

- przy zarządzaniu funduszem inwestycyjnym PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju,

- przy zarządzaniu funduszem inwestycyjnym PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju,

- przy zarządzaniu portfelami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na zlecenie PZU Życie SA.

Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu inPZU Zielone Obligacje za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.

Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii za 2022 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla portfeli ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarządzanych na zlecenie PZU Życie SA za 2022 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.

TFI PZU SA nie wyklucza w przyszłości zmiany statutów zarządzanych funduszy i wprowadzenia dla wybranych funduszy lub subfunduszy celu w postaci brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu tymi funduszami lub subfunduszami, jak również nie wyklucza w przyszłości zmiany umów o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, tak aby przewidywały cel w postaci łagodzenia głównych niekorzystnych skutków inwestycji. W takim przypadku opis dotyczący negatywnych skutków będzie obejmował zarówno opis negatywnych skutków, jak i procedur wprowadzonych w celu złagodzenia tych skutków.

 

Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego

Przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego nie bierze się pod uwagę niekorzystnych skutków takich usług dla czynników zrównoważonego rozwoju

TFI PZU SA nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Główną przyczyną takiego postępowania jest fakt, że umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nie przewidują celu w postaci łagodzenia głównych niekorzystnych skutków inwestycji.

TFI PZU SA nie wyklucza w przyszłości zmiany umów o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, tak aby przewidywały cel w postaci łagodzenia głównych niekorzystnych skutków inwestycji. W takim przypadku opis dotyczący negatywnych skutków będzie obejmował zarówno opis negatywnych skutków, jak i procedur wprowadzonych w celu złagodzenia tych skutków.

 

4 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu

Informacja dotycząca Art. 5

Jak wprowadzamy do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w polityce wynagradzania Zarządu TFI PZU

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Polityka wynagradzania Zarządu TFI PZU SA została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Towarzystwa, wśród których mogą być uwzględniane: poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się spółki do ochrony środowiska.

Roczne cele zarządcze Członków Zarządu TFI PZU SA, których ocena realizacji przekłada się bezpośrednio na wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego, od 2021 roku uwzględniają również realizację celów strategicznych ESG. W strategii ESG zostały zdefiniowane kluczowe inicjatywy i ambicje określające aktywność Towarzystwa w sferze czynników środowiskowych, społecznych, ładu zarządczego, a także wskaźniki efektywności w tych obszarach. Cele strategiczne ESG obejmują działania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu, poprawy jakości życia społeczeństwa oraz zapewnienia najwyższych standardów zarządczych i zasad ładu korporacyjnego.

Informacja dotycząca Art. 7

Jak bierzemy pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w „odpowiedzialnych” funduszach i portfelach TFI PZU

Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu inPZU Zielone Obligacje za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej za 2023 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.

Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla funduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii za 2022 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.
Informacje wynikające z art. 7 Rozporządzenia SFDR dla portfeli ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarządzanych na zlecenie PZU Życie SA za 2022 rok. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu.

Informacja dotycząca Art. 12

Jakie zmiany wprowadzaliśmy w ujawnieniach SFDR

Informacja dot. Art. 12: Wyjaśnienie zmian ujawnień

10 marca 2022 r. opublikowano pierwsze ujawnienia.

30 czerwca 2021 r. zmieniono informację dot. Art. 4. Zmiana była spowodowana faktem, że TFI PZU SA rozpoczęło branie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu portfelami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na zlecenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA. Oprócz tego wprowadzono zmiany redakcyjne w całej treści ujawnień.

12 kwietnia 2022 r. zmieniono Wprowadzenie. Zmiana była spowodowana zmianą stanu faktycznego - opracowaniem i przyjęciem w 2021 roku polityki zrównoważonego inwestowania oraz włączeniem do oferty TFI PZU SA subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii.

1 czerwca 2022 r. zmieniono informację dot. Art. 5. Zmiana była spowodowana zmianą stanu faktycznego.

29 grudnia 2022 r. w treści ujawnień wprowadzono zmiany związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Delegowanego.

27 czerwca 2023 r. zmieniono wprowadzenie do ujawnień, zmieniono ujawnienie z art. 4 na poziomie podmiotu, dodano ujawnienie z art. 7 dla produktu: portfele UFK zarządzane na zlecenie PZU Życie SA, zmieniono ujawnienie z art. 10 dla produktu: fundusz inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii.

2 października 2023 r. zmieniono wprowadzenie do ujawnień, zmieniono ujawnienie z art. 4 na poziomie podmiotu, dodano ujawnienia z art. 7 i z art. 10 dla produktów: fundusz inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej, fundusz inPZU Zielone Obligacje.

4 listopada 2023 r. zmieniono wprowadzenie do ujawnień, zmieniono ujawnienie z art. 4 na poziomie podmiotu, dodano ujawnienia z art. 7 i z art. 10 dla produktów: fundusz PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, fundusz PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju.