Ujawnienia SFDR

Oświadczenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”).

Warszawa, data aktualizacji informacji: 1 czerwca 2022 r.

 

Wprowadzenie

Rozporządzenie SFDR wprowadza jednolite w ramach Unii Europejskiej wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółki Akcyjnej (dalej także „Spółka” lub „TFI PZU SA”) jest objęte zakresem stosowania Rozporządzenia SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako spółka zarządzająca przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (spółka zarządzająca UCITS), zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz podmiot świadczący usługi zarządzania portfelem. TFI PZU SA jest objęte zakresem stosowania Rozporządzenia SFDR również jako doradca finansowy, tj. jako podmiot świadczący usługi doradztwa inwestycyjnego.

TFI PZU SA wchodzi w skład Grupy PZU. Mając na uwadze rosnącą istotność tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatu, a także ich znaczenie dla branży finansowej, PZU SA przyjął strategię ESG„Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024, która określa kierunek działań mających zapewnić zrównoważony wzrost ekonomiczny TFI PZU SA, z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego.

Jednym z kluczowych działań wspierających realizację celów strategii ESG „Rozwój w równowadze” w 2021 roku było opracowanie i przyjęcie polityki zrównoważonego inwestowania.

Spółka oferuje subfundusz inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, który promuje aspekt środowiskowy. Spółka nie oferuje innych produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, albo mających na celu zrównoważone inwestycje. Spółka nie wyklucza wprowadzenia i oferowania dalszych takich produktów w przyszłości.

 Gdzie E oznacza environmental – środowiskowe, S- social responsibility – społeczną odpowiedzialność, G- corporate governance – ład korporacyjny

Informacja dotycząca Art. 3

Przejrzystość w zakresie strategii TFI PZU SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju2 w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

TFI PZU SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te są uwzględniane m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej, jak również na poziomie zarządzania całym portfelem instrumentów.

 

Przejrzystość w zakresie strategii TFI PZU SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju2 w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

TFI PZU SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te są uwzględniane m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Informacja dotycząca Art. 4

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju3  na poziomie podmiotu.

a) Podsumowanie

TFI PZU SA bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu portfelami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) na zlecenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej (dalej także „PZU Życie SA”).

Środki UFK są lokowane w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów korporacyjnych (np. akcje lub obligacje korporacyjne) lub przez państwa i organizacje międzynarodowe (np. obligacje skarbowe), albo w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Informacje na temat strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników dla decyzji inwestycyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych są opisane w podrozdziale (b).

TFI PZU SA podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się treścią umowy o zarządzanie, w tym celami inwestycyjnymi portfeli, przyjętymi benchmarkami, analizą wartości instrumentów finansowych, zasadami dywersyfikacji lokat i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi. TFI PZU SA bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu portfelami UFK wyłącznie wtedy, jeżeli nie wpływa to niekorzystnie na oczekiwaną stopę zwrotu z portfela oraz na relację oczekiwanego zysku do ryzyka, oraz z zastrzeżeniem, że możliwość brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju jest ograniczona albo wyłączona w odniesieniu do produktów o zdefiniowanej polityce inwestycyjnej.

TFI PZU SA nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi ani przy zarządzaniu portfelami innymi niż portfele UFK PZU Życie SA.

TFI PZU SA nie wyklucza brania w przyszłości pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz przy zarządzaniu portfelami innymi niż portfele UFK PZU Życie SA.

b) Informacje na temat strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników

TFI PZU SA przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli UFK PZU Życie SA stosuje metodologię oceny (scoringu) emitentów instrumentów, w które inwestowane są zarządzane środki, pod względem kryteriów ESG.

Metodologia jest różna dla poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych opisanych poniżej.

