Jeśli jesteś członkiem OFE PZU

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Otwarty Fundusz Emerytalny  PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU), z siedzibą w Warszawie, przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. 

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.  We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpte@pzu.pl lub pisemnie na adres Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez PTE PZU SA administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt  z administratorem lub inspektorem ochrony danych będzie możliwy za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

OFE PZU może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • związanym z Pani/Pana członkostwem w OFE PZU, przy czym, jeżeli członkostwo w OFE PZU uzyskała Pani/Pan na podstawie umowy zawartej z OFE PZU - postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania tej umowy. Jeżeli zaś członkostwo w OFE PZU uzyskała Pani/Pan w wyniku losowania przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub w wyniku otwarcia dla Pani/Pana przez OFE PZU rachunku w OFE PZU na warunkach określonych w art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze a wynikających z tego aktu prawnego;
 • wypełniania przez OFE PZU obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz przepisów księgowych;
 • realizacji zadań audytowych przez OFE PZU - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, jak również kontrola zgodności z przepisami wewnętrznymi oraz wymogami prawnymi.
 • doskonalenia jakości obsługi klienta - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie bądź poprawa jakości obsługi klienta;
 • podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom przeciwko OFE PZU – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę OFE PZU;
 • rozpatrywania ewentualnych skarg bądź reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowości obsługi rachunku w OFE PZU;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z obsługą Pani/Pana rachunku w OFE PZU; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z obsługi zawartej umowy/prowadzonego rachunku w OFE PZU.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez PTE PZU, podmiot ten będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów finansowych i przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wcześniej wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania. 

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez PTE PZU, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania wyrażonej zgody. 

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez OFE PZU podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OFE PZU: agentowi transferowemu oraz jego podwykonawcom, dostawcom usług IT,  firmom świadczącym usługi archiwizacyjne oraz usługi w zakresie wysyłki korespondencji. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie tych danych przez PTE PZU.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane te mogą być przekazywane przez PTE PZU podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PTE PZU – w zależności od wyrażonej przez Panią / Pana zgody na rodzaj komunikacji (np. w formie mailowej, sms lub rozmowy telefonicznej): agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, Call Center, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi w zakresie wysyłek korespondencji.  

 

Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku gdy Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, jak również w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PTE PZU w celach marketingowych – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu OFE PZU, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl  lub pismo na adres Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA , skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Podanie wymaganych danych osobowych jest  wymogiem ustawowym i  jest niezbędne dla  wykonania umowy członkostwa OFE PZU / prowadzenia rachunku w OFE PZU – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe wykonywanie umowy/prowadzenie rachunku w OFE PZU.  Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.

Jeśli jesteś oszczędzającym w DFE PZU

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU), zarządzany i reprezentowany przez  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, z siedzibą w Warszawie, przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. 

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD).

Kontakt z IOD jest możliwy  drogą elektroniczną pod adresem e-mail IODpte@pzu.pl lub pisemnie na adres PTE PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez PTE PZU SA administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU)  z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem lub inspektorem ochrony danych będzie możliwy za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

DFE PZU może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w celu:

 • wykonania umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w DFE PZU lub Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) w DFE PZU – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
 • marketingu bezpośredniego produktów własnych administratora oraz prowadzenia analiz marketingowych w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DFE PZU polegający na dostarczeniu klientom informacji o produktach;
 • wypełniania przez DFE PZU obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających  w szczególności z przepisów  o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, przepisów księgowych oraz dotyczących sankcji międzynarodowych;
 • realizacji zadań audytowych przez DFE PZU - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, jak również kontrola zgodności z przepisami wewnętrznymi oraz wymogami prawnymi.
 • doskonalenia jakości obsługi klienta - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie bądź poprawa jakości obsługi klienta;
 • podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom przeciwko DFE PZU – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę DFE PZU;
 • rozpatrywania ewentualnych skarg bądź reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowości realizacji umowy;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową o prowadzenie IKZE – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Numer rachunku do wypłaty lub zwrotu, podany dobrowolnie, będzie przetwarzany w celu identyfikacji osoby ubiegającej się o wypłatę środków IKZE – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes DFE PZU  polegający na zapewnieniu właściwego  poziomu bezpieczeństwa realizowanych wypłat.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez PTE PZU, podmiot ten będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów finansowych i przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez DFE PZU do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wcześniej wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania. 

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez PTE PZU do momentu wycofania wyrażonej zgody. 

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez DFE PZU podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DFE PZU: agentowi transferowemu oraz jego podwykonawcom, dostawcom usług IT, Call Center, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne oraz usługi w zakresie wysyłki korespondencji. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie  tych danych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane te mogą być przekazywane przez PTE PZU podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PTE PZU – w zależności od wyrażonej przez Panią/Pana zgody na rodzaj komunikacji (np. w formie mailowej, sms lub rozmowy telefonicznej): agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, Call Center, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi w zakresie wysyłek korespondencji.  

 

Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, jak również w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PTE PZU w celach marketingowych – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DFE PZU, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl  lub pismo na adres Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA , skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych wskazanych na formularzu jako obligatoryjne jest niezbędne dla wykonania umowy o prowadzenie IKZE lub IKE w DFE PZU – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe wykonywanie umowy.

Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.

