Zrównoważony rozwój

Strategia ESG na lata 2021-2024
„Rozwój w równowadze”

Misja: Odpowiedzialna organizacja budująca bezpieczną i zrównoważoną przyszłość.

 #Zaufany Partner Zielonej Transformacji

Rozwój oferty ubezpieczeniowej dla technologii wspierających transformację energetyczno-klimatyczną w Polsce

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Produkty: 
PZU EKO Energia
PZU Energia Wiatru 
PZU Energia Słońca 
  1 produkt

       


W odpowiedzi na potrzeby wynikające z rosnącego rynku energii odnawialnej w ofercie PZU znajdują się ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych, którzy inwestują w OZE. PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca to produkty, które chronią elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń.

Z kolei PZU Eko Energia to rozwiązanie m.in. dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na własny użytek.

Ocena pod kątem czynników ESG największych korporacyjnych klientów ubezpieczeniowych z sektorów wrażliwych na ryzyko ESG

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Opracowanie metodyki 20% 55%

    


W 2022 roku oceniliśmy pierwszą grupę klientów pod kątem czynników ESG w 2022 roku. Byli to korporacyjni klienci ubezpieczeniowi, którzy mają znaczący wpływ na przychody PZU według wysokości przypisu składki bezpośredniej z ubezpieczeń majątkowych. Działają oni w sektorach wysoko i średnio wrażliwych na ryzyko ESG.

W określeniu sektorów, które charakteryzują się wysoką i średnią wrażliwością na ryzyko ESG wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim wpływ poszczególnych sektorów gospodarki na kwestie środowiskowe i klimatyczne. Uwzględniliśmy również dobre praktyki rynkowe, wytyczne międzynarodowych organizacji (OECD, UNEP FI, ECB) i agencji ratingowych oraz wymagania regulacji dotyczących taksonomii środowiskowej. Ocenę klientów przeprowadziliśmy na podstawie autorskich metodyk oceny ESG dla podmiotów publicznych i niepublicznych.

Wzrost obecnego zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

450 mln zł 716,7 mln zł (łącznie z zaangażowaniem z 2021)  500 mln zł

       


Od ogłoszenia strategii ESG w 2021 włączyliśmy się w szereg dużych projektów wiatrowych onshore, angażując w ich finansowanie w sumie już blisko 420 mln zł. Roczna produkcja farm wiatrowych finansowanych przez Grupę PZU powinna zapewnić zieloną energię elektryczną dla ponad 800 tys. gospodarstw domowych w Polsce.

TFI PZU wprowadził do oferty funduszy pasywnych fundusz inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, pozwalający każdemu inwestować w indeks wiodących na świecie spółek z branży OZE.

Ocena pod kątem czynników ESG inwestycji w sektorach wrażliwych na ryzyko ESG 

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Opracowanie metodyki 82% 55%

       


W PZU i TFI PZU uzupełniliśmy tradycyjne kryteria oceny ryzyka o te z obszaru ESG. Są to między innymi własne metodyki scoringu na rynku długu czy akcji oraz uwzględnienie czynników ESG na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W 2022 roku opracowaliśmy jednolitą metodykę oceny składników portfela inwestycyjnego oraz wdrożyliśmy narzędzia umożliwiające bieżący monitoring portfeli zgodnie z tą metodyką.

W 2022 roku przeanalizowaliśmy aktywa o wartości 55 mld PLN z czego 2/3 to portfele Grupy PZU. Analiza objęła następujące klasy aktywów: obligacje, akcje, portfele private debt, private equity, nieruchomości. Opracowaliśmy również metodykę scoringów ESG dla Państw oraz emitentów korporacyjnych używanych przez Grupę PZU.

Ograniczenie emisji CO2 ze źródeł własnych

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

- 26,2% (metoda location-based) - 25,5%* (metoda location-based) 3% - 10% do 2024 r. względem 2019 r.

       


PZU Park siedziba centrali PZU to budynek w centrum Warszawy zasilany jest zieloną energią, co pozwala na znaczące ograniczenie emisji CO2. W budynku zastosowano przyjazne środowisku technologie np. system odzysku wody szarej i deszczowej pozwalający na znaczne obniżenie poboru wody. Dodatkowo PZU Park wyposażony jest m.in. w system wentylacji z wysokiej klasy filtrami, który dostarcza 30% więcej świeżego powietrza.

