PZU Centrum Operacji S.A

PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4 (dalej „Spółka”) utworzona została 29 czerwca 1998 roku.

W dniu 2 lipca 1998 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod firmą „AGT” Spółka Akcyjna pod nr RHB 54098, natomiast 26 września 2001 roku pod firmą PZU-CL Agent Transferowy Spółka Akcyjna została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043026.

W dniu 23 kwietnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany nazwy Spółki z PZU-CL Agent Transferowy Spółka Akcyjna na Centrum Informatyki Grupy PZU SA. W dniu 8 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany nazwy Spółki z Centrum Informatyki Grupy PZU SA na PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 kwietnia 2013 roku dokonało zmiany Statutu PZU Centrum Operacji SA.

Zmiany dotyczyły rozszerzenia zakresu działalności wykonywanej przez Spółkę o świadczenie usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz usług związanych z dokonywaniem rozliczeń kadrowo-płacowych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000 złotych i dzieli się na 50 000 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, w tym: 10 000 akcji imiennych serii A, 10 000 akcji imiennych serii B, 20 000 akcji imiennych serii C i 10 000 akcji imiennych serii D. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.

Spółka wchodzi w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU. Efektywnie wykorzystując swój potencjał oraz sukcesywnie rozszerzając zakres świadczonych usług  Spółka wspiera obecnie obsługę produktów zarówno o charakterze ochronnym, a także inwestycyjnym.
Spółka świadczy szeroki zakres usług dla spółek Grupy PZU począwszy od wydruków masowych i wysyłki korespondencji, poprzez prowadzenie wyspecjalizowanej zdalnej obsługi i wsparcia Klienta, rozwoju i utrzymywania systemów informatycznych, aż po usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

1) pomocniczych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno–rentowymi;
2) stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia, finansowych i inwestycyjnych oraz assistance;
3) Contact Center;
4) Data Center;
5) poligraficznych;
6) informatycznych;
7) prowadzenia ksiąg rachunkowych;
8) kadrowo-płacowych;
9) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

Informacje rejestrowe

PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4,

00-843 Warszawa 

NIP: 526-222-23-36

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000043026

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości

Komunikacja z akcjonariuszami

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

16.12.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043026 (dalej „Spółka”),na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spóła Akcyjna jako jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

26.11.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043026 (dalej „Spółka”),na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spóła Akcyjna jako jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

04.11.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043026 (dalej „Spółka”),na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spóła Akcyjna jako jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

14.10.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043026 (dalej „Spółka”),na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spóła Akcyjna jako jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

24.09.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043026 (dalej „Spółka”),na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spóła Akcyjna jako jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych.

Zamknij