Jeśli kontaktujesz się z nami drogą emailową

Administrator i dane kontaktowe

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju zgłoszenia jest:

 • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”- jeśli jest Pani/Pan członkiem tego funduszu
 • Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU- jeśli jest Pani/Pan Oszczędzającym w tym funduszu

Jeżeli jest Pani/Pan osobą uprawnioną lub reprezentuje Pani/Pan osobę uprawnioną do wypłaty środków zgromadzonych przez członka jednego z funduszy emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU – administratorem Pani/Pana danych jest ten fundusz.

Fundusze są zarządzane i reprezentowane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, z siedzibą przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Jeśli nie jest Pani/Pan członkiem żadnego z ww. funduszy , ani osobą uprawnioną lub osobą reprezentującą osobę uprawnioną do wypłaty środków zgromadzonych przez członka jednego z ww. funduszy – administratorem Pani/Pana danych jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, z siedzibą przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora tj. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail IODpte@pzu.pl lub pisemnie na adres Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA, Inspektor Ochrony Danych, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Jeżeli jest Pani/Pan członkiem jednego z ww. funduszy , Pani/Pana dane będą przetwarzane z pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • w celach związanych z obsługą członków Funduszy – podstawą prawną przetwarzania danych jest obsługa zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym w związku z wykonywaniem zawartej umowy;
 • w celu monitorowania jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie bądź poprawa jakości obsługi klienta.

Jeżeli jest Pani/Pan osobą uprawnioną lub reprezentuje Pani/Pan osobę uprawnioną do wypłaty środków zgromadzonych przez członka jednego z ww. funduszy , Pani/Pana dane będą przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • w celach, związanych z obsługą Pani/Pana jako osoby zainteresowanej pozyskaniem informacji o procedurze wypłaty środków zgromadzonych przez członków ww. funduszy; zamówienia druków wymaganych wniosków - podstawą prawną przetwarzania jest świadczenie obsługa zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej i niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obsługa osób zainteresowanych;
 • w celu monitorowania jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie bądź poprawa jakości obsługi klienta.

Jeżeli jest Pani/Pan sprzedawcą lub akwizytorem Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU , Pani/Pana dane będą przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • w celach związanych z obsługą Pani/Pana w zakresie realizacji zlecenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest obsługa i informowanie sprzedawców/akwizytorów ww. funduszu;
 • w celu monitorowania jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie bądź poprawa jakości obsługi klienta.

Jeżeli jest Pani/Pan osobą zainteresowaną pozyskaniem informacji o ww. funduszach, Pani/Pana dane będą przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • w celu przesłania prospektów informacyjnych; druków umów, a w przypadku, gdy jest Pani/Pan zainteresowany/a przystąpienia do wybranego Funduszu - umówienia Pani/Pana na spotkanie ze sprzedawcą/akwizytorem - podstawą prawną przetwarzania jest obsługa zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej i niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obsługa potencjalnych klientów funduszy emerytalnych;
 • w celu monitorowania jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie bądź poprawa jakości obsługi klienta.

Jeżeli składa Pani/Pan skargę lub reklamację, Pani/Pana dane będą przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu:

 • rozpatrzenia skargi bądź reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowości realizowanych przez niego obowiązków;
 • monitorowania jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie bądź poprawa jakości obsługi klienta.

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: agentowi transferowemu oraz jego podwykonawcom; dostawcom systemów informatycznych i usług IT; podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi sprawy, której dotyczy zgłoszenia, w tym do obsługi wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

 

Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych.

Zebranie danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wymagane przez administratora w celu obsługi zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana obsługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dla kontrahentów PTE PZU będących osobami fizycznymi

Administrator i dane kontaktowe

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna (dalej: PTE PZU SA)  z siedzibą w Warszawie, przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpte@pzu.pl lub pisemnie na adres Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy zakupu towarów/świadczenia usługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy; 
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PTE PZU SA na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PTE PZU SA wynikających z przepisów prawa;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PTE PZU SA polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PTE PZU SA.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zakupu towarów/świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PTE PZU SA. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez PTE PZU SA podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności: dostawcom usług IT, firmom audytorskim oraz świadczącym usługi archiwizacji.

 

Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu PTE PZU, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem tego przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu towarów/świadczenia usługi. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy zakupu towarów/świadczenia usługi. 

 

Dla osób, które złożyły oświadczenie w ZUS o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE PZU „Złota Jesień”

Administrator i dane kontaktowe

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Otwarty Fundusz Emerytalny  PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU), z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpte@pzu.pl lub pisemnie na adres Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Źródło, kategorie, cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych od innego administratora

Pani/Pana dane osobowe wskazane w „Oświadczeniu o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” zostały przekazane do OFE PZU przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zakres danych może obejmować: imiona, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres korespondencyjny, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail.  Wskazane w oświadczeniu dane będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań przez OFE PZU w celu zawarcia przez Panią/Pana umowy o członkostwo w OFE PZU w związku ze złożonym przez Panią/Pana w ZUS „Oświadczeniem o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia umowy o członkostwo w OFE PZU.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, tj. ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez OFE PZU podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OFE PZU: agentowi transferowemu, dostawcom usług IT,  firmom świadczącym usługi archiwizacyjne oraz usługi w zakresie wysyłki korespondencji.

 

Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij