Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA)

PZU Życie SA jest największą w Polsce firmą specjalizującą się w ubezpieczeniach na życie. Ma ponad 30-procentowy udział w rynku, który jest mierzony wartością składki przypisanej brutto. Liczba klientów obsługiwanych przez PZU Życie SA przekracza 11 milionów. Od lat jest niekwestionowanym liderem w zakresie ochronnych ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych.

PZU Życie SA posiada szeroką ofertę grupowych oraz indywidualnych produktów o charakterze ochronnym i inwestycyjnym, m.in.: 

  • ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia na życie i dożycie,
  • pracownicze programy emerytalne,
  • ubezpieczenia zdrowotne,
  • ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • a także szeroką ofertę ubezpieczeń dodatkowych we wszystkich liniach produktowych.

PZU Życie SA należy do Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU). Jednostką dominującą w Grupie PZU jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA).

Forma prawna i przedmiot działalności

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna powstała w grudniu 1991 roku. Jej założycielami byli: Państwowy Zakład Ubezpieczeń (obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), Polski Bank Rozwoju SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA.

W grudniu 1991 roku Minister Finansów wydał zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez PZU Życie SA w dziale I – ubezpieczenia na życie. Zezwolenie dotyczyło wszystkich – przewidzianych przez ówczesną Ustawę o działalności ubezpieczeniowej – trzech grup ubezpieczeń działu I oraz prowadzenia działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej.

W sierpniu 1996 roku zakład otrzymał zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej – bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) – w zakresie dwóch kolejnych grup ubezpieczeń z działu I, które zostały wprowadzone nowelą do ówczesnej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Od listopada 2002 roku – po wykupieniu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych – jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA.

Podstawowym przedmiotem działalności PZU Życie według Polskiej Klasyfikacji Działalności są ubezpieczenia na życie (PKD 65.11), a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności – także ubezpieczenia na życie (EKD 6601).

Zgodnie ze Statutem oraz na mocy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.), przedmiotem działalności PZU Życie SA jest działalność ubezpieczeniowa i bezpośrednio z nią związana oraz działalność reasekuracyjna (reasekuracja czynna) i bezpośrednio z nią związana, w zakresie ubezpieczeń na życie.

Informacje rejestrowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 527-020-60-56

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000030211

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 295 000 000 zł, kapitał wpłacony w całości

Komunikacja z akcjonariuszami

Kontakt

Tel. 22 582 20 00

 

Zamknij