Do dyspozycji pracowników jest 187 miejsc rowerowych oraz kilka stacji ładowania samochodów elektrycznych. Klimatyzacja oparta o system belek chłodzących jest cicha i gwarantuje komfortową temperaturę oraz wydajność energetyczną. W lobby biurowca znajduje się 15-metrowa zielona ściana o powierzchni 330 m2 z ponad sześcioma tysiącami roślin. Tlen, jaki wytwarzają w ciągu doby, wystarczyłby dla 150 osób.

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

- 14,7% - 15,8%* 3% - 10% do 2024 r. względem 2019 r.

       


W PZU prowadzimy działania służące ograniczaniu w naszych nieruchomościach zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, emisji gazów do atmosfery. W 2022 przeprowadziliśmy szereg działań służących ograniczeniu zużycia energii elektrycznej.

Wykonaliśmy m.in. termomodernizację 5 nieruchomości PZU i PZU Życie, zainstalowaliśmy wewnętrzne oświetlenie LED w 85 nieruchomościach. W 13 nieruchomościach zmniejszyliśmy moc umowną energii cieplnej oraz  zamontowaliśmy 60 urządzeń klimatyzacyjnych, w których zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy. Zainstalowaliśmy kolejne instalacje fotowoltaicznych w 7 lokalizacjach o mocy 121,54 kWp.

Osiągnięcie do 2024 roku neutralności w zakresie emisji CO2
z własnej działalności (zakres 1 i 2):

zakup energii z gwarancją pochodzenia z OZE

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

~80% energii elektrycznej pochodzącej z OZE 81% energii elektrycznej pochodzącej z OZE 100% zużywanej energii elektrycznej w nieruchomościach własnych

       


W 2022 roku 85% energii elektrycznej zakontraktowanej i zakupionej przez PZU oraz 68% energii elektrycznej zakupionej przez PZU Życie pochodziło ze źródeł odnawialnych (OZE). W lokalizacjach objętych bezpośrednimi umowami z zakładami energetycznymi 100% zakupionej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych.

rekompensata emisji CO2

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

17 000 Mg CO2 (rekompensata za 2020) 17 508 Mg CO2 (rekompensata za 2021) Rekompensata emisji CO2, których nie można ograniczyć

       


Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem Strategii ESG w PZU i PZU Życie dokonaliśmy rekompensaty emisji CO2, do powstania których przyczyniły się w 2021 roku. Do tego działania włączyły się również PTE PZU oraz TUW PZUW. Emisje z 2021 roku zrekompensowaliśmy przez zakup certyfikowanych jednostek offsetowych CERs, udostępnianych za pośrednictwem platformy ONZ (UN Carbon Offset Platform).

 #Lepsza jakość życia

Rozwój oferty produktowej uwzględniającej elementy zaangażowania społecznego

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Analiza działań

54 000 wystawionych polis

Bezpłatne ubezpieczenie OC dla obywateli Ukrainy

Rozwój oferty

       


Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem Strategii ESG w PZU i PZU Życie dokonaliśmy rekompensaty emisji CO2, do powstania których przyczyniły się w 2021 roku. Do tego działania włączyły się również PTE PZU oraz TUW PZUW. Emisje z 2021 roku zrekompensowaliśmy przez zakup certyfikowanych jednostek offsetowych CERs, udostępnianych za pośrednictwem platformy ONZ (UN Carbon Offset Platform).

Procentowy udział pracowników klientów korporacyjnych objętych działaniami prewencyjnymi wpływającymi na ich zdrowie i bezpieczeństwo (odbiorcy działań w danym roku)

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

18% 13,14% 10%

       


PZU Bezpieczna Flota to szkoleniowy program prewencyjny PZU. Udział w programie daje kierowcom możliwość poprawy umiejętności prowadzenia pojazdów, wyeliminowania złych nawyków i przyzwyczajeń za kierownicą oraz odświeżenia wiedzy o bezpieczeństwie na drodze. Kierowcy mogą ćwiczyć na płycie poślizgowej, korzystać ze szkoleń z jazdy defensywnej z elementami eko-jazdy w ruchu miejskim oraz z zakresu e-mobility, a także uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami z zakresu psychologii transportu, pierwszej pomocy medycznej i przepisów prawa o ruchu drogowym.

