Klauzula informacyjna w przypadku kontaktu drogą mailową

1. Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. W PZU Zdrowie SA powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl

2. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu dochodzenia roszczeń.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

 

Klauzula informacyjna dla pacjenta

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa (dalej: „PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest inspektor ochrony danych, do którego można kierować zapytania na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PZU Zdrowie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. objęcia opieką zdrowotną w ramach abonamentu medycznego i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  2. weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  3. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  4. prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 jest niezbędne dla realizacji przez PZU Zdrowie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem Pani/Panu dostępu do abonamentu medycznego.  

4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane :

  1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 - przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

7. Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową abonamentu medycznego.

 

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do wykonania umowy

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU Zdrowie SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę, w związku z wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę z administratorem.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje służbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy handlowej wiążącej administratora z Pani/Pana pracodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz Pani/Pana pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu administratorowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy,
  • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez PZU Zdrowie SA umową handlową z Pani/Pana pracodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez PZU Zdrowie SA umowy z Pani/Pana pracodawcą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez PZU Zdrowie SA, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych

1. Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. W PZU Zdrowie SA powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl.
 
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PZU Zdrowie w celu:
 
a) zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z Kodeksem Cywilnym,
 
b) prowadzenie dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
    zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
 
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych w związku z umową. 
 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane w drodze powierzenia przetwarzania danych podmiotowi realizującemu na zlecenie PZU Zdrowie obsługę umów cywilno-prawnych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Mariusz Sarnecki 
e-mail: IODzdrowie@pzu.pl

 

Zamknij