Dla emitentów korporacyjnych, w których akcje lub obligacje korporacyjne są inwestowane środki, wykorzystywane są powszechnie dostępne wskaźniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego. Wskaźniki te obejmują m.in. emisję gazów cieplarnianych, politykę równych szans, udział członków rady nadzorczej spełniających kryteria niezależności itp. Dla każdego wskaźnika przyjęto odpowiednią wagę. Jeżeli dla emitenta nie jest dostępna określona liczba wskaźników, wykorzystywana jest średnia dostępnych scoringów nadanych przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty.

Dla państw i organizacji międzynarodowych, w których instrumenty dłużne są inwestowane środki, wykorzystywane są powszechnie dostępne wskaźniki środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania, publikowane m.in. przez wybrane organizacje międzynarodowe. Wskaźniki te obejmują m.in. ocenę stanu ochrony środowiska, ocenę wrażliwości na zmiany klimatu, wskaźniki rozwoju społecznego, ocenę powszechności zjawisk korupcyjnych itp. Dla każdego wskaźnika przyjęto odpowiednią wagę.

Każdemu emitentowi nadawana jest wewnętrzna ocena scoringowa, szacująca skutki działalności emitenta dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Nie są oceniane pod kątem skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Dla funduszy inwestycyjnych, których jednostki lub tytuły uczestnictwa są nabywane do portfeli UFK, bierze się pod uwagę, czy dany fundusz ma na celu zrównoważone inwestycje lub promuje aspekty związane z ESG. Ponadto, bierze się pod uwagę, czy towarzystwo funduszy inwestycyjnych uwzględnia główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz czy ujawnia ich wymiar zgodnie z projektem RTS do Rozporządzenia SFDR.

c) Opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i opis wszelkich podjętych w odniesieniu do nich oraz, w stosownych przypadkach, planowanych działań

Główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju określone w projekcie regulacyjnych standardów technicznych do Rozporządzenia SFDR to:

(i)              w przypadku emitentów korporacyjnych, emitujących akcje i obligacje korporacyjne: m.in. emisja gazów cieplarnianych, ślad węglowy, wysoka energochłonność, negatywny wpływ na bioróżnorodność, produkcja niebezpiecznych odpadów, łamanie praw pracowniczych, produkcja lub sprzedaż kontrowersyjnych rodzajów broni, nieuzasadniona luka między płacami kobiet i mężczyzn, uczestnictwo w korupcji itp.;

(ii)            w przypadku państw i organizacji międzynarodowych, emitujących instrumenty dłużne: emisja gazów cieplarnianych i naruszenia praw człowieka przez te państwa;

(iii)           w przypadku aktywów nieruchomościowych: uczestnictwo w wydobyciu, przetwarzaniu i transporcie paliw kopalnych, nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej.

TFI PZU SA jest świadome, że podejmowane decyzje inwestycyjne mogą mieć zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przykładem korzystnego wpływu może być decyzja udziału instrumentów emitentów, którzy wywierają istotny niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, w portfelach funduszy poniżej ich udziału w indeksach odniesienia (benchmarkach). Korzystny wpływ może mieć również działalność TFI PZU SA jako akcjonariusza spółek, taka jak dialog ze spółkami oraz głosowanie na walnych zgromadzeniach.

TFI PZU SA, zarządzając środkami w ramach UFK PZU Życie SA, podejmuje działania zmierzające do zbierania danych oraz ustalania informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju wynikających z działalności podmiotów, w których instrumenty są inwestowane środki. Obecnie informacje te zbierane są na podstawie dostępnych źródeł i zestawień, w tym wskaźników i scoringów opracowywanych przez zewnętrzne podmioty, w sposób opisany w podrozdziale (b).

Po wejściu w życie regulacyjnych standardów technicznych do Rozporządzenia SFDR, TFI PZU SA zgodnie z tymi regulacjami będzie publikowało dane liczbowe dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju.

TFI PZU SA podjęło działania w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Działania te polegały na opracowaniu metodologii brania pod uwagę tych skutków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, opisanej w podrozdziale (b), przy zarządzaniu portfelami UFK PZU Życie SA.