W 2022 roku w ramach działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej PZU, we współpracy z holenderskim starupem SkinVision, uruchomiliśmy ogólnopolski program prewencyjny „Minuta dla skóry”. Celem programu jest wczesne wykrywanie raka skóry za pomocą innowacyjnej, certyfikowanej medycznie aplikacji, wykorzystującej sztuczną inteligencję. Aplikacja została udostępniona w zakładach pracy w ramach programu prewencyjnego PZU.

Liczba odbiorców działań partnerstwa branżowego na rzecz edukacji ubezpieczeniowej (łącznie wszyscy odbiorcy działań w latach 2021- 2024)

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Nawiązanie partnerstwa 409 135 100 000

       


2022 roku Fundacja PZU we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizowała dwa projekty, których celem była edukacja ubezpieczeniowa i finansowa.

„Od grosika do złotówki – edukacja ubezpieczeniowa z Fundacją PZU” to program skierowany do uczniów klas 2 i 3 szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Głównym celem projektu była edukacja ubezpieczeniowa, ukazująca korzyści jakie wynikają z ubezpieczenia dla ubezpieczonego i jego rodziny. Dodatkowo treści programu zostały rozszerzone o temat bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

„Moje finanse – edukacja ubezpieczeniowa z Fundacją PZU” to program skierowany do uczniów szkół średnich. Główne moduły programu zawierają narzędzia dydaktyczne z zakresu edukacji ekonomiczno-społecznej. Nowy moduł „Świat ubezpieczeń”  rozszerzył program o zagadnienia dot. ubezpieczeń: zdrowotnych, życiowych i komunikacyjnych.

Liczba odbiorców działań społecznych z zakresu bezpieczeństwa i zrównoważanego stylu życia (odbiorcy działań w danym roku)

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

10 mln 12,2 mln 15 mln

       

 

Odsetek pracowników objętych programem w zakresie dobrostanu (well-being) (łącznie wszyscy odbiorcy działań w latach 2021- 2024)

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Opracowanie strategii
#DobryStan
39% 70%

       


W 2021 roku przyjęliśmy strategię wellbeingowa #DobryStan. Została zbudowana na trzech głównych filarach: dbaniu o energię życiową, budowaniu odporności psychicznej oraz optymalizowaniu stylu pracy.

Strategia wellbeingowa promuje zdrowy styl życia, optymalny styl pracy, a także inspiruje i zachęca pracowników do wprowadzania w życie nawyków, które podnoszą efektywność i jakość funkcjonowania na co dzień. Poza tym podpowiada jak skutecznie łączyć role zawodowe i prywatne- pracownika, rodzica, opiekuna. Wykorzystuje nowoczesne technologie by wspierać pracowników w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Rozwój wolontariatu pracowniczego:

Liczba godzin przeznaczonych na wolontariat (łącznie w latach 2021-2024)

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

12 179 75 865 50 000

       


Program Wolontariatu Pracowniczego działa w PZU od 2012 roku.  Od 2020 roku pracownicy PZU mogą skorzystać z dodatkowych dwóch dni wolnych w ciągu roku na działania w ramach wolontariatu pracowniczego. Każdego roku Fundacja PZU organizuje dwie edycje konkursu „Wolontariat to radość działania” – wiosenną i jesienną, w których przyznaje granty w wysokości do 6 tys. zł. Wnioski do konkursu może zgłaszać każdy pracownik, który chce zaangażować się w pomoc innym i mieć wpływ na otoczenie. W ramach wolontariatu pracownicy PZU w 2022 roku zrealizowali 78 autorskich projektów.

