Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej zwanej dalej „PTE PZU SA”, który zarządza PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA, która sprawuje nadzór nad działalnością PTE PZU SA we wszystkich jej dziedzinach, deklarują gotowość stosowania – w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie – Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zwanych dalej „Zasadami ładu”, które wydała  22 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego. Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA potwierdziły swoje deklaracje, podejmując stosowne uchwały.

Zarząd PTE PZU SA, zgodnie z treścią Zasad ładu, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad, które są adresowane do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego spółki.

Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA respektują obowiązujące regulacje prawne i wyrażają wolę stosowania Zasad ładu z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady "comply or explain", które wynikają z treści Zasad ładu.

Zarząd PTE PZU SA prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie było i będzie częściowe. Wskazujemy również zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz jej specyfikę nie dotyczą PTE PZU SA.

Zarząd PTE PZU SA prezentuje w niniejszej informacji zakres realizowania Zasad ładu. Stosownie do zasady określonej w § 27 Zasad ładu, Rada Nadzorcza PTE PZU SA dokonała w 2023 roku oceny stosowania Zasad ładu przez PTE PZU SA w 2022 roku.

Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA przedstawiły Walnemu Zgromadzeniu informację o stosowaniu Zasad ładu w 2022 roku. PTE PZU SA nie wyklucza, iż w przypadku podjęcia przez organy statutowe spółki decyzji dotyczących sposobu realizacji Zasad ładu, zaprezentowane stanowisko będzie aktualizowane.

 

Zasady ładu, które Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna stosowała częściowo w 2022 r.

1) Zasada określona w § 18 Zasad Ładu w brzmieniu:
„W przypadku niepełnego składu organu zarządzającego instytucji nadzorowanej powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony.”
 

Od 15 grudnia 2022 r. PTE PZU SA  przestało w pełni spełniać wymogi określone w § 18 Zasad Ładu tj. „W przypadku niepełnego składu organu zarządzającego instytucji nadzorowanej powinien on zostać  niezwłocznie uzupełniony.”. 15 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza odwołała ze skutkiem natychmiastowym jednego członka Zarządu z trzy osobowego składu Zarządu PTE PZU SA. Równocześnie powołany został nowy członek Zarządu, jednak do czasu uzyskania zgody KNF na jego zasiadanie w Zarządzie, skład Zarządu PTE PZU SA nie spełnia wymogów statutowych i ustawowych (minimum 3-osobowy skład Zarządu). 

2) Zasada określona w § 29 ust. 1 Zasad Ładu w brzmieniu:
„Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.”

 

Zgodnie ze spójnymi zasadami wynagradzania członków Rad Nadzorczych spółek zależnych Grupy PZU, osoby zatrudnione w spółkach Grupy PZU i jednocześnie pełniące funkcje członków Rad Nadzorczych spółek zależnych pobierają wynagrodzenie z jednego źródła i w związku z tym nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorującym.

Zasady ładu, których spełnianie nie dotyczy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spóki Akcyjnej

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 w brzmieniu:
"Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego."
 
Jedynym akcjonariuszem PTE PZU SA na koniec grudnia 2022 roku było PZU Życie SA. Z uwagi na taki kształt akcjonariatu PTE PZU SA udział jedynego akcjonariusza w walnym zgromadzeniu należy uznać za ułatwiony. Ponadto z uwagi na opisaną strukturę właścicielską PTE PZU SA, zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia jedynego akcjonariusza nie znajduje uzasadnienia.
 
2. Zasada określona w § 49 ust. 4 w brzmieniu:
"W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji."
 
W PTE PZU SA funkcjonuje komórka audytu (Zespół Audytu Wewnętrznego) oraz komórka ds. zapewnienia zgodności (Biuro Zarządzania Ryzykiem i Compliance).
 
3. Zasada określona w § 52 ust. 2 w brzmieniu:
"W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar, informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji."
 
W PTE PZU SA funkcjonuje komórka audytu (Zespół Audytu Wewnętrznego) oraz komórka ds. zapewnienia zgodności (Biuro Zarządzania Ryzykiem i Compliance).

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Zasad ładu)

Działając zgodnie z § 27 Zasad ładu, Rada Nadzorcza PTE PZU SA w dniu 22 marca 2023 r., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd PTE PZU SA „Raportem z przeglądu stosowania przez PTE PZU SA w 2022 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, potwierdziła fakt stosowania w PTE PZU SA w 2022 roku Zasad ładu, w sposób właściwy w możliwie najszerszym zakresie, respektując obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, a także reguły „comply or explain” wynikającej z treści Zasad Ładu i zgodny z deklaracjami organów statutowych PTE PZU SA.. W ocenie Rady Nadzorczej PTE PZU SA stosowane Zasady ładu służą rozwojowi PTE PZU SA, transparentności prowadzonych przez nią działań, postrzeganiu jej na zewnątrz jako firmy nowoczesnej i bezpiecznej z punktu widzenia klientów oraz zapewnieniu ochrony ich interesów, stanowiących istotny element rozwiązań składających się na system zarządzania działalnością PTE PZU SA. Powyższa ocena Rady Nadzorczej PTE PZU SA została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTE PZU SA w dniu 27 czerwca 2023 r.

Zamknij