Polityka zaangażowania PZU Życie SA

Polityka zaangażowania PZU Życie SA w spółki notowane na rynku regulowanym, opisuje w szczególności działania podejmowane w związku z zaangażowaniem PZU Życie SA w spółki notowane na rynku regulowanym oraz w jaki sposób zaangażowanie PZU Życie SA w emitentów jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej PZU Życie SA.

Zamknij