Liczba beneficjentów (łącznie w latach 2021-2024)

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

39 423 457 500 200 000

       

 #Odpowiedzialna organizacja

Uwzględnienie celów ESG w celach strategicznych Spółki i przekazanie ich do realizacji przez Wyższą Kadrę Kierowniczą

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

24 cele ESG (zrealizowane) 30 celów ESG
(zrealizowanych)
Uwzględnienie celów ESG w celach strategicznych i przekazanie ich do realizacji przez WKK

       


Cele ESG obejmują zadania związane z realizacją wskaźników efektywności strategii ESG, odnoszą się do kluczowych projektów i skierowane są do wybranych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację działań strategicznych. Dzięki nadaniu celów ESG włączyliśmy w realizację idei zrównoważonego rozwoju również biura, które bezpośrednio nie są zaangażowane w działania strategiczne. Poziom realizacji celów ESG ma wpływ na wynagrodzenie zmienne kadry zarządzającej za dany rok. Cele ESG zostały nadane członkom Zarządu PZU oraz dodatkowo Zarządom wybranych spółek zależnych.

Odsetek pracowników objętych programem z zakresu współpracy międzypokoleniowej (łącznie wszyscy uczestnicy szkoleń w latach 2021- 2024)

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Opracowanie i uruchomienie e-learningu 14% 60%

       


W PZU rozwijamy kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału różnorodnych zespołów. Różnorodność w PZU dotyczy nie tylko płci, wieku czy pochodzenia, ale też indywidualnego stylu działania, komunikacji czy miejsca wykonywania pracy.

Dla wszystkich pracowników udostępniliśmy szkolenie e-learningowe „Współpraca w różnorodności”, którego celem jest lepsze rozumienie różnic międzyludzkich, zwłaszcza pokoleniowych, aby efektywnie współpracować w różnorodnych zespołach. Ważnym elementem szkolenia dla wszystkich nowych menedżerów w PZU jest moduł dotyczący zarządzania różnorodnością.

Odsetek pracowników uczestniczących w kompleksowym programie edukacyjnym z zakresu zrównoważonego rozwoju (łącznie wszyscy uczestnicy szkoleń w latach 2021- 2024)

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Uruchomienie intranetowej zakładki edukacyjnej o ESG 11% 60%

       


W PZU poszerzamy wiedzę pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju. Największym wydarzeniem edukacyjnym jest Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie to jest częścią europejskiej inicjatywy organizowanej w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 – 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

We wrześniu 2022 roku przez 4 dni nasi pracownicy mogli porozmawiać o czynnikach ESG, zrównoważonym podejściu do życia i prowadzenia biznesu z ekspertami PZU oraz zaproszonymi gośćmi. A wśród nich znaleźli się: naukowcy, eksperci partnerskich organizacji PZU, przyrodnicy, podróżnicy oraz laureat prestiżowej listy Forbsa 25 przed 25 - lista młodych ludzi zmieniających świat. W 13 webinariach prowadzonych przez ekspertów PZU i zaproszonych gości, łącznie wzięło udział ponad 700 uczestników.

Ocena dostawców o statusie kluczowy pod kątem ryzyka ESG

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Przeprowadzanie segmentacji dostawców 55% 100%

       


W PZU prowadzimy audyty dostawców. Tematyka audytu obejmuje między innymi tematy związane z ochroną danych, w tym ochroną danych osobowych czy ochroną środowiska w zakresie gospodarki zarządzania odpadami, a począwszy od 2022 roku również tematy związane z prawami człowieka, prawami pracownika oraz ochroną środowiska pod kątem gospodarki energetycznej, wodnej i zarządzania produkcją.

W ramach audytu dostawców zakres ESG nie jest obligatoryjny, jednak w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń ze strony dostawcy lub braku wymaganych standardów związanych z poszanowaniem praw człowieka bądź środowiska naturalnego, mogą zostać sformułowane stosowne zalecenia audytowe.

Włączenie wymagań ESG w kluczowe procesy zakupowe

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

Analiza dot. włączenia wymagań ESG 46% 70%

       


Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU to zbiór zasad zarówno dla Grupy PZU, jak i dla wszystkich jej dostawców. Prowadzenie działalności zgodnie z Kodeksem oraz promowanie jego wartości, jest istotnym kryterium kwalifikacji i oceny potencjalnych kontrahentów. Każda firma, które chce podjąć współpracę z PZU, zapoznaje się z „Kodeksem Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU” na etapie rejestracji do Bazy Dostawców PZU oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

Przystąpienie do nowych inicjatyw / organizacji / partnerstw – promujących zrównoważony rzwoój

2021

2022

Wartość na 2024

Poziom realizacji

2 5 (łącznie z 2021) 3

       

 

Zamknij