Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej zwany dalej „PZU Życie SA”, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością PZU Życie SA oraz Rada Nadzorcza PZU Życie SA, sprawując stały nadzór nad działalnością PZU Życie SA, we wszystkich jej dziedzinach, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie PZU Życie SA, deklarują gotowość stosowania Zasad ładu korporacyjnego w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. Zarząd PZU Życie SA oraz Rada Nadzorcza PZU Życie SA potwierdziły swoje deklaracje, podejmując stosowne uchwały.

Zarząd PZU Życie SA zgodnie z treścią Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej  „Zasadami ładu”, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego spółki.

Zarząd PZU Życie SA oraz Rada Nadzorcza PZU Życie SA respektując obowiązujące regulacje prawne, wyraża wolę stosowania Zasad ładu z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady comply or explain, wynikających z treści Zasad ładu. Zarząd PZU Życie SA prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe. 

Ponadto PZU Życie SA wskazuje zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą PZU Życie SA. 

Zarząd PZU Życie SA oraz Rada Nadzorcza PZU Życie SA przedstawiły w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZU Życie SA (dalej: „ZWZ PZU Życie SA”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 roku, informację o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego. ZWZ PZU Życie SA podjęło Uchwałę nr 27/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. ZWZ PZU Życie SA przyjęło do wiadomości informację o stosowaniu w PZU Życie SA Zasad ładu korporacyjnego.Ponadto ZWZ PZU Życie SA zadeklarowało gotowość stosowania Zasad ładu korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy PZU Życie SA w obiektywnie możliwie najszerszym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady comply or explain, wynikających z treści Zasad ładu korporacyjnego. ZWZ PZU Życie SA wskazało również, że deklaracje objęte treścią podjętej uchwały, nie będą powodowały powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy PZU Życie SA i nie będą mogły być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec akcjonariuszy PZU Życie SA przez osoby trzecie. 

Lp. Jednostka redakcyjna Zasada Uzasadnienie dla odstąpienia od stosowania zasady
1. § 21 ust. 2. W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i Statutem PZU Życie SA, w składzie Rady Nadzorczej PZU Życie SA została wyodrębniona funkcja przewodniczącego. Skład Rady Nadzorczej PZU Życie SA, w tym funkcja przewodniczącego, kształtowane są zgodnie z kryteriami niezależności wskazanymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest na podstawie kryterium posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności, które potwierdzają kompetencje niezbędne do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania. Zastosowanie kryterium niezależności w przypadku przewodniczącego zgodnie z wyjaśnieniem UKNF przedmiotowej zasady może budzić wątpliwości co do potencjalnej kolizji z przepisami prawa dotyczącymi uprawnień akcjonariuszy.
2. § 49 ust. 3 W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu. PZU Życie SA stosuje zasady określone w § 14 w pełnym zakresie. Oznacza to, że Zarząd PZU Życie SA jest jedynym organem uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzenie działalnością spółki. Ponadto zgodnie z przepisami prawa pracy czynności z zakresu prawa pracy wykonuje organ zarządzający. Z uwagi na powyższe w PZU Życie SA przyjęto rozwiązanie, które przewiduje, że wybór oraz odwołanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego dokonywany jest przy uwzględnieniu opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. W tożsamy sposób powoływana i odwoływana jest osoba kierująca komórką do spraw zapewnienia zgodności. Zarząd przy tych decyzjach zasięga opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

 

Zasady ładu, których spełnianie nie dotyczy PZU Życie SA

 1. Zasada określona w § 8 ust. 4 w brzmieniu:
  Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
  – Jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA. Z uwagi na taki kształt akcjonariatu PZU Życie SA, udział jedynego akcjonariusza w walnym zgromadzeniu należy uznać za ułatwiony. Ponadto z uwagi na opisaną strukturę właścicielską PZU Życie SA, zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia jedynego akcjonariusza nie znajduje uzasadnienia.
 2. Zasada określona w § 49 ust. 4 w brzmieniu: 
  W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.
  – W PZU Życie SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.
 3. Zasada określona w § 52 ust. 2 w brzmieniu: 
  W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar, informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.
  – W PZU Życie SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.

Dokumenty do pobrania

Zamknij