Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będą fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA albo TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w funduszach inwestycyjnych i TFI PZU SA: adres e-mail IODtfi@pzu.pl, nr tel. +48 22 582 45 43.”

 

Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszu i Towarzystwa, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu funduszy inwestycyjnych i TFI PZU SA; uzasadnionym interesem funduszy i TFI PZU SA jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 • dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu funduszy inwestycyjnych; uzasadnionym interesem funduszy inwestycyjnych jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie funduszom inwestycyjnym i TFI PZU SA świadczenia usług na Pani/Pana rzecz.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi fundusze inwestycyjne albo TFI PZUS A zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych TFI PZU SA i funduszy inwestycyjnych;

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

 

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do właściwego organu, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Pracodawców (PPK)

TFI PZU SA albo Fundusz przetwarza dane osobowe podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (dalej zwany: „Pracodawcą”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”).

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi („Umowa”).

 

Administrator i dane kontaktowe Administratora i Inspektora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będą fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA albo TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w funduszach inwestycyjnych i TFI PZU SA: adres e-mail IODtfi@pzu.pl, nr tel. +48 22 582 45 43.

 

Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • marketingowym na podstawie zgody Pracodawcy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO); Pracodawca może wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w część dot. praw osób, których dane dotyczą;
 • zawarcia i wykonania Umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego z przepisów prawa;
 • obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania Umowy, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacja prawnie uzasadnionego interesu Funduszu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia windykacji roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analizy i statystyki (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej TFI PZU SA itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oferowania przez Fundusz produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod katem potrzeb klienta, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie funduszom inwestycyjnym i TFI PZU SA świadczenia usług na Pani/Pana rzecz.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi fundusze inwestycyjne albo TFI PZUS A zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych TFI PZU SA i funduszy inwestycyjnych.

 

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podwykonawcom Funduszu lub TFI PZU SA (podmiotom przetwarzającym), np. Agentowi Transferowemu; podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub podmiotom pośredniczącym przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, oraz innym odbiorcom, takim jak np. biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu. Dane mogą być udostępniane w celach marketingowych innym spółkom z Grupy PZU, o ile osoba (podmiot zatrudniający) wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w tym celu.

 

Czas przechowywania danych

Dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 10 lat. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż osoba (podmiot zatrudniający) wycofa swoją zgodę.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie (podmiotowi zatrudniającemu), w każdej chwili przysługuje prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • ich sprostowania (poprawiania);
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij