Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będą fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA albo TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w funduszach inwestycyjnych i TFI PZU SA: adres e-mail IODtfi@pzu.pl, nr tel. +48 22 582 45 43.”

 

Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszy inwestycyjnych i TFI PZU SA, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu funduszy inwestycyjnych i TFI PZU SA; uzasadnionym interesem funduszy inwestycyjnych i TFI PZU SA jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. W przypadku wyrażenia poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w przypadku braku realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub po ustaniu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu funduszy inwestycyjnych; uzasadnionym interesem funduszy inwestycyjnych jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie funduszom inwestycyjnym i TFI PZU SA świadczenia usług na Pani/Pana rzecz.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi fundusze inwestycyjne albo TFI PZUS A zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych TFI PZU SA i funduszy inwestycyjnych;

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

 

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do właściwego organu, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij