Inne informacje

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (zwany dalej „PZU SA”) jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Podmiotach Kontrolowanych, w rozumieniu zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. O zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, przedstawia uzasadnienie dla głosowania za podjęciem uchwał walnych zgromadzeń, ustalających wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy.

Spółki z siedzibami w Rzeczpospolitej Polskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, tj.:

 • specyfika działalności podmiotu i wskaźniki właściwe do pomiaru jego wielkości i potencjału,
 • znaczenie podmiotu dla Grupy PZU oraz całej gospodarki - co uzasadnia podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PZU Lab Spółka Akcyjna

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, tj.:

spółka została utworzona w celu realizacji projektu,

 • okoliczności związane z rynkiem pracy,
 • argumenty związane z rolą w Grupie PZU - co uzasadnia podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy.

PZU Pomoc Spółka Akcyjna

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, tj.:

 • argumenty związane z rolą w Grupie PZU,
 • mierniki adekwatne do określenia skali działalności spółki - co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy.

PZU Zdrowie Spółka Akcyjna

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, tj.:

 • realizowanie programu konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, która prowadzi do znacznej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
 • realizacja programu inwestycyjnego, który znacząco przekracza wartość aktywów trwałych spółki,
 • okoliczności związane z poziomem zatrudnienia,
 • okoliczności związane ze strategicznym znaczeniem dla całej Grupy PZU,
 • okoliczności związane z docelowymi parametrami, które mają zostać osiągnięte w najbliższej perspektywie czasowej - co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 

Armatura Kraków Spółka Akcyjna

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., istnieją liczne argumenty uzasadniające ustalenie wynagrodzenia uzyskiwanego przez Członka Zarządu Spółki w innej wysokości, niż ustalona w oparciu o ogólne zasady ustawowe, zarówno wprost wskazane w treści Ustawy, jak również bezpośrednio w niej niewymienione:

 • realizacja programu restrukturyzacji o ponad trzyletnim horyzoncie czasowym prowadząca do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki (art. 4 ust. 3 pkt 3 UZKW),
 • realizacja programu konsolidacji spółek należących do grupy kapitałowej, prowadząca do znacznej zmiany struktury aktywów lub przychodów (art. 4 ust. 3 pkt 1 UZKW),
 • zmiana strategii marketingowej spółki oraz budowanie świadomości marki wśród odbiorców,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Spółki z siedzibami za granicą Rzeczpospolitej Polskiej

UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas z/s w Wilnie

W ocenie PZU SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki wskazane expressis verbis w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy.

AAS Balta z/s w Rydze

W ocenie PZU SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki wskazane expressis verbis w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PrJSC IC PZU Ukraina z/s w Kijowie

W ocenie PZU SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki wskazane expressis verbis w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PrJSC IC PZU Ukraina Życie z/s w Kijowie

W ocenie PZU SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki wskazane expressis verbis w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Zamknij