Agent Transferowy

Firma: Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Adres: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności Agenta Transferowego

Podstawowym przedmiotem działalności Agenta Transferowego są usługi z zakresu przetwarzania danych oraz usługi zarządzania bazą danych klientów funduszy TFI PZU.

Zakres czynności realizowanych na rzecz funduszu przez Agenta Transferowego

  • prowadzenie rejestru uczestników,
  • obliczanie i ewidencjonowanie zbywanych i odkupywanych jednostek uczestnictwa – w tym obliczanie i pobieranie opłat manipulacyjnych wystawianie i przesyłanie potwierdzeń dokonania zbycia/ odkupienia jednostek i przesyłanie innej korespondencji związanej z członkostwem w funduszu,
  • prowadzenie punktu informacyjnego dla klientów funduszu – w tym udzielanie informacji o rejestrach, zasadach uczestnictwa w funduszach, prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
  • obsługa księgowa rachunków bankowych funduszy w zakresie wynikającym z prowadzenia rejestrów uczestników,
  • przygotowywanie i przekazywanie raportów wymaganych w związku z realizacją programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych raportów wymaganych przez fundusze, 
  • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących dystrybucję.

Depozytariusz

Firma: Deutsche Bank Polska S.A.

Adres: Budynek FOCUS, Al. Armii Ludowej  26, 00-609 Warszawa

 

Dla Funduszu inPZU SFIO:

Firma: Bank Pekao S.A.

Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa 

Zakres obowiązków depozytariusza wobec funduszy

Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników Funduszu.

Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadamiać Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu.

Depozytariusz występuje w imieniu Uczestników, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

Depozytariusz wytacza powództwo na wniosek Uczestnika Funduszu. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu.

Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), koszty procesu ponosi Uczestnik Funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego Uczestnika, które w przypadku przegrania procesu ponosi Depozytariusz.

W przypadku gdy Depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym Uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa powyżej, wystąpiło kilku Uczestników Funduszu, a szkoda każdego z uczestników spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków Towarzystwa i w ocenie Depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych Uczestników Funduszu, Depozytariusz ogłasza zgodnie z określonym w Statucie sposobem podawania informacji do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa oraz o możliwości zgłaszania przez Uczestników Depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zgodnie a art. 72a ust. 7 Ustawy, Depozytariusz może żądać od Towarzystwa, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE - od spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, podmiotów, o których mowa w art. 45a lub art. 46 Ustawy, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów Funduszu, biegłego rewidenta Funduszu oraz podmiotu prowadzącego rejestr uczestników, informacji niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa powyżej.

Ponadto do uprawnień Depozytariusza należy:

  1. zapewnienie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz zapewnienie zgodności tych czynności z prawem i Statutem Funduszu,
  2. zapewnienie stałej kontroli czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego Uczestników.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy, Depozytariusz będzie likwidatorem Funduszu, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa. Zbywanie Aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. 

Jednostka organizacyjna w strukturze depozytariusza wyznaczona do wykonania zadań związanych z funkcją depozytariusza

Departament Powierniczy Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie.

 

Dla Funduszu PZU Impuls SFIO

Biuro Powiernicze Klientów Krajowych i Administracji Funduszy Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

Zamknij