Zrównoważony rozwój

Polityki i raporty

Aktualne

Polityka praw człowieka Grupy PZU

Grupa PZU stawia jako fundamentalną wartość współczesnego społeczeństwa poszanowanie praw i godności człowieka. Przestrzega ich, kierując się krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi zasadami postępowania dotyczącymi ochrony praw człowieka. Grupa PZU prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami poszanowania różnorodności. Dba o niedyskryminujący dostęp do swoich usług i produktów oraz w sposób transparentny i uczciwy buduje relacje biznesowe.

Polityka środowiskowa Grupy PZU

Grupa PZU jest świadoma zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych i zdaje sobie sprawę z potrzeby transformacji energetyczno–klimatycznej w Polsce. Dlatego prowadzi działalność biznesową w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska. Odpowiadając na oczekiwania rynku i interesariuszy, podejmuje działania na rzecz minimalizowania swojego śladu środowiskowego.

Polityka zrównoważonego inwestowania

PZU koncentruje się na tym, aby dostarczać maksymalnych korzyści klientom i akcjonariuszom, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby nasza działalność inwestycyjna odbywała się w sposób zrównoważony. Jesteśmy przekonani, że zrównoważone inwestowanie może zwiększać stopy zwrotu z inwestycji oraz wierzymy, że firmy stosujące zrównoważone praktyki biznesowe i wysokie standardy zarządzania odniosą sukces w przyszłości.

Dobre Praktyki Grupy PZU

Dobre Praktyki Grupy PZU zostały przyjęte jako jednolity wzorzec standardów przestrzeganych przez podmioty Grupy PZU. Stanowią one zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy Grupy PZU.

Kodeks Postępowania i Dobrych Praktyk ESG Dostawców Grupy PZU

Od Dostawców oczekujemy przestrzegania standardów i zasad, które sami stosujemy w działalności biznesowej. „Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU” jest zbiorem zasad zarówno dla Grupy PZU, jak i dla wszystkich jej Dostawców, a prowadzenie działalności zgodnie z niniejszym Kodeksem oraz promowanie jego wartości, jest istotnym kryterium kwalifikacji i oceny potencjalnych Dostawców.
Zamknij