Zrównoważony rozwój

Ujawnienia SFDR

Oświadczenie PZU Życie SA

Oświadczenie PZU Życie SA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”).

Wprowadzenie

Rozporządzenie SFDR wprowadza jednolite w ramach Unii Europejskiej wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej także „Spółka” lub „PZU Życie SA”) stosuje się do Rozporządzenia SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako zakład ubezpieczeń, który udostępnia ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, takie jak ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia na życie i dożycie. 

PZU Życie SA wchodzi w skład Grupy PZU. Mając na uwadze rosnącą wagę tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatyczne, a także ich znaczenie dla branży finansowej, PZU SA oraz PZU Życie SA przyjęły strategię ESG2 „Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024, która określa kierunek działań mających zapewnić zrównoważony wzrost ekonomiczny PZU Życie SA z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. 

Jednym z kluczowych działań wspierających realizację celów strategii ESG „Rozwój w równowadze” było opracowanie i przyjęcie polityki zrównoważonego inwestowania, która podlega cyklicznemu przeglądowi.

Spółka oferuje ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (produkty finansowe z wariantami inwestycyjnymi), których środki mogą być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wśród których są fundusze inwestycyjne będące produktami finansowymi promującymi aspekty środowiskowe lub społeczne lub będące produktami finansowymi mającymi na celu zrównoważone inwestycje.
PZU Życie SA postrzega czynniki ESG w dwóch uzupełniających się perspektywach: 

  • wpływu na rozwój, wyniki lub sytuację podmiotu, w który dokonano inwestycji oraz na wartość finansową inwestycji (tzw. istotność „finansowa”), czyli ryzyka dla zrównoważonego rozwoju,
  • zewnętrznego wpływu działalności podmiotu lub inwestycji na czynniki ESG (tzw. istotność „środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego”), czyli skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju, tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu.

Informacja dot. Art. 3:

Przejrzystość w zakresie strategii PZU Życie SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju[*3] w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przejrzystość w zakresie strategii PZU Życie SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju[3] w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

PZU Życie SA w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej oferuje zawieranie umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym. Są to ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) o zróżnicowanej strukturze aktywów. 

PZU Życie SA podejmuje decyzje inwestycyjne dotyczące lokowania środków na pokrycie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie i dożycie. W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych PZU Życie SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. 

Decyzje inwestycyjne w zakresie ubezpieczeń na życie i dożycie są podejmowane w ramach strategii inwestycyjnej, która przewiduje inwestowanie w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

PZU Życie SA zlecił zarządzanie środkami zgromadzonymi w UFK, które są lokowane w akcje lub obligacje albo w jednostki lub tytuły uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych (tzw. fundusze modelowe), do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (dalej „TFI PZU SA”). PZU Życie SA zobowiązał TFI PZU SA, aby przy zarządzaniu tymi środkami uwzględniało ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Decyzje inwestycyjne w zakresie ww. UFK są podejmowane na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te są uwzględniane m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej, jak również na poziomie zarządzania całym portfelem instrumentów.

PZU Życie SA podejmuje decyzje o doborze funduszy inwestycyjnych, w których jednostki lub tytuły uczestnictwa są w całości lokowane aktywa dedykowanych UFK (tzw. unit-linked). PZU Życie SA, podejmując ww. decyzje, uwzględnia m.in. kryteria takie jak: dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego, ocena towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz wskaźniki ryzyka. PZU Życie SA cyklicznie analizuje wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze inwestycyjne, a w razie powzięcia informacji o istotnym negatywnym wpływie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na wynik funduszu inwestycyjnego, podejmie kroki w celu ustalenia działań towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie ograniczenia tego ryzyka.

Informacja dot. Art. 4:

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju[*4] na poziomie podmiotu.

Informacja dot. Art. 5:

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagradzania Zarządu PZU Życie SA została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą PZU Życie SA, wśród których uwzględniane są: poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się spółki do ochrony środowiska.

Od 2021 roku roczne cele zarządcze Członków Zarządu PZU Życie SA uwzględniają również realizację celów strategicznych ESG. Ocena ich realizacji przekłada się bezpośrednio na wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego. W strategii ESG zostały zdefiniowane kluczowe inicjatywy i ambicje określające aktywność Spółki w sferze czynników środowiskowych, społecznych, ładu zarządczego, a także wskaźniki efektywności w tych obszarach. Cele strategiczne ESG obejmują działania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu, poprawy jakości życia społeczeństwa oraz zapewnienia najwyższych standardów zarządczych i zasad ładu korporacyjnego.

Ponadto zgodnie z Polityką wynagradzania PZU Życie SA, Spółka uwzględnia w celach rocznych nadawanych wyższej kadrze kierowniczej realizację zadań związanych z ESG, a ocena ich realizacji ma bezpośredni wpływ na wysokość premii rocznej.

Informacja dot. Art. 8 i 9:

Przejrzystość w zakresie produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny oraz produktów mających na celu zrównoważone inwestycje.

Informacja dot. Art. 12:

Przegląd ujawnianych informacji.

Data publikacji informacji: 31 marca 2021 r.

Daty aktualizacji informacji:

30 czerwca  2021 r. wprowadzono zmianę wynikającą z art. 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia SFDR. 

30 czerwca 2022 r. wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany stanu faktycznego: w treści „Wprowadzenia” oraz w treści ujawnienia z art. 5.

31 grudnia 2022 r. zmiana związana z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Delegowanego.

29 czerwca 2023 r. opublikowano oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych PZU Życie SA dla czynników zrównoważonego rozwoju, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Delegowanego KE 2022/1288.

15 grudnia 2023 r. opublikowano oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu finansowego.

28 marca 2024 r. opublikowano ujawnienie dotyczące produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (art. 8) oraz produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (art.9).

28 czerwca 2024 r. opublikowano aktualizację treści powyższych ujawnień oraz w pismach rocznicowych i kartach produktów wynikających ze zmian stanu faktycznego, opublikowano oświadczenia dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju dla podmiotu oraz produktów za rok 2023 oraz zrewidowano ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

1 Ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny oznacza produkt ubezpieczeniowy zapewniający wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu, w przypadku gdy ta wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu jest całkowicie lub częściowo narażona, bezpośrednio lub pośrednio, na wahania rynków.
2 Gdzie E oznacza environmental – środowiskowe, S- social responsibility – społeczną odpowiedzialność, G- corporate governance – ład zarządczy. 
3 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
4 Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu.
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych.

Zamknij