TFI PZU SA planuje podejmowanie dalszych działań, w szczególności zbieranie bardziej szczegółowych danych i informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) Krótkie podsumowania polityk dotyczących zaangażowania

TFI PZU SA w ramach świadczenia na rzecz PZU Życie SA usługi zarządzania portfelami lokuje, na podstawie ustaleń z PZU Życie SA i w jego imieniu, aktywa UFK w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek.

TFI PZU SA przekazuje corocznie PZU Życie SA informację dotyczącą zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami z PZU Życie SA, oraz sposobu, w jaki strategia ta i jej realizacja przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych z aktywów PZU Życie SA. Informacja ta zawiera m.in. opis czy, i w jaki sposób, TFI PZU SA podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o ocenę średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dokonano lokat.

e) Odniesienie do przestrzegania kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości oraz, w stosownych przypadkach, stopnia ich dostosowania do celów porozumienia paryskiego

Grupa PZU sporządza coroczne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych. Zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości (UoR), sprawozdanie obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Kapitałowej PZU i jej jednostki dominującej – PZU SA, zgodnie ze strukturą organizacji uwzględnioną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Sprawozdanie w ujęciu skonsolidowanym uwzględnia informacje i dane TFI PZU SA, które w rozumieniu art. 19a ust 3. Dyrektywy jako jednostka zależna od PZU SA i objęta sprawozdaniem PZU SA nie podlega obowiązkom samodzielnego raportowania wynikającym z art. 19a ust 1.

Sprawozdanie sporządzane jest przy uwzględnieniu międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards), międzynarodowych wytycznych raportowania zintegrowanego (International Integrated Reporting Council, IIRC), a także wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, z wyszczególnieniem zgłaszania danych dotyczących klimatu oraz rekomendacji Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD).

Sprawozdanie zawiera kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności oraz istotne informacje dotyczące zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i jest realizacją wymogów znowelizowanej UoR. Zmiana UoR w zakresie ujawnienia informacji niefinansowych miała miejsce 15 grudnia 2016 roku (weszła w życie 11 stycznia 2017 roku) i wynikała z transpozycji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

TFI PZU SA nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

TFI PZU SA nie wyklucza brania w przyszłości pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu.

Informacja dotycząca Art. 5

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Polityka wynagradzania Zarządu TFI PZU SA została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Towarzystwa, wśród których mogą być uwzględniane: poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się spółki do ochrony środowiska.

Roczne cele zarządcze Członków Zarządu TFI PZU SA, których ocena realizacji przekłada się bezpośrednio na wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego, od 2021 roku uwzględniają również realizację celów strategicznych ESG. W strategii ESG zostały zdefiniowane kluczowe inicjatywy i ambicje określające aktywność Towarzystwa w sferze czynników środowiskowych, społecznych, ładu zarządczego, a także wskaźniki efektywności w tych obszarach. Cele strategiczne ESG obejmują działania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu, poprawy jakości życia społeczeństwa oraz zapewnienia najwyższych standardów zarządczych i zasad ładu korporacyjnego.

Informacja dotycząca Art. 12

Informacja dot. Art. 12: Wyjaśnienie zmian ujawnień

10 marca 2022 r. opublikowano pierwsze ujawnienia.

30 czerwca 2021 r. zmieniono informację dot. Art. 4. Zmiana była spowodowana faktem, że TFI PZU SA rozpoczęło branie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu portfelami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na zlecenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA. Oprócz tego wprowadzono zmiany redakcyjne w całej treści ujawnień.

12 kwietnia 2022 r. zmieniono Wprowadzenie. Zmiana była spowodowana zmianą stanu faktycznego - opracowaniem i przyjęciem w 2021 roku polityki zrównoważonego inwestowania oraz włączeniem do oferty TFI PZU SA subfunduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii.

1 czerwca 2022 r. zmieniono informację dot. Art. 5. Zmiana była spowodowana zmianą stanu faktycznego.


 

Zamknij