Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA, PZU)

PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Kontroluje ponad 1/3 rynku, który jest mierzony wartością składki przypisanej brutto.

Posiada niekwestionowaną pozycję lidera rynku ubezpieczeń w Polsce, zarówno z punktu widzenia skali działalności (liczby klientów, sieci dystrybucji, oferty produktowej), jak i osiąganej rentowności. Rozbudowana sieć PZU oraz obecność w kanałach online umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do produktów firmy. PZU jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU.

Grupa PZU zapewnia wsparcie, bezpieczeństwo i stabilizację finansową milionom klientów. Prowadzi działalność w dziedzinie ubezpieczeń, zdrowia, inwestycji, bankowości i finansów, zapewnia kompleksową ochronę oraz dostarcza najwyższej jakości usługi we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

Forma prawna i przedmiot działalności

Spółka akcyjna PZU powstała 23 grudnia 1991 roku w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. PZU SA prowadzi działalność na mocy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Korzenie marki PZU sięgają 1803 roku. Wtedy powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kamieniem milowym w rozwoju Grupy PZU było wprowadzenie PZU na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 10 maja 2010 roku odbyła się publiczna oferta sprzedaży akcji PZU na GPW. Była to największe IPO w całej historii polskiego rynku kapitałowego (oferta o wartości 8,1 mld zł). Cena na debiucie wyniosła 349 zł (co odpowiada 34,9 zł po splicie akcji w 2015 roku) i była o 11,7 proc. wyższa od ceny w ofercie publicznej. Oferta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Na akcje PZU zapisało się ponad 250 tys. Polaków.

Podstawowym przedmiotem działalności PZU według Polskiej Klasyfikacji Działalności są pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12), a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności – ubezpieczenia rzeczowe (EKD 6512).

Informacje rejestrowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 526-025-10-49

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości

Komunikacja z akcjonariuszami

Kontakt

Tel. 22 582 00 00

Zamknij