Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator i dane kontaktowe Administratora i Inspektora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest PZU Pomoc SA z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Kamilem Marciniakiem:

 • drogą elektroniczną – na adres e-mail iodpomoc@pzu.pl, 
 • lub pisemnie – na adres PZU Pomoc SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. 

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu: 

 • przystąpienia oraz obsługi w ramach członkostwa w Klubie PZU Pomoc w Życiu –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, 
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz jego partnerów, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgoda; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w przypadku nieprzystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu lub po rozwiązaniu Klubu PZU Pomoc w Życiu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych, 
 • obrony przez ewentualnymi roszczeniami związanych z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość obrony przed kierowanymi do niego roszczeniami, 
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości. Dane osobowe Klubowiczów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie: wysyłania wiadomości e-mail (w zależności od zainteresowania wcześniej przedstawioną ofertą), zachowania na stronie internetowej Klubu/koncie klienta, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, daty urodzin, płci, wieku, faktu posiadania dziecka. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wykorzystywanie danych do badań, tworzenia strategii marketingowych oraz dostarczenia zindywidualizowanej reklamy. 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu. Bez podania danych osobowych przystąpienie nie jest możliwe. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. ​

Czas przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. Do celów marketingu wykorzystywane będą podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe pozyskane w przyszłości. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też brokerom ubezpieczeniowym , przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który  nadaje się do odczytu maszynowego; 
 • przesłania tych danych innemu administratorowi;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w  zakresie, w jakim podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
 • wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 326045, NIP 525-244-97-71,Wysokość kapitału zakładowego: 4 885 800 zł, kapitał wpłacony w całości, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Zamknij