Ujawnienia SFDR

Oświadczenie PTE PZU SA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”).

Warszawa, data aktualizacji informacji: 30 czerwca 2021 r.

 

Wprowadzenie

Rozporządzenie SFDR wprowadza jednolite w ramach Unii Europejskiej wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych, które dotyczą ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.


Rozporządzenie SFDR obejmuje swoim zakresem działalność Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej (dalej także „Spółka” lub „PTE PZU SA”) jako uczestnika rynku finansowego, tj. twórcę produktu emerytalnego.


PTE PZU SA wchodzi w skład Grupy PZU. Świadoma rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju dla branży finansowej, PZU SA przyjęła na lata 2021–2024 strategię ESG1 „Rozwój w równowadze”, która określa kierunek działań mających zapewnić zrównoważony wzrost ekonomiczny Grupy PZU z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. PTE PZU SA przyjęła powyższą strategię do odpowiedniego stosowania w Spółce.

Gdzie E oznacza environmental (ang. środowisko), S - social responsibility  (ang. społeczna odpowiedzialność), G - corporate governance (ang. ład korporacyjny)

Informacja dotycząca Art. 3

Przejrzystość w zakresie strategii PTE PZU SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju2 w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

PTE PZU SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dokonywanych w imieniu klienta. 

Decyzje inwestycyjne Spółka podejmuje na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników, które wpływają na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te Spółka uwzględnia m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej, jak również na poziomie zarządzania całym portfelem.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Informacja dotycząca Art. 4

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju3 na poziomie podmiotu.

PTE PZU SA obecnie nie bierze bezpośrednio pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, fundusze emerytalne lokują swoje aktywa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

W przypadku zmiany przepisów prawa, PTE PZU SA rozważy modyfikację procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w zgodzie z planowaną strategią zrównoważonego rozwoju Grupy PZU. 

3Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju t.j. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu).

Informacja dotycząca Art. 5

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagradzania Zarządu PTE PZU SA została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego zależy od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą PTE PZU SA, w tym: poprawy wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wzrostu wartości Spółki, a także opisujących efektywność działań PTE PZU SA, m.in. związanych z podejmowaniem działań, które uwzględniają interesy społeczne.

Członkowie Zarządu PTE PZU SA w celach zarządczych na 2021 r. zostali zobowiązani do przyjęcia celów strategicznych ESG. 

Spółka uwzględnia w celach rocznych nadawanych wyższej kadrze kierowniczej realizację zadań związanych ze strategią ESG, co ma wpływ na wysokość premii rocznej.


 

Zamknij