Zrównoważony rozwój

Taksonomia UE

Taksonomia UE w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Zgodnie z Taksonomią UE (rozporządzenia UE 2020/852) PZU SA przedstawia informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu nasza działalność jest związana z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona. W szczególności podajemy udział procentowy w całej działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych stanowi związana z adaptacją do zmian klimatu.

Wskaźniki dotyczące działalności ubezpieczeniowej

Udział procentowy działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie kwalifikującej się do systematyki

  2021 2022
PZU 50,20% 53,9%
Grupa PZU 53,50% 54,3%


Udział procentowy działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie niekwalifikującej się do systematyki

  2021 2022
PZU 49,80% 46,1%
Grupa PZU 46,50% 45,7%


Aby określić procent działalności kwalifikującej się do systematyki oraz skalkulować wskaźniki w sposób zapewniający pełną informację, Grupa PZU przeprowadziła przegląd wszystkich produktów ubezpieczeniowych majątkowych (należących do Grupy II) w celu sporządzenia klasyfikacji produktów oraz wyodrębnienia tych, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową w przypadku zaistnienia ryzyk związanych z klimatem.

Za produkty, które kwalifikują się do systematyki uznano te, które należą do jednej z ośmiu linii biznesowych i pokrywają choć jedno z 28 ryzyk klimatycznych stałych, bądź ostrych, związanych z temperaturą, wiatrem, wodą lub ziemią. Produkty chroniące od wszystkich ryzyk również zostały uznane za kwalifikujące się do systematyki.

Dla składek z reasekuracji czynnej, zostało sporządzone podobne oszacowanie; za składki z tytułu reasekuracji czynnej, kwalifikujące się do systematyki zostały uznane te, które odnoszą się do produktów które zostały uznane za kwalifikujące się do systematyki.

Wskaźniki zostały podane w ujęciu jednostkowym dla PZU SA oraz skonsolidowanym - dla wszystkich spółek Grupy PZU, które prowadzą działalność w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych: PZU, LINK4, TUW PZUW, Lietuvos Draudimas, PZU Odział w Estonii, AAS BALTA oraz PrJSC IC PZU Ukraine.

Taksonomia UE w działalności inwestycyjnej

Zgodnie z Taksonomią UE (rozporządzenia UE 2020/852) PZU SA przedstawia informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu nasza działalność inwestycyjna jest związana z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona.

Pierwsze cztery wskazniki dotyczą polityki inwestycyjnej PZU SA w zakresie zgromadzonych funduszy pochodzących z prowadzonej przez nie działalności ubezpieczeniowej i wskaźniki te pokazują udział procentowy aktywów zainwestowanych w działalności zgodną z systematyką we wszystkich posiadanych aktywach.

Wskaźniki dotyczące polityki inwestycyjnej

1a. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki KPI przychody 2,3%
1b. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki KPI nakłady inwestycyjne 3,0%
2a. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki KPI przychody 5,8%
2b. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki KPI nakłady inwestycyjne 5,1%
3. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych oraz instrumentów pochodnych 25,7%
4. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych 14,5%
Aktywa ogółem 45,9


Grupa PZU jest grupą mieszaną (składa się zarówno ze spółek finansowych i spółek niefinansowych) oraz prowadzącą zdywersyfikowaną działalność, dlatego , ujawnienia taksonomiczne zostały skonstruowane z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń.

Grupa PZU - wskaźniki dotyczące polityki inwestycyjnej

1a. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki KPI przychody 0,5%
1b. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki KPI nakłady inwestycyjne 0,9%
2a. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki KPI przychody 2,3%
2b. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki KPI nakłady inwestycyjne 2,0%
3. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych oraz instrumentów pochodnych 32,5%
4. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych 25,9%
Aktywa ogółem 436,1

 

Metodyka

Zgodnie z wytycznymi KE wskaźniki zostały skalkulowane na podstawie standardów stosowanych w sprawozdawczości finansowej, czyli na potrzeby kalkulacji wskaźników jednostkowych zastosowano Polskie Standardy Rachunkowości a na potrzeby wskaźników skonsolidowanych – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Wskaźniki skonsolidowane odnoszą się do spółek finansowych, wchodzących w skład Grupy PZU, przy czym zakres konsolidacji jest, zgodnie z założeniami przytoczonymi powyżej, identyczny jak ten przyjęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z wyłączeniem banków, gdzie aktywa zostały skonsolidowane ostrożnościowo, zgodnie z Rozporządzeniem CRR.

„Ekspozycja” w przypadku wskaźnika jednostkowego dla PZU - całość funduszy pochodzących z działalności ubezpieczeniowej. W ujęciu bilansowym jest to suma lokat z wyłączeniem lokat w jednostkach podporządkowanych. Zastosowano podejście „look through” czyli w przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne przeanalizowane zostały lokaty funduszy inwestycyjnych w których jednostki uczestnictwa posiada PZU. Suma lokat, dla których zastosowano podejście „look through” jest wyższa niż wartość jednostek uczestnictwa w tych funduszach wykazana w sprawozdaniu finansowym – różnica wynika głównie z rozrachunków tych funduszy inwestycyjnych.

„Ekspozycja” na potrzeby wskaźnika skonsolidowanego PZU - uwzględnia specyfikę działalności i prowadzonego biznesu w ramach Grupy PZU. W szczególności ma to znaczenie dla działalności ubezpieczeniowej związanej z lokowaniem środków na potrzeby inwestycyjne oraz działalności bankowej związanej z działalnością kredytową. Na potrzeby wyliczenia skonsolidowanych wskaźników przyjęto następujące podejście:

dla Grupy PZU bez działalności bankowej - „ekspozycja” rozumiana jako inwestycyjne aktywa finansowe w wartości bilansowej netto, z wyłączeniem aktywów w ubezpieczeniach na życie gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający oraz nieruchomości własne i inwestycyjne; 
dla działalności bankowej w ramach Grupy PZU - „ekspozycja” rozumiana jako należności kredytowe, leasingowe, faktoringowe, obligacje korporacyjne oraz udziały kapitałowe w wartości bilansowej netto.

Zarówno dla wskaźnika jednostkowego jak i skonsolidowanego w zakresie działalności (bez działalności bankowej), podejście „look through” zastosowano do większości ekspozycji zdefiniowanych powyżej, nie było to jednak możliwe dla ok. 4% ekspozycji i 2% aktywów w przypadku wskaźnika jednostkowego i 2% ekspozycji i 0,2% aktywów w przypadku wskaźnika skonsolidowanego. Ekspozycje te zostały zakwalifikowane do wskaźnika 4.

Udostępnianie danych dotyczących szkód i świadczeń związanych z ryzykami klimatycznymi

Na podstawie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r.* PZU SA rozpatrzy wnioski organów administracji publicznej o udostępnianie danych z działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczące szkód i świadczeń związanych z ryzykami klimatycznymi zgodnie ze wskazaniami Taksonomii. Wnioski będą uwzględniane w zakresie, w jakim udostępnione dane będą mogły być przydatne organom dla osiągnięcia celów lepszej adaptacji do zmian klimatu przez społeczeństwo w regionie, kraju lub na poziomie międzynarodowym. 

Zakres udostępnionych danych będzie ograniczony przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym podlega PZU SA. W szczególności, gdy zidentyfikujemy ryzyko naruszenia tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy ubezpieczeniowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz giełdowej informacji poufnej, przekażemy dane zagregowane na wyższym poziomie.

*Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